אגרות - תקנה - הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשס"ג - 2002
תאריך לועזי:
08.01.2003
נושא:
עדכוני האגרה נכנסו לתוקף ביום 1.1.03
מראה מקום ק"ת + שנה:
ק"ת התשל"ז, 1724
גוף התקנה :

הודעת הנוטריונים ( אגרות נוטריון ) , התשס"ג - 2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 ( ד ) לתקנות הנוטריונים ( אגרות נוטריון ), התשל"ז - 1977 (1) (להלן התקנות), אני מודיע לאמור :

הגדלת סכומים

1. עקב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח תקנות 1 ו-  2 לתקנות החל ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) כדלקמן :

  • "אגרת רשיון 1. האגרה שעל נוטריון לשלם לפני שיתחיל לכהן כאמור בסעיף 5 לחוק, היא 847 שקלים חדשים.
  • אגרה שנתית 2. (א) האגרה השנתית שעל נוטריון לשלם, כאמור בסעיף 6 לחוק היא בסכום של 847 שקלים חדשים. (ב) בעל רשיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה ויותר, ישלם שליש האגרה השנתית..."

 ___ ______ התשס"ג ( ___ _______ 2002 )

(חמ 662 3)

אהרון אברמוביץ

המנהל הכללי של משרד המשפטים

 

(1) ק"ת התשל"ז , עמ' 1724 ; התשמ"ז , עמ' 1278 ; התשס"א עמ' 1049.

על מנת לצפות ו/או לשמור ההודעה המקורית - לחצו על שם הקובץ המצורף.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון