שכר טרחה מינימלי מומלץ - כלל - כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס - 2000
תאריך עברי:
ו’ תמוז תשס"א
תאריך לועזי:
04.03.2020
מראה מקום ק"ת + שנה:
י"פ 4852 התש"ס, 2558
גוף הכלל:
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון