"אתיקה מקצועית" - 73 - התמחות: תחולת כלל 22 בפיקוח על מתמחים
19.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
מס' ההחלטה:
את/36/22

השאילתה:

בפני ועדת האתיקה הארצית הובאה שאלה בעניין תחולת הוראות סעיף 22 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986, (להלן: "כלל 22"), בהתייחס לסעיף 3.5 לנוהל עבודת המפקח על ההתמחויות, לפיו:

"במידת האפשר, יקליט המפקח את פעולותיו מול המתמחה וישמור את ההקלטות אצלו. במידה שבוצעו הקלטות כאמור, לא יערוך אותן המפקח, לא יעשה בהן שימוש כלשהו, לא יפיצן ולא יפרסמן באף דרך, והן תשמרנה בתיקייה ייעודית למשך שנתיים מיום ההקלטה".

 

החלטה:

תכלית כלל 22 נועדה לאפשר שיח חופשי ופתוח בין עורכי דין שלא יהיה בו כדי לפגוע במרשיהם, ואילו תכלית הקלטת פעולות הפיקוח של המפקח במסגרת עבודת הפיקוח נועדה להבטחת איכות ההתמחות, שמירה על טוהר המקצוע והבטחת איכות עורכי הדין המיועדים הנכנסים בשעריו, אך גם כדי לשמש כראיה מכריעה במקרה של חילוקי דעות אודות אופן הפיקוח או טענות מצד המתמחים ביחס לפיקוח, ועל מנת לסייע ללשכה להסדיר את המחלוקות באופן חד משמעי באמצעות שימוש בהקלטות במקרים בהם הדבר יידרש.

 

בעבר, הוחרגו מקרים שונים מכלל 22 וביניהם כאשר ההקלטה מבוצעת בין עורכי דין שאינם "בכובעם המקצועי" או כאשר ההקלטה נועדה כדי להגן על עניין אישי של עורך דין שלא בשם לקוחו (למשל בסכסוכים משפחתיים).

 

לאור האמור, סברה ועדת האתיקה הארצית כי ככל שכלל 22 אכן חל על מתמחים, האינטרס של הצורך בשימוש בהקלטה בנסיבות דנן, גובר על תכלית כלל 22 ולשונו המפורשת, אשר מצדיק החרגת תחולת כלל 22 על פעולות הפיקוח כאשר הן מבוצעות על ידי עורך דין.

 

בנסיבות העניין, האיסור הקבוע בסעיף 22 א' לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986, אינו יחול על יחסי פיקוח.

 

כמו כן, החרגה זו תהייה תחת הסייג כי ההקלטה תעשה רק בכפוף לשאלון של ועדת ההתמחות ולא מעבר לו, וכן כי המתמחה יוזהר לפני כל פעולת פיקוח כי הוא כפוף לחיסיון עו"ד- לקוח ועליו להימנע מחשיפת פרטים תחת חיסיון בשיחות עם המפקח.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון