נוטריונים -

ישיבת ועדת הנוטריונים

תאריך ישיבה:

12.05.2003

מקום ישיבה:

בית הפרקליט ת"א.

ממונה/ת הפורום/הוועדה:

עו"ד שמעון לפיד.

יו"ר הישיבה:   עו"ד יונה דה-לוי.
חברים/ות:   סגנים: עוה"ד: אהרון אסא ואריה קורץ.
חברים: עוה"ד: אפרים אוסטרמן, נדב בלום, אברהם בן אור טיומקין, מרק ורבלובסקי, פרופ’ בדרי פטל, איזידור שטיינברג ויהושע שרון.
סיכום הישיבה

נושא מס' 1: תיקוני חקיקה מטעם הועדה

היו"ר

ביום 17.3.03 העברנו לעו"ד עמי ברקוביץ ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים את הצעותינו לתיקוני חקיקה, כפי שגובשו במסגרת הועדה ועובדו על ידי בעזרתו האדיבה של חברנו, עו"ד אריאל. נסקור כמה מהן:

1. ביטול פעולה בפני נוטריון עד היום אין חובה שההודעה על הביטול תינתן בכתב. הצענו טופס חדש, המכיל הודעת ביטול החתומה בידי המבטל, מבקש השירות. נוסח הטופס השני המופיע בתקנות הוא בעייתי. כמו כן סברנו שיש מקום לאחד את שני הטפסים: האחד - ביטול בפני אותו נוטריון, שאצלו בוצע האישור המקורי, והשני - ביטול בפני נוטריון אחר. כמו כן, ניסחנו גם טופס, בו הנוטריון המבטל מודיע על דבר הביטול לנוטריון, שאישר את המסמך המקורי.

כאשר יפוי הכוח מבוטל, מיופה הכוח צריך לקבל הודעה על כך, על מנת שידע, כי אינו מוסמך לפעול יותר בתוקף יפוי הכוח, שכן הוא בוטל. הבעיה מתעוררת בעיקר ככל הנוגע ליפוי כוח ולא לתצהיר או לצוואה. חובת ההודעה על הביטול אינה על הנוטריון אלא על מבקש השירות, הצריך לדאוג לאינטרסים שלו.

2. תיקון טעות סופר במסמך נוטריוני מרגע שהמסמך יצא תחת ידי הנוטריון, אסור לעשות בו כל תיקון אפילו אם מדובר בטעות סופר של הנוטריון או של מבקש השירות. סברנו כי מן הראוי שיהיה ניתן לתקן טעות סופר במסמך נוטריוני.

טעות סופר תהיה כהגדרתה בסעיף 81 לחוק בתי המשפט, המגדיר טעות בפס"ד טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיו"ב.

ללא התיקון המוצע על ידינו יהיה צורך לבטל את המסמך הנוטריוני הקודם, לערוך מסמך חדש ולגבות עבורו את מלוא המחיר (אולם אם הטעות נעשתה ע"י הנוטריון יהא השירות ללא תשלום).

3. אישור נוטריוני של הצהרת מתרגם כתחליף לאישור נכונות תרגום נוטריוני עו"ד ונוטריון דוד אשד פנה מספר פעמים הן לועדה והן למשרד המשפטים על מנת שיפעלו למנוע מצב בו יתאפשר לתת אישור נוטריוני של הצהרת מתרגם בדבר נכונות התרגום כתחליף לאישור נכונות תרגום נוטריוני. נטינו שלא להיעתר לבקשתו, בשל כך שיש מדינות אשר לא דורשות בהכרח אישור נכונות תרגום נוטריוני אלא מסתפקות בקבלת אישור נוטריוני של תצהיר המתרגם. במדינות רבות קיים גוף שנקרא "מתרגם מוסמך", כגון בגרמניה.

מאחר שנוכחנו לדעת שעו"ד אשד צודק במקצת, שכן משרדי התרגום ניצלו עניין זה, שלעיתים די בתצהיר של המתרגם במקום אישור נכונות תרגום נוטריוני (אישור הצהרת מתרגם הוא רק אישור נוטריוני של התצהיר), לכן משרד המשפטים ואנחנו הסכמנו לתקן את התקנה באופן שכל אימת שהנוטריון יאמת תצהיר של מתורגמן, יהא עליו להוסיף הערה בגוף האישור, לפיה אין באישור הנוטריון של תצהיר המתורגמן ערובה לנכונות התרגום אלא להצהרת המתרגם בלבד. כך לא יתעורר ספק, כי התרגום אושר ע"י נוטריון, מה גם שההערה תוריד מערכו של תצהיר מעין זה כתחליף לאישור נכונות תרגום נוטריוני. בנוסף, הנוטריון יצטרך להסביר למבקש האישור קודם עריכתו את משמעות ההערה.

4. ציון שכר - הוספנו תקנה בדבר החובה כי בתחתית כל טופס, יציין הנוטריון את עובדת התשלום בהתאם להוראות תקנה 17 (כיום בדוגמאות הטפסים בתקנות, החובה הזו לא מצויינת).

5. אישור בשפה האנגלית לפי תקנה 9 לתקנות הנוטריונים האישורים ייערכו בעברית או בערבית. אנו מציעים להוסיף גם אנגלית, כך שאישור נוטריוני יוכל גם להיות רק באנגלית, שכן זו השפה הראשית הנלמדת בארץ, והמחוקק עצמו שילב נוסח אנגלי במסגרת הטפסים שבתקנות.

6. טופס אישור פעולה לפי דין זר אנו מציעים להוסיף אישור לפי סעיף 7(9) לחוק הנוטריונים, בו כתוב שפעולת הנוטריון היא על פי ההסמכה באותו סעיף, דהיינו פעולה לפי הדין הזר.

7. ציון עובדת החתימה על צוואה בטופס האישור - בטופס אישור הצוואה לא כתוב "וחתמתי עליה". אמנם צוואה בפני רשות יכולה להיות בעל פה, אך לא יתכן שמהיוצא מהכלל יעשו כלל. הצענו להוסיף תוספת זאת בטופס האישור.

8. סרט בד אדום על פי התקנות רק התווית צריכה להיות בצבע אדום אך לא הסרט. הצענו להוסיף שגם הסרט יהיה חייב להיות מבד בצבע אדום, שכן יש נוטריונים שאוגדים את אישוריהם בחוטי פלסטיק, המיועדים לקשירת חבילות או מתנות, בשלל צבעים.

9. קנס למאחרים בתשלום אגרת רישוי כנוטריון הצענו להפחית את סכומי הקנס על מנת שמי שלא שילם את האגרה במועד לא יחוייב בתשלום יתר הנראה כקנס.

10. שכ"ט עבור תרגום בעל פה של מסמך בעבר בכלל לא נקבע שכר עבור תרגום בעל פה של מסמך היום נהוג שכ"ט של 55 ש"ח. על פי הצעתנו גובה השכ"ט יהיה שליש מהשכ"ט עבור תרגום רגיל.

 

נושא מס' 2: האפוסטילה ליקויים במסמך ושפת הרישום

היו"ר

גילינו כי האפוסטילה בארץ לא נערכת לפי האמנה:

1. בטופס האפוסטילה בארץ אין מספר סידורי של האפוסטילה, על אף שעל פי סעיף 7 לאמנה יש לנהל רישום וליתן מספר סידורי לכל אפוסטילה, ועל אף שבטופס יש מקום לרישום המספר לא ממלאים אותו. פנינו בעניין למשרד המשפטים בחודש דצמבר 2002 וכן פניה דומה נעשתה מטעמנו למשרד החוץ טרם נענינו.

2. בטופס האפוסטילה צריכים להיות 10 סעיפים, שכן טופס זה נעשה לפי הטופס המחייב של האמנה, אשר מכיל 10 סעיפים. אצלנו בבית משפט שלום בת"א השמיטו את הסעיף של התאריך. האמנה מחייבת שסעיף 6 יהיה תאריך ואצלנו זהו משהו אחר.

יש לתקן ליקויים אלה בהקדם !

בעניין האפוסטילה, נשאלתי אם יש לעשות את האפוסטילה בשפתה של המדינה אליה היא מיועדת. שאלה זו נשאלה בעקבות סירובה של רומניה לקבל אישור נוטריוני אשר נחתם בחותמת האפוסטילה, שאצלנו הינה בשפות עברית ואנגלית, אלא אם כן תתורגם האפוסטילה לרומנית.

מבדיקת התקנות עולה, שכל מדינה יכולה למלא את האפסוטילה בשפתה, ולפיכך אין צורך לתרגם לרומנית. פנינו בשאלה בעניין למשרד החוץ, אשר השיבנו שאין חובת תרגום.

 

נושא מס' 3: אכיפה משמעתית

היו"ר

בשנים האחרונות לא הוגשה אף קובלנה משמעתית נגד נוטריונים. בנוסף, משרד המשפטים לא מייחס חשיבות מרובה לעניינים הנוטריוניים. החברים אריה קורץ, בן אדם אריאל ואנוכי נפגשנו עם היועץ המשפטי לממשלה ועם מנכ"ל משרד המשפטים לצורך קידום האכיפה והגברתה, אך דבר לא נעשה מאז, ככל הנוגע להגשת קובלנות, חרף ההבטחות לעשות כן.

דאגנו להעביר ממחוזות הלשכה השונים רשימה של קובלים מומלצים על מנת שיוסמכו ע"י היועמ"ש. לבסוף, אכן הוצאו כתבי הסמכה, אך טרם הוגשו קובלנות נגד נוטריונים עבריינים פרט לקובלנה אחת, אשר הוגשה לאחרונה במחוז ת"א.

העברנו מספר מכתבי תלונה שהגיעו אלינו כתלונות מסודרות, הכוללות סעיפי אישום ופירוט העבירות המשמעתיות, ליועמ"ש לצורך הגשת קובלנות מטעמו, אך אלה טרם הוגשו, מאחר שהן מתעכבות במחלקת הנוטריונים במשרד המשפטים. לדעתנו, ללא כל הצדקה.

 

נושא מס' 4: הקמת ארכיון מרכזי

היו"ר

לפי החוק, נוטריונים חייבים לשמור מסמכים במשך 7 שנים. המחוקק קבע שלאחר 7 שנים יוקם ארכיון מרכזי ובתקנות נקבעו כללים בעניין. דא עקא שעד היום לא הוקם ארכיון זה.

מאחר שלא הוקם "ארכיון מרכזי למסמכים נוטריוניים" בהתאם לסעיף 30 לחוק הנוטריונים קיימת לקונה חמורה, שכן לא נקבעו הסדרים משפטיים למקרה שהנוטריון נפטר, כמו ההסדרים שנקבעו לפי הוראות סעיף 39א. לחוק לשכת עורכי הדין, המתייחס לפטירת עורך דין ומינוי "ממונה על ענייניו המקצועיים".

פנינו בעניין זה למשרד המשפטים ונענינו בצורה לא רשמית, כי ישנו ארכיון במשרד המשפטים, אליו ניתן להפנות חומר של נוטריונים שנפטרו או סיימו את פעילותם.

 

נושא מס' 5: סמכות הקונסולים לפעול כנוטריונים

היו"ר

לבקשת משרד החוץ, בדקתי את מערך ההדרכה המועבר מטעמם לקונסולים, והעברתי את הערותי. המחוקק לא הגביל את הקונסולים בסמכותם לפעול כנוטריונים. במסגרת התיקון החדש לחוק, הקובע חובת השתלמות, חלה חובה זו גם על הקונסולים.

בקרב חברינו הובעה תרעומת על כך שקונסולים יאשרו הסכם ממון. סברתי שהצדק עימם. מכל מקום כרגע אין בעיה. במסגרת המערך, לא שולבה הדרכה לקונסולים ככל הנוגע להסכמי ממון. כמו שאנו הנוטריונים כפופים לכללי האתיקה, כך הקונסולים כפופים להוראות הפנימיות של משרד החוץ.

 

נושא מס' 6: סיכום

היו"ר

בבואנו לסכם את פעילות הועדה במשך הקדנציה נוכל למנות מספר הישגים הראויים לציון, ביניהם:

1. החרגת כל ענייני הנוטריונים מחוק חתימה אלקטרונית.

2. התקדמות ניכרת בתיקוני חקיקה. חלק מהתיקונים שביקשנו כבר הוכנסו למסגרת החוק והתקנות, כגון תקנות הנוטריונים (תיקון) התשס"ג 2002, טופס 6 - אישור תרגום של כל מסמך ולא רק של המסמך המקורי או העתק מאושר ממנו. חלק מהתיקונים בשלבי תקינה.

3. קביעת השתלמות חובה במסגרת תנאי הכשירות לשמש כנוטריון.

4. בניית מדור נוטריונים במסגרת אתר הלשכה באינטרנט, המכיל מידע, מאמרים, טפסים, שאילתות, תעריפים וכיו"ב.

אמנם טרם הצלחנו להביא להגברת האכיפה בתחום המשמעתי - עקב חוסר המעש של משרד המשפטים. כמו כן, לא עלה בידינו למנוע את קיצור תקופת הותק מ- 15 שנים ל- 10 במסגרת תנאי הכשירות לשמש כנוטריון, וכן לא התקבלה עמדתנו בדבר הנהגת חובת בחינה, זאת חרף מאמצינו הרבים בכנסת.

ראש הלשכה העמיד לרשותנו את הלוביסטים של הלשכה, שפעלו רבות. נפגשתי עם חברים רבים מוועדת החוקה חוק ומשפט בעניין. בהצבעה הראשונה החליטו על חובת בחינה, אך מסיבות שדולה פוליטית דרש היו"ר, ח"כ אופיר פינס, רביזיה. מנכ"ל משרד המשפטים, מר אהרן אברמוביץ', טען בפני הועדה, שלא רוצים להקשות על עולים חדשים, ובהצבעה נוספת במקום חובת בחינה הוחלט על חובת השתלמות.

ידוע לי, כחבר ועדת הרשיונות, שבמקום כ- 100 בקשות חדשות הוגשו לאחרונה למעלה מ- 200. סברנו, כי חובת הבחינה עובר לקבלת הרשיון היתה מווסתת מצב זה, מה גם שנוטריון שהיה עומד בבחינה היה נותן שירות יותר מקצועי.

 

החברים הודו ליו"ר על פעילותו הנמרצת והעניפה לקידום ענייני הנוטריונים בתוקף תפקידו כיו"ר הועדה במהלך הקדנציה הנוכחית.

היו"ר העניק אות הערכה מטעמו למרכז הועדה הנאמן.

 

 

הישיבה ננעלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון