"אתיקה מקצועית" - 22 - המשך - חסיון וסודיות: האם מוסיפים לחול כלפי לקוח שפשט את הרגל
10.05.2007 | אייר תשס"ז | גליון מס' 22

בגליון הקודם בעמ' 4-5 הובאה החלטה מספר את 35/06, ועדת האתיקה מבקשת להוסיף על ההחלטה את הדברים הבאים: חייב הפונה ביוזמתו בבקשה שיינקטו נגדו הליכים על-פי פקודת פשיטת הרגל חותם על כתב ויתור על סודיות לפי סעיף 17(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל [נ"ח], תש"מ – 1980. טופס זה, טופס 5א, מהווה חלק בלתי נפרד מבקשתו למתן צו כינוס וצו פשיטת רגל. מסמך זה, שאין בו הסתייגויות, משמש גם כויתור על הסודיות החלה ביחסים בינו לבין עורך דינו בכל הקשור בהליכי פשיטת הרגל למעט ייעוץ משפטי. מויתור מפורש זה על הסודיות עולה כי עורך הדין יהא חייב למסור מידע על נכסים מכל סוג שהוא של החייב, גם אלו שהגיעו לידיעתו במהלך השירות המקצועי שנתן לאותו לקוח.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון