הוצאה לפועל -

ישיבת צוות הוצאה לפועל

תאריך ישיבה:

03.09.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט ת"א.

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

עו"ד שמעון לפיד.

חברים/ות:   נציגי ועדת ההוצל"פ:
עו"ד סורין גנות - יו"ר הוועדה.
עוה"ד דני וקס וליאור שפירא.
נציגי הנהלת בתי המשפט:
עו"ד רמי רובין, היועמ"ש להנהלת בתי המשפט.
מר אריה כהן, מנהל אגף הוצל"פ ארצי.
עו"ד אבישי פדהצור.
התנצלה: עו"ד דלית זמיר, מחלקה כלכלית-פיסקלית, משרד המשפטים.
סיכום הישיבה

תיקון מס' 24 לחוק ההוצל"פ -ביצוע תביעה על סכום קצוב

טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשס"ג - 2003

מצ"ב טיוטה מתוקנת (תיקון מס' 2) מטעם משרד המשפטים של התקנות לפי תיקון 24 לחוק.

 

תקנה 109א - משלוח התראה טרם בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

עמדת הלשכה התקבלה במהותה לפיה, אי אפשר להגביל את טופס 19א (או בשמו הקודם טופס 3א) רק לנוסח המופיע בו, אלא מוצע לשלב נוסח זה במכתב התראה.

משרד המשפטים שינה את הנוסח: במקום "תהא ערוכה לפי טופס 3א" יופיע "תהיה בנוסח שלפי טופס 19א".

זהו התיקון שהוצע ע"י עו"ד עליזה רוזן, האחראית על ניסוח התקנות במשרד המשפטים. משמעות התיקון לפי פקודת הפרשנות, היא שמכתב ההתראה חייב לכלול את כל הנוסח המופיע בטופס, דהיינו ניתן להוסיף על הנוסח אך לא לגרוע הימנו.

מכל מקום, עו"ד דני וקס סבור, כי על מנת למנוע את הצורך בפרשנות, יש לכתוב במפורש, כי ההתראה תכלול את הנוסח שלפי טופס 19א.

 

תקנה 109ב בקשה לביצוע תביעה

לדברי עו"ד רמי רובין, הנהלת בתי המשפט התחייבה בזמנו בעת הדיונים בוועדת החוקה בתיקון 24 לחוק, כי על אף שמדובר בהגשה ללשכת ההוצל"פ, יחולו כללי הסמכות המקומית בנוגע להליך של בקשה לביצוע תביעה. לוועדת החוקה היה חשוב לשמור על הסטטוס קוו כפי הנוהג שהיה קיים בהגשת תביעה לסכום קצוב לבית המשפט, קרי לשמור על כללי הסמכות המקומית גם עם המעבר להגשת תביעה לסכום קצוב ללשכות ההוצל"פ.

מנגד טענו נציגי הלשכה בצוות, כי בשלב חקיקת תיקון 24 כבר נתגלעה מחלוקת האם להפעיל את כללי הסמכות המקומית, וסוכם כי העניין ייפתר במסגרת התקנות. עוד נטען, כי מצבם של עורכי הדין, באי כוח הזוכים, יורע בעקבות הפעלת כללי הסמכות המקומית, שכן רוב הפעולות בתיק נעשות באמצעות לשכת ההוצל"פ ולא בבימ"ש. על פי ההליך החדש ביצוע תביעה על סכום קצוב כל ההליך יתנהל בהוצל"פ ויחולו כללי הסמכות המקומית לאורך כל הטיפול בתיק, דבר שלא היה קיים קודם לכן כשהוגשה התביעה לבית המשפט, שכן לאחר מעבר התיק מבימ"ש להוצל"פ, ניתן היה להגיש התיק ללשכות ההוצל"פ בכל הארץ- לפי סעיף 6 לחוק ההוצל"פ.

סוכם כי הנהלת בתי המשפט תבדוק שתי הצעות חלופיות להתגבר על בעיית הסמכות המקומית על מנת לא להטריח את ציבור עורכי הדין לעבוד עם לשכות ההוצל"פ בכל הארץ:

1. בקשה לביצוע תביעה תוגש ללשכת הוצל"פ לפי כללי הסמכות המקומית. אולם עם סיום תקופת ההתנגדות יוכל הזוכה לבקש להעביר התיק לכל לשכת הוצל"פ שיחפוץ.

2. בקשה לביצוע תביעה תוגש לכל לשכת הוצאה לפועל. לעניין הגשת התנגדות ייחשב יום משלוחה בדואר רשום כיום הגשתה. כאשר הוגשה בקשה לביצוע תביעה בלשכת הוצל"פ, שלא תואמת את לשכת ההוצל"פ אליה אמור היה הזוכה להגיש לפי כללי הסמכות המקומית ועליה הצהיר בטופס 19ב (או בשמו הקודם 18א) - לא יוכל הזוכה לנקוט הליכים אלא עם חלוף ___ ימים מתום תקופת האזהרה (וזאת על מנת למנוע מצב שההתנגדות תתעכב בדואר רשום ויינקטו הליכים ע"י החייב בתקופה שלאחר האזהרה, בעוד שההתנגדות טרם הגיעה ללשכת ההוצל"פ).

 

תקנה 109ג פרטי הבקשה

על פי תקנה 109(ג)(4) המתוקנת, הפרטים שתכיל הבקשה לביצוע תביעה הם, בין היתר, הסכום שיש לפרוע על פי הבקשה תוך פירוט קרן החוב ואופן חישוב ריבית והפרשי הצמדה.

סוכם, כי נוסח התקנה לא יכיל את הפירוט או ההסבר, אלא יפנה לטופס הבקשה לביצוע תביעה (טופס 19ב).

נוסח מוצע של תקנה 109ג(4):

"הסכום שיש לפרוע על פי הבקשה לביצוע התביעה לפי הפירוט בסעיף ד' של טופס 19ב שבתוספת".

 

תקנה 109ד נספחים לבקשת ביצוע תביעה

הנהלת בתי המשפט מתנגדת להגשת טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללא הנספחים, אלא דורשת את כל המסמכים על דרך הגשה ידנית או באופן סרוק, וזאת לאור הדרישה בסעיף 81א1(ו) לחוק כי ראש ההוצל"פ צריך להיות נוכח, כי התקיימו בתביעה התנאים הקבועים בס"ק (א).

עוד נמסר, כי הנהלת בתי המשפט שוקלת לדחות את החלת החוק עד לאמצע שנת 2004 על מנת להיערך להגשה הממוכנת.

נציגי הלשכה בצוות הציעו פתרון חלופי שראש ההוצל"פ יוכל להיווכח שהתקיימו תנאי ההגשה ע"י הסתפקות בהצהרת ב"כ הזוכה על כך שהמסמכים מצויים בידו במסגרת טופס הבקשה לביצוע תביעה, וכך יתייתר הצורך לצרף את המסמכים, אחרת הנפקות המשפטית של הטופס לביצוע בקשה הוא כטופס פתיחת הליך ולא ככתב תביעה. עוד נטען שהדרישה לסריקה תעמיס עלויות גבוהות מאד על ציבור עורכי הדין באופן שלא יוכלו לעמוד בהן, אלא יעדיפו להגיש ידנית, דבר שיגרום ליצירת עומס כבד מאד על מערכת ההוצל"פ.

סיכומו של דבר, לא הושגה הסכמה בעניין, אם כי עו"ד רמי רובין ציין כי העניין יישקל מחדש עם מנהל בתי המשפט, סמנכ"ל או"ש ומיחשוב ומנהל אגף ההוצל"פ. האפשרויות שיישקלו:

1. הגשה ללשכת ההוצל"פ טופס בקשה לביצוע תביעה בלבד כשבמסגרתו יצהיר ב"כ הזוכה על המסמכים המצויים ברשותו.

2. במסגרת הגשת הנספחים (בין ידנית ובין באופן ממוכן) - ויתור על הגשת המסכים הבאים: העתק ההתראה, אישור על משלוחה בדואר רשום והעתק תשובת החייב להתראה (אם השיב לה), ובמקום הגשתם - הסתפקות בהצהרת ב"כ הזוכה על משלוח או קבלת המסמכים הנ"ל, בהתאמה, במסגרת טופס הבקשה לביצוע תביעה.

 

תקנה 109ה הגשה ממוכנת

מנוסח תקנה 109(ב)(2) משמע כי הזוכה הוא זה המגיש תביעה ממוכנת. הכוונה היא לזוכה או בא כוחו. מעשית, עורכי הדין הם אלו המגישים את התביעות הממוכנות, אולם תיאורטית גם זוכה לא מיוצג יכול להגיש, ולכן אין צורך בהערת נציגי לשכת עוה"ד להגביל את הניסוח להגשת תביעה ממוכנת ע"י ב"כ הזוכה.

 

תקנה 109ו אזהרה והמצאתה

לפי התקנה, אם הזוכה מיוצג, יבצע עורך דינו את המצאת האזהרה לחייב (ולא כפי שקובעות היום תקנות ההוצל"פ או ברירת מחדל כפי שהוצע ע"י הלשכה). מוסכם, כי התקנה תישאר כמוצע ויש מקום לחייב אוטומטית את החייב בהוצאות המצאה מינימליות ע"ס 27 ש"ח.

אם עלות ההמצאה תהיה גבוהה יותר, תוגש חשבונית לאישור המוציא לפועל - לפי התיקון המוצע על דרך הוספת סעיף 4ב. לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון), התשס"ג - 2003.

 

תקנה 109ח העברת הדיון לבית המשפט

התקבלה עמדת הלשכה, לפיה יש לתקן את תקנה 109ח(ב) כך שמשהועבר לבית המשפט כתב ההתנגדות, יהפוך כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע התביעה ולא הבקשה עצמה (טופס 19ב) לכתב תביעה בסדר דין מקוצר, אלא אם כן יתייתר הצורך לצרף את המסמכים לטופס הבקשה לביצוע תביעה ודי יהיה בהצהרת ב"כ הזוכה במסגרתו, כי אז טופס הבקשה כמוהו ככתב התביעה.

נוסח מוצע של תקנה 109ח(ב):

"משהועברו לבית המשפט הבקשה לביצוע תביעה וכתב התנגדות כאמור בתקנה משנה (א) יהא דינו של כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע התביעה ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר ".

נוסח מוצע של תקנה 109ח(2) גירסת עו"ד דני וקס:

"משהועברו לבית המשפט הבקשה לביצוע תביעה וכתב התנגדות כאמור בתקנה משנה (א) יהא דינו של כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע התביעה ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר והדיון בהתנגדות, לרבות בערעור על ההחלטה כדין סדר דין מקוצר ".

 

תקנה 109ט הארכת מועד להגשת התנגדות

הנהלת בתי המשפט אינה מסכימה להגביל את המועד להגשת בקשה למתן הארכת מועד להגשת התנגדות, כפי שאין הדבר נעשה בשטרות. יש לשאוף להסדרים זהים בכל ההליכים עד כמה שניתן, ודי יהיה בצורך בטעמים מיוחדים שיירשמו בהחלטה להאריך את המועד להגשת התנגדות לפי תקנות סד"א (לאחר שההתנגדות עוברת לבימ"ש המוסמך יחולו תקנות סד"א, המציעות במסגרתן פתרון של "טעמים מיוחדים שיירשמו" לבעיית אי הגבלת מועד הגשת ההתנגדות).

 

טופס 19א (לשעבר 3א) - התראה על כוונה להגיש לביצוע תביעה על סכום קצוב

על פי הנוסח החדש של מכתב ההתראה הושמטה הדרישה לצרף את נוסח כתב התביעה (בהתאם לעמדתה של הוועדה).

 

טופס 19ב (לשעבר 18א) - בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

עו"ד רמי רובין יבדוק, האם טכנית יתאפשר לבצע התאמות בטופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב למקרה של ריבוי נתבעים (כל אחד בסכום אחר).

שאר ההתאמות שנדרש לעשות בטופס בהתאם למה שיוחלט - כמופיע בהערות לתקנה 109ד.

 

שכ"ט עו"ד

עו"ד ליאור שפירא יכין פנייה למוסדות הלשכה הרלבנטיים בבקשה לתקן את סעיף 9 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס 2000, כפי שהומלץ בישיבת ועדת המשנה שדנה בעניין, על מנת להתאימו להליך החדש של ביצוע תביעה על סכום קצוב ולהביאו לאישורו ע"י שר המשפטים.

 

התאמת תקנות האגרות

1. תיקון תקנות ההוצאה לפועל (אגרות) בדומה לתקנה 15(א) לתקנות בית המשפט (אגרות) להוספת אפשרות של החזר אגרה במקרה של פשרה ידון ויטופל בנפרד ולא במסגרת התקנות הנ"ל.

2. תיקונים אחרים כפי שהוצע בהצעת משרד המשפטים לתיקון תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) ותקנות בית המשפט (אגרות).

 

התאמת התקנות הקיימות

כפי שהוצע בהצעת משרד המשפטים בסעיף 2 לטיוטת התקנות (לפי תיקון 24):

1. תיקון תקנה 12א(ה)(4).

2. תיקון תקנה 127(1).

3. תיקון תקנה 128(ב).

 

הישיבה ננעלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון