"אתיקה מקצועית" - 21 - הנחיות והחלטות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת
30.01.2007 | שבט תשס"ז | גליון מס' 21

דברי הקדמה

 

מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001 [להלן: כללי הפרסומת] הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

 

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

להלן יובאו תמצית ההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים אל ועדת הייעוץ לענייני פרסומת. ההחלטות חולקו לפי צורות הפרסומת ותכני הפרסומת, שהיא האבחנה הנקוטה בכללי הפרסומת.

 

צורות פרסומת:

 • פרסום פרטי ההתקשרות עם עורך הדין באתר הרווחה של עובדי חברה מסחרית אסור לפי כללי הפרסומת ומהווה שידול אסור.
 • פרסום מודעת פרסומת בעיתון חייב להיעשות במדור מיוחד שיוקצה לפרסומת עורכי דין, כגון: מדור משפטי או מדור עורכי דין. יש להקפיד שהמדור יהיה במסגרת לוחות הפרסום של העיתון ולא בעמוד הראשון או האחרון של העיתון.
 • השתתפות ביוזמת העיתון של "עסק נבחר" מהווה פרסומת אסורה לעורכי דין. אין באמור לעיל כדי למנוע פרסומת רגילה המותרת על-פי הכללים, במדור מיוחד שיוקצה לפרסומת עורכי דין.
 • אין הגבלה על גודל שלט המשרד המותקן על קיר חיצוני, הפונה אל הרחוב (ראו, אתיקה מקצועית 2). עם זאת, צורת השלט צריכה להיות באופן שאינו פוגע בכבוד המקצוע ויתכן ויש בגודל חריג כדי להוות פגיעה מסוג זה. ניתן להאיר את השלט. תוכנו של שלט המשרד חייב להיות לפי כללי הפרסומת. כך לדוגמא, ניתן לרשום תחומי עיסוק על השלט אך לא ניתן לרשום "מומחה".
 • אסורה פרסומת בשלט חוצות (במקרה זה השלט הוקם מול בית הדין לעבודה).
 • מקריאת סעיף 3 לכללי הפרסומת עולה כי לא נשללה האפשרות לשים לינק לאתר של עורך דין באתר אחר. הכללים מבדילים לעניין זה בין באנר (פס פרסומת) לבין לינק, מאחר ובאנר במהותו מהווה פרסומת גלויה האסורה לפי הכללים.
 • אסור לעורך דין להתקשר בטלפון למוכרי/שוכרי דירות ולציין שהוא מייצג בעסקאות מכירה/השכרה. פנייה כאמור מהווה שידול אסור.
 • פרסום לוח שנה שולחני - אסור.
 • כרטיס ביקור מגנטי של עורך דין – אסור. (ראו, אתיקה מקצועית 13).
 • פנייה של עורך הדין לבתי אבות במטרה להציע מתן הרצאות שם עלולה להוות שידול אסור באם מטרת הפנייה היא להשיג לקוחות בקרב הדירים.

 

תכני פרסומת:

 • הוועדה שבה ומזכירה כי אין להשתמש במילים "מומחה" ו- "מומחיות." באשר בעריכת דין, להבדיל מתחומי הרפואה, אין רשות מוסמכת המעניקה תואר מומחה. במקום המילה "מומחה" ניתן לרשום: "עוסק" "תחומי עיסוק", או "מטפל" בלבד.
 • שימוש בתואר עו"ד בחתימה הנוגעת לעיסוק אחר של עורך הדין ייעשה באופן הבא: קודם התואר עו"ד אחר כך שם פרטי ושם משפחה פיסוק ולאחריו תיאור התפקיד האחר. לדוגמא: עו"ד ישראלה ישראלי, מנהלת תיקי השקעות. מכל מקום, יש לוודא שאין ברישום זה משום הטעייה לגבי העובדה שאין עורך הדין ממלא במסגרת תפקידו האחר תפקיד משפטי. הערת העורכת: ועדת האתיקה קבעה שכאשר "אדם משתמש בתואר עו"ד ואינו ממלא תפקיד של עורך דין, רצוי שירשום התואר לפני שמו ואם יש צורך בכך יבהיר שהוא נמצא בהגבלת חברות או בתפקיד שאינו משפטי." עוד קבעה הועדה "שעל כרטיס הביקור אין צורך לפרט את העובדה אם הגביל חברותו או את העובדה שאדם אינו פועל כעו"ד, אולם על נייר המכתבים ראוי לעשות כן." (ראו,  החלטה מספר 93/02א אתיקה מקצועית 13 עמ' 4)
 • במודעת הפרסומת אין לכתוב "גזור ושמור – הטבות למביא מודעה זו."
 • במאמר אותו כותב עורך הדין בעיתון ניתן לציין בשוליו "עו"ד ונוטריון."
 • במאמר משפטי אותו כותב עורך הדין בעיתון אין לצרף תמונה למאמר.
 • בלוגו של המשרד לא ניתן לרשום "א' - פרקליטים" אלא "א' - עורכי דין." בכפוף לכך שיש מספר עורכי דין במשרד. אם מדובר במשרד של עורך דין אחד, יש לרשום "משרד עורך דין". וזאת כדי לא להטעות את הציבור לחשוב שמדובר במשרד שיש בו מספר עורכי דין.
 • פרסומת של עורך דין במסגרת עיסוקו האחר שאינה כוללת את תוארו כעו"ד, אינה כפופה לכללי הפרסומת של עורכי דין. עם זאת, אין לציין במודעה את כתובת אתר האינטרנט שלו כעו"ד. יודגש כי על המודעה עדיין חלות המגבלות מכוח כללי עיסוק אחר ואיסור שידול.
 • על נייר המכתבים של המשרד לא ניתן לציין את שמו של מי שאינו חבר לשכת עורכי הדין בישראל. באותו מקרה, ביקשו לציין על נייר המכתבים בתור סניף נוסף את פרטי עו"ד מחו"ל. כאמור, הבקשה הושבה בשלילה.
 • ניתן לרשום בכרטיס ביקור את התואר מגשר בהתאם לכלל 3 ב (4) לכללי הפרסומת.

 

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון