הוצאה לפועל -

ישיבת ועדת הוצאה לפועל

תאריך ישיבה:

27.08.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט ת"א.

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

עו"ד שמעון לפיד.

יו"ר הישיבה:   עו"ד סורין גנות.
חברים/ות:   מ"מ: עו"ד איריס סיון.
חברים: עוה"ד: רוני אקלר, שרגא בודה, יניב ברסלר, פזי הרפז, דניאל וקס, עופר חן, אבי ירון, משה כדריה, צבי כהנא, ישראל לייבמן, דוד ליפשיץ, דרור לניאדו, אורן מור, יחזקאל ריחני וליאור שפירא.
אורחים: עוה"ד: גיא אנגלר, ניר גדעוני (משרד עו"ד י. שפירא), אריה חגי, ויקטור פישר ושי קפון (משרד עו"ד שעיה קטן).
התנצלו: עוה"ד: שי גרוס, אברהם דורון וחנן טנכילביץ.
סיכום הישיבה

תיקון מס' 24 לחוק ההוצל"פ ביצוע תביעה על סכום קצוב

טיוטת תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשס"ג - 2003

היו"ר

עו"ד דלית זמיר ממשרד המשפטים העבירה אלינו בהתראה קצרה את טיוטת תקנות ההוצאה לפועל ככל הנוגע לתיקון 24 לחוק ביצוע תביעה על סכום קצוב. נתבקשנו להעביר הערותינו בהקדם על מנת שתשלב אותן בעמדת משרד המשפטים לפני שהנושא מגיע לדיון בוועדת החוקה.

בשל הזמן הקצר שעמד לרשותנו והצורך הדחוף להעביר את תגובתנו למשרד המשפטים העביר חבר הוועדה , עו"ד ליאור שפירא, הערות לטיוטת התקנות (מכתבו מצ"ב ונספח לפרוטוקול).

עם זאת סוכם, כי ההערות, כפי שיגובשו היום, יועברו לוועדת חוקה במסגרת הדיון לאישור התקנות, ותקבלנה את הגיבוי של משרד המשפטים.

ליאור שפירא

השיפורים שמשרד המשפטים רוצה לבצע יעמיסו עלויות רבות על ציבור עורכי הדין. הם דורשים שלכל תביעה יצורף כל החומר שתומך בה סרוק או ידני. כיוון שאנו עורכי הדין מספיק אמינים על בית המשפט, המלצתי לנהוג כפי שנעשה היום בתביעה ממוכנת שמירת החומר במשרדי עורכי הדין, ואם יהיה צורך יומצא החומר לבית המשפט.

יש לתאם מפגש בין נציגים מהוועדה עם עו"ד דלית זמיר ממשרד המשפטים ועם עו"ד רמי רובין, היועמ"ש להנהלת בתי המשפט לצורך הגעה לעמדות מוסכמות לקראת הדיון לאישור התקנות בוועדת החוקה.

היו"ר

נעבור עתה על התקנות המוצעות לפי הסדר ונשמע את הערות החברים לגבי כל סעיף וסעיף.

 

תקנה 109א - משלוח התראה טרם בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

אי אפשר להגביל את טופס 3א שבתוספת הראשונה רק לנוסח המופיע בו, אלא מוצע לשלב נוסח זה במכתב התראה.

נוסח מוצע של תקנה 109א:

"התראה בדבר כוונה להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (להלן בקשה לביצוע תביעה) תכלול את תוכן האמור בטופס 3א שבתוספת הראשונה (להלן ההתראה)".

 

תקנה 109ב בקשה לביצוע תביעה

גירסה א' (ליאור שפירא) מטעמי יעילות אין להפעיל את כללי הסמכות המקומית, ולפיכך תוגש התביעה לכל לשכת הוצאה לפועל, ורק במקרה שהוגשה התנגדות יופעלו כללי הסמכות המקומית והיא תועבר לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה לפי תקנות סד"א.

גירסה ב' (איריס סיון) יש לאפשר את הפעלת כללי הסמכות המקומית בהתקיים שני תנאים מצטברים: הוגשה התנגדות והחייב העלה את עניין הסמכות המקומית, קרי ביקש להעביר את ההתנגדות לבית המשפט המוסמך לפי תקנות סד"א.

גירסה ג' (משה כדריה) יש לאפשר את הפעלת הסמכות המקומית רק במקרה של הגשת התנגדות. מאידך, ישנה הקלה לחייב ע"י ניטרול בעיית המרחק באופן שלא יצטרך להגיש פיזית את ההתנגדות אלא יוכל להסתפק במשלוחה בדואר רשום ממקום מגוריו, ויום משלוחה ייחשב כיום הגשתה.

גירסה א' (ליאור שפירא) - נוסח מוצע של תקנה 109ב(2):

"בקשה לביצוע תביעה תוגש לכל לשכת הוצאה לפועל".

גירסה ב' (איריס סיון) בנוסף לתיקון נוסח תקנה 109ב(2) יש לתקן את נוסח תקנה 109ח(1):

"הוגשה התנגדות לפי תקנה 109ז, והמתנגד ביקש להעבירה לבית המשפט אליו ניתן היה להגישה בתובענה לפי תקנות סדר דין אזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן תקנות סדר הדין) אלמלא הוגשה לביצוע ישירות בהוצאה לפועל לפי הוראות סעיף 81א1, יצווה ראש ההוצאה לפועל לעכב את ביצוע התביעה נגד המתנגד, ויעביר לבית המשפט המוסמך לדון בתביעה ".

גירסה ג' (משה כדריה) בנוסף לתיקון נוסח תקנה 109ב(2) יש להוסיף לאחר הסיפא של תקנה 109ח(1):

"לעניין הגשת התנגדות ייחשב יום משלוחה בדואר רשום כיום הגשתה".

 

תקנה 109ג פרטי הבקשה

על פי תקנה 109(ג)(4) בטופס הבקשה לביצוע התביעה יש לפרט את הסכום שיש לפרוע על פי הבקשה תוך הבחנה בין קרן, ריבית והפרשי הצמדה. לא ברור ממתי? מיום קבלת ההלוואה? מיום ההפרה? מיום הגשת התביעה? לפיכך מוצע לא לשנות ממה שקיים היום בהליך סד"מ, קרי אין צורך בפירוט המופיע בנוסח, הדורש הבחנה בין קרן, ריבית והפרשי הצמדה.

נוסח מוצע של תקנה 109ג(4):

"הסכום שיש לפרוע על פי הבקשה לביצוע התביעה".

 

תקנה 109ד נספחים לבקשת ביצוע תביעה

בתביעה ממוכנת:

על פי מידע שהתקבל ממשרד המשפטים, כשמדובר בהגשת תביעה ממוכנת, הנהלת בתי המשפט תדרוש מעורכי הדין להגיש במצורף לכל תביעה את כל הנספחים כשהם סרוקים. דבר זה יחייב את ציבור עוה"ד לרכוש סורקים, להחזיק במשרדיהם מאגרים של החומר הסרוק ולרכוש תוכנה שתקשר בין החומר הסרוק לתיק. עורכי הדין יתקשו ליישם זאת, ובמקום הגשה ממוכנת יגישו באופן ידני, דבר שיעמיס מאד על מערכת ההוצל"פ ולא יועיל לה. לכן מוצע להשוות את הגשת תביעה ממוכנת לסכום קצוב בהוצל"פ להגשת תובענה ממוכנת בבימ"ש על דרך שמירת החומר במשרדיהם של עורכי הדין, מגישי התביעות, מבלי שיצטרכו לסרקו לשם העברתו סרוק לתיק ההוצל"פ. לכן התקנה תתייחס רק לביצוע תביעה לא ממוכנת, ובמקביל (אם כי לא חובה לאור השינוי המוצע של כותרת תקנה 109ד) יאומצו תקנות סדר דין אזרחי, התשמ"ד 1984 המתייחסות לתובענה ממוכנת, ובמיוחד תקנה 215ב. לתקנות סד"א, הפוטרת מגישי תובענות ממוכנות מצירוף מסמכים לכתב התביעה.

בתביעה לא ממוכנת:

גירסה א' - מיותר לצרף את אישור משלוח ההתראה לחייב בדואר רשום, אלא יש להסתפק בהצהרה בדבר מועד משלוח ההתראה לחייב בדואר רשום במסגרת פירוט המסמכים שמגיש עורך הדין כאמור בטופס 18א (טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב).

גירסה ב' - יש מקום לוותר גם על צירוף העתק מההתראה עצמה וכן על צירוף העתק מתשובת החייב להתראה אם השיב לה, ובמקום זאת - להסתפק בהצהרה שיצהיר עורך הדין במסגרת טופס 18א כי שלח או קיבל, בהתאמה, את המסמכים הנ"ל בדואר רשום תוך ציון תאריך המשלוח או הקבלה, בהתאמה.

גירסה ג' בנוסף על האמור בגירסה ב' יש אפילו מקום לוותר על צירוף העתק מכתב התביעה ובמקום זאת - להסתפק בציון נימוקי התביעה במסגרת טופס 18א.

כמו כן מטעמי הדדיות, בהתייחס לכל סוגי התביעות, יש לדרוש גם מהחייב לשלוח את תשובתו להתראה בדואר רשום או בהמצאה אישית.

נוסח מוצע של כותרת תקנה 109ד:

"נספחים לבקשת ביצוע תביעה לא ממוכנת".

גירסה א' - נוסח מוצע של תקנה 109ד:

"הבקשה תוגש בעותק אחד בצירוף:

(3) העתק מההתראה.

(4) העתק תשובת החייב להתראה אם השיב לה ואם נשלחה בדואר רשום".

במסגרת פירוט המסמכים שמגיש עורך הדין כאמור בטופס 18א תתווסף גם הצהרה בדבר מועד משלוח התראה לחייב בדואר רשום + תאריך המשלוח, ותבוטל השורה: "העתק מאישור על משלוח התראה לנתבע בדואר רשום".

גירסה ב' - נוסח מוצע של תקנה 109ד:

"הבקשה תוגש בעותק אחד בצירוף:

(3) הצהרת הזוכה או ב"כ בטופס 18א לתוספת הראשונה בדבר משלוח העתק מההתראה בדואר רשום.

(4) הצהרת הזוכה או ב"כ בטופס 18א לתוספת הראשונה בדבר קבלת העתק מתשובת החייב להתראה - אם השיב לה ואם נשלחה בדואר רשום.

על משלוח או קבלת מסמכים אלה התראה ותשובת החייב להתראה יצהיר עורך הדין במסגרת פירוט המסמכים שהוא מגיש כאמור בטופס 18א, אלא שבמקום הצהרה על הגשתם יצהיר כי שלח בדואר רשום (ככל הנוגע להתראה) או כי קיבל (ככל הנוגע לתשובת החייב להתראה אם אכן קיבל בדואר רשום).

גירסה ג' - נוסח מוצע של תקנה 109ד:

נוסף על האמור בגירסה ב' ישונה ס"ק 1 כדלקמן:

"הבקשה תוגש בעותק אחד בצירוף:

(1) הצהרת הזוכה או ב"כ בטופס 18א בדבר נימוקי התביעה..."

נימוקי התביעה יפורטו במסגרת טופס 18א.

 

תקנה 109ה הגשה ממוכנת

מנוסח תקנה 109(ב)(2) משמע כי הזוכה הוא זה המגיש תביעה ממוכנת, דבר שאינו נכון, שכן הגשת תביעות ממוכנות היא זכות השמורה לעורכי דין בלבד.

נוסח מוצע של תקנה 109ה(2):

"לא יהיה רשאי ב"כ זוכה להגיש בקשה לביצוע תביעה בדרך ממוכנת אלא אם כן הרשה ".

 

תקנה 109ו אזהרה והמצאתה

לפי התקנה אם הזוכה מיוצג, יבצע עורך דינו את המצאת האזהרה לחייב. הטלת ביצוע מסירות והמצאות על עורך הדין מעמיסה על הלקוח הוצאות גבוהות ולפעמים גם עורך דינו נושא בנטל. לכן מוצע שתינתן זכות בחירה לב"כ הזוכה כך שיוכל לבחור אם לבצע מסירה אישית שלו או באמצעות לשכת ההוצל"פ.

נוסח מוצע של תקנה 109ו(2):

"היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, ימציא המוציא לפועל לחייב אזהרה כאמור בתקנה 109ו(1), אלא אם כן ביקש עורך הדין לבצע מסירה אישית, כי אז יעביר המוציא לפועל לעורך הדין המייצג את האזהרה על מנת שימציאה לחייב ...".

 

תקנה 109ח העברת הדיון לבית המשפט

בבקשה לביצוע שטר הבקשה הופכת להיות כתב התביעה עצמו. לעומת זאת, לא ברור מה מעמדה המשפטי של בקשה לביצוע תביעה, שכן התביעה עצמה מוגשת בצירוף אליה (כך שאם יש כבר כתב תביעה, אין צורך שגם הבקשה תשמש כתב תביעה). אם מדובר בעניין פרוצדורלי בלבד, מעמדה של הבקשה יהיה כטופס פתיחת הליך. במקרה נשוא ענייננו כתב התביעה הוא הקובע ולא הבקשה לביצוע התביעה, שכמוה כטופס פתיחת הליך. לפיכך, משהועבר לבית המשפט כתב ההתנגדות, יהפוך כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע התביעה ולא הבקשה עצמה לכתב תביעה בסדר דין מקוצר.

נוסח מוצע של תקנה 109ח(2):

"משהועבר לבית המשפט כתב התנגדות כאמור בתקנה משנה (א) יהא דינו של כתב התביעה שצורף לבקשה לביצוע התביעה ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר ".

 

תקנה 109ט הארכת מועד להגשת התנגדות

גירסה א' (דני וקס) - מוצע להגביל את המועד להגשת בקשה למתן הארכת מועד להגשת התנגדות, על מנת לא לאפשר לחייב להגיש בקשה לאחר חלוף תקופה ארוכה כשכבר אין מסמכים ועדים.

גירסה ב' (ויקטור פישר) - מוצע לאפשר הארכת מועד רק מטעמים מיוחדים שיירשמו, כפי הנדרש לגבי עיכוב ביצוע עד הדיון בבקשה להארכת מועד (תקנה 109ט(3).

גירסה א' (דני וקס) - נוסח מוצע של תקנה 109ט(1):

"בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות האמורה בתקנה 109ז תוגש ללשכת ההוצאה לפועל בדרך המרצה בצירוף כתב ההתנגדות, ותועבר לבית המשפט המוסמך לדון בהתנגדות, לא יאוחר מ- ____ שנים".

גירסה ב' (ויקטור פישר) הוספת ס"ק (4) לתקנה 109ט:

"בית המשפט שהועברה אליו בקשה להארכת מועד רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו להאריך את המועד להגשת התנגדות".

 

טופס 3א התראה בדבר כוונה להגיש לביצוע תביעה על סכום קצוב

על פי הנוסח של מכתב ההתראה יש לצרף את נוסח כתב התביעה. דרישה זו מיותרת, במיוחד לאור העובדה שחלק מהתיקים ייסגרו בשלב מכתב ההתראה ולא יבשילו לכדי תביעה.

נוסח מוצע של טופס 3א:

מחיקת המילים: "כמפורט בכתב התביעה המצ"ב", המופיעות ברישא של הטופס.

 

טופס 18א בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

יש לבצע התאמות בטופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב למקרה של ריבוי נתבעים (כל אחד בסכום אחר).

שאר ההתאמות שנדרש לעשות בטופס כמופיע בהערות לתקנה 109ד.

 

שכ"ט עו"ד דיווח על המלצות ועדת המשנה בעניין התעריף

בוועדת המשנה שהתכנסה ביום 3.7.03 לדון בקביעת תעריף בתיקי ביצוע תביעה על סכום קצוב הומלץ לתקן את סעיף 9 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס 2000, כדלקמן:

1. יש להוסיף בסעיף 9(ב) לצד ביצוע שטרות גם ביצוע תביעה על סכום קצוב, קרי יש להשוות את שכר הטירחה בגין ביצוע תביעה לסכום קצוב לשכר הטירחה בגין ביצוע שטרות.

2. יש לתקן את הסכום בסעיף 9(ב)(1)(2) מ- 220 ל- 320 ש"ח (שכ"ט א' בעד הגשה לביצוע בלשכת הוצל"פ כאשר הקרן לא עלתה ע"ס 8,810 ש"ח).

3. יש לתקן את הסכום בסעיף 9(ב)(2)(א)(1) מ- 1,210 ל- 8,810. מדובר בהקלה גדולה יותר על החייב, לפיה עד סכום חוב של 8,810 ש"ח (ולא רק עד סכום של 1,210 ש"ח) ישלם החייב שכר טירחה קטן בעד ניהול תיק ההוצל"פ (שכ"ט ב').

4. יש לתקן את הסכום בסעיף 9(ב)(2)(א)(1) מ- 410 ל- 510 ש"ח (שכ"ט ב' בעד ניהול תיק הוצל"פ כאשר הקרן לא עלתה ע"ס 8,810 ש"ח, לפי התיקון המוצע בסעיף 3).

המלצה זו הועברה להנהלת בתי המשפט.

מצ"ב טבלה השוואתית של המצב היום בתביעות כספיות , בביצוע שטרות ולאחר תיקון 24 (על פי הצעת הוועדה). מחד, שיפרנו את מצבנו לעומת ביצוע שטרות, אך הרענו את מצבנו לעומת תביעות כספיות.

 

השלמות שונות

מעבר לתיקון התקנות יש לבצע השלמות נוספות לצורך יישומן:

1. הפסקת הליכים וגניזה יש להתאים את תקנות 125 ו- 126 המתייחסות להפסקת הליכים ולגניזת תיק להליך של ביצוע תביעה על סכום קצוב.

2. יש להוסיף סעיף או להפנות לתקנה קיימת בדבר החזר אגרה במקרה של פשרה.

3. יש להתייחס לאופן הגשת הערעור על החלטה בהתנגדות לתביעה האם כמו ערעור על החלטה בסדר דין מקוצר או כמו התנגדות לביצוע שטר.

4. לצורך ייעול הדיון בהתנגדויות רצוי להחיל את סדר הדין המהיר.

נושאים אלו ועוד מפורטים בהרחבה בהערותיו לטיוטת התקנות של חבר הוועדה, עו"ד דני וקס, שצורפו כנספח להזמנה לישיבה.

 

הישיבה ננעלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון