זכויות בעלי חיים -

סיכום ישיבת הועדה מיום 21.5.03

תאריך ישיבה:

21.05.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט - תל-אביב

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

יעל שפר

יו"ר הישיבה:   חגי אשלגי, אהוד פלג
חברים/ות:   בתיה אטינגר-מבורך, דורית בונדה, איתן דיאמונד, טלי טרייבנד, ערן לב, עדי לויאן, אמיר רוזנברג, ירון שדות, דניאל שרמן.
מוזמנים/ות:   איילת סלעי-רייז.
סיכום ישיבה מיום 21.5.03

1. ייצוא מסחרי של בעלי חיים שגודלו בישראל לניסויים בחו"ל

חגי אשלגי:

דיווח: מצ"ב דף העמדה המוצע כפי שהוחלט עליו בישיבה הקודמת.

העובדות - ייצוא קופים

1. ישראל מתירה ייצוא של קופים לניסויים הנערכים בקופים מחוץ לישראל.

2. היתרי הייצוא ניתנים על ידי רשות הטבע והגנים ("הרשות") מראשית שנות ה90-' למאה הקודמת, מכח החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו - 1955 ("החוק להגנת חיית הבר") ועל פי סמכות הרשות שהואצלה לה מהשר הממונה על החוק להגנת חיית הבר - כיום, זהו השר לאיכות הסביבה.

3. בתקופה שלאחר תחילת מתן היתרי הסחר לקופים, נחקק בישראל חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד1994-.

4. ההיתרים ניתנים ברציפות כבר למעלה מ10- שנים. הן לייבוא של להקות רבייה של קופים והן לייצוא של קופים לניסויים בחו"ל.

עמדת הועדה להגנת זכויות בעלי חיים היא כי מתן ההיתרים לייצוא של קופים לחו"ל לשם ביצוע ניסויים הינו אסור ובלתי חוקי, זאת, בין היתר, מהטעמים הבאים:

1. התכלית החקיקתית של החוק להגנת חיית הבר (לאור לשון החוק, ההסיטוריה החקיקתית וחקיקת המשנה של החוק) אינה מאפשרת ואינה מסמיכה למתן היתר לסחור בחיות בר למטרות שאין בהן ולא כלום עם הגנתן של חיות בר. בעניין זה, מתן היתר לסחור בקופים (אשר אינם מין שמקורו בישראל) למטרות ביצוע ניסויים בקופים אלה מחוץ לישראל, סותרת מניה וביה את תכליתו של החוק להגנת חיית הבר.

2. חלק ניכר מנימוקי השר לאיכות הסביבה במכתבו מיום 29.1.2003 ליו"ר מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בעניין "חוות מזור", (מצ"ב) הם משפטיים. גם על פיהם, מובן כי המשך מתן ההיתרים אסור ובלתי חוקי. הועדה מצטרפת לנימוקים אלה.

3. הודעת מדינת ישראל למזכירות אמנת CITES, אשר בה ישראל חברה, מיום 31.1.2000, בה הצהירה ישראל כי היא אוסרת על ייבוא וייצוא של קופים, למעט במקרים חריגים של שיקום והצלה. בפועל, נראה על פניו כי ישראל מפרה את הצהרתה לאמנת CITES.

4. חקיקת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד1994- ("חוק הניסויים") לאחר תחילת מתן ההיתרים חייבת היתה להביא להתאמת המצב שהיה קיים ערב חוק הניסויים למצב שלאחריו. קרי, אין להתיר ייצוא בעלי חיים לניסויים מחוץ לישראל, בטרם נעשה וידוא כי אותם ניסויים עומדים בנורמות של חוק הניסויים הישראלי. זאת, מאחר ואלמלא כן, ניתן לעקוף את חוק הניסויים על נקלה באמצעות ייצוא בעלי החיים לחו"ל לשם ביצוע שם של ניסויים האסורים על פי החוק הישראלי (ואפילו לחו"ל קרוב כדוגמת ירדן או הרשות הפלסטינית).

2. תקנת השוק ביחס לבעלי חיים

לאחר דיון הוחלט:

1. עקרון טובת בעל החיים תגבר על תקנת השוק כפי שמנוסחת היום בסעיף 34 לחוק המכר.

2. על פי העקרון הזה יביא אהוד פלג נוסח החלטה לתיקון חוק המכר לקראת הישיבה הבאה.

3. תינתן סמכות לשופט לשקול זכות החזקה בבעל חיים מרגע שנעצר או נאשם בהתאכזרות לבעלי חיים עד תום משפטו.

אהוד פלג:

ביום 8.5.03 פורסמה בעתון "ידיעות אחרונות" בדבר החלטה לאסור על אדם שנחשד בהתעללות בכלב ושוחרר בערבות - להחזיק בעל חיים למשך חודש.

מתוך הכתבה עולות מס' שאלות:

1. האם אדם שנתפס מתעלל בבעל חיים ועדיין לא הורשע, האם יש לו אפשרות לגדל בעל חיים עד לתומם של ההליכים נגדו ?.

2. האם יש מקום לקבוע עונשי מינימום לעבירות של התעללות בבעלי חיים, לאור פסקי הדין המקלים.

לאחר דיון הוחלט:

א. לתת מעמד לארגון למען בעלי חיים להצטרף כצד להליכים אלה, אך ורק לענין הוצאת החיה מחזקתו.

ב. יש להציע תיקון לחוק צעד בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד1994-, הקובע עונש מינימום לעברת התעללות.

ג. טלי טרייבנד וערן לב יביאו לישיבה הבאה הצעה לתיקון החוק בענין זה.

 

הערות העורך
לפרטים נוספים אפשר לפנות למרכזת הועדה בלשכה - הגב’ יעל שפר
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון