"אתיקה מקצועית" - 35 - חסיון וסודיות: הגשת נוהל משטרתי פנימי "שמור" לבית המשפט בידי סניגור
08.03.2010 | אדר תש"ע | גליון מס' 35
מס' ההחלטה:
את 227/09

שאילתא

(1) האם מותר לסניגור להגיש לבית המשפט נוהל משטרתי פנימי המוגדר כ"שמור". (2) האם ניתן להגיש נוהל זה מבלי לחשוף את המקור.

 

הפונה זומנה לעדות בבית משפט בנוגע לפרשת הארנונה, והיא מבקשת לדעת האם המידע שברשותה ובכלל זה מסמכים חסויים, ואיך עליה להשיב עם הרשות לא הסירה את החיסיון.

 

החלטה

לשאלה הראשונה, אפשרות זו אינה חסומה בפני הסניגור אלא שעליו לפעול למניעת פרסום וגילוי תוכנו של המסמך מעבר לנדרש, תוך אבחנה בין הבאתו לידיעת בית המשפט לבין חשיפתו ברבים ובפני צדדים או נוכחים אחרים. הדרך הנאותה, שאינה מעוררת קושי, הינה לפנות לבית המשפט על מנת שייתן הוראות מתאימות, כפי שהוא מוסמך לעשות, הן בדבר קבלת המסמך והן בדבר סייגים לפרסומו. מובן שחובה ליידע את בית המשפט כי מדובר בנוהל המסווג כ"שמור".

 

השאלה השנייה מצויה בתחום סדר הדין הפלילי ודיני הראיות ולא בתחום האתיקה המקצועית. החלטה לעניין קבילות ראיה ואופן הגשתה נתונה בידי בית המשפט בלבד ואין בידי הוועדה לקבוע עמדה לגביה.

 

יצוין שמידע שהובא לידיעת עורך הדין עבור הלקוח במסגרת הייצוג הוא סודי מכוח כלל 19 לכללי האתיקה. השאלה אם הוא גם חסוי לפי סעיף 48 לפקודת הראיות תלויה בנסיבות שאינן מפורטות בענייננו, לפיכך לא נידרש לשאלה זו. ככל שעורך דין נדרש להתחייב בפני מוסר המידע, עליו לשאול עצמו אם יוכל לעמוד בהתחייבות, שכן מרגע שקיבלה על עצמו, חייב הוא לעמוד בה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון