"אתיקה מקצועית" - 73 - יחסי עורך דין לקוח: חסיון עו"ד לקוח בהליך בוררות
16.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
השאילתא:
במסגרת מחלוקת בין הצדדים אשר הועברה לטיפול בורר בהתאם להסכם שכר טרחה שנחתם בין הצדדים, פונה החבר בשאלה, האם קיימת מניעה לגלות בתביעתו כפי שתוגש לבורר מסמכים שהוגשו לביה"ד הרבני מטעם מרשו, בתיק שהתנהל בדלתיים סגורות.
ההחלטה:
מעיון במסמכים שהונחו בפניי הוועדה, סברה הוועדה כי בנסיבות דנן היות וחשיפת המסמכים בפני הבורר כוללת בהכרח חשיפת מידע אודות צד להליך שאינו חלק מהסכם הבוררות, הרי שעל הפונה לפנות לבית המשפט בהתאם לסעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ולבקש את אישורו להעברת החומרים לבורר.
כמו כן, ככל והחומר שמבקש הפונה להעביר לעיון הבורר כולל פרטים ומידע המוגנים בחיסיון עו"ד לקוח, על הפונה לפעול בהתאם להחלטה את/96/02 בעניין היקף הגילוי [כפי שנקבע בל"ע 17/86 פלונית נ’ לשכת עוה"ד, פ"ד מא (4)770].
מס' ההחלטה:
את/127/22
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון