"אתיקה מקצועית" - 35 - כספים: חשבון פיקדונות יכול להיות משותף
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
השאילתא:
(1) האם כספי לקוחות שהתקבלו אצל עורך הדין עבור הוצאות, או לשם העברה לצד שלישי, יכולים להיות מופקדים בחשבון פיקדונות כללי, או שמא יש לפתוח חשבון פיקדונות נפרד לכל לקוח ולקוח. (2) האם מותר למסור לבנק את פרטי הלקוחות שעבורם הופקד הכסף בפיקדונות הנ"ל, כנדרש בחוק למניעת הלבנת הון.
ההחלטה:
ביחס לשאלתך הראשונה, הדרך לנהל כספי לקוחות בח-ן נאמנות מפורטת בחוק לשכת עורכי הדין, חוק הנאמנות, חוק איסור הלבנת הון וחוקים נוספים.
בלי שהדבר יהווה הסבר ממצה, נבהיר כי כספי לקוחות שהתקבלו אצל עורך דין יכולים להיות מופקדים בחשבון פיקדונות כללי, בהתאם להוראות החוק לאיסור הלבנת הון.
באשר לציות להוראות החוק למניעת הלבנת הון לגבי גילוי זהות הנהנה בחשבון נאמנות שנפתח על ידי עורך דין: ככלל, קבלת כסף עבור לקוח מחייבת ליידע אותו שהפקדת הכסף בבנק בח-ן נאמנות כרוכה בגילוי זהותו של הלקוח. אם מתנגד הלקוח לכך - לא ניתן לקבל ממנו כסף כדי להפקידו בבנק.
מס' ההחלטה:
את 246/09
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון