"אתיקה מקצועית" - 73 - פניה לצד מיוצג
14.02.2023 | שבט תשפ"ג | גליון מס' 73
מס' ההחלטה:
את/215/20

בעקבות פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית בעניין מגע עם צד מיוצג ובהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961 (להלן: "החוק") והכללים שהותקנו מכוחו, החליטה ועדת האתיקה הארצית להידרש לסוגית פנייה של בעל תפקיד אשר מונה על ידי בית המשפט או רשם הוצאה לפועל בהליך חדלות פירעון, לחייב המיוצג על ידי עורך דין.

 

כלל 25 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 (להלן: "כללי האתיקה") אוסר על עורך דין לפנות לצד שכנגד, בעת שהוא מיוצג בידי חברו למקצוע באותו העניין.

 

הטעם המרכזי העומד בבסיסו של הכלל, הוא מניעת ניצול פערי הכוחות והידע בין עורך הדין לבין אדם שאינו עורך דין באופן שיביא לפגיעה באינטרסים של האחרון, הסוגיה מתעוררת כאשר נדרש בעל התפקיד להיות בקשר רציף עם החייב או עם נושאי המשרה/בעלי השליטה בתאגיד החייב שכן אלו מחזיקים במידע הנחוץ לו לצורך ביצוע ומילוי תפקידו נאמנה, וכי שיתוף הפעולה שלהם הכרחי להצלחת ההליך. משכך, הבעייתיות בדבר חיוב בעל התפקיד בפניה לעורך דינו של החייב בכל עת שיידרש לקבל פרט מידע מסוים, עלול להוביל להתארכות, לסרבול ולהכשלת הליך החדלות ופגיעה בנפגע העיקרי מהתארכות ההליך, שהוא החייב עצמו.

 

כמו כן, באשר לטעמים האחרים ביסודו של כלל 25 לכללי האתיקה שהם החשש לפגיעה בכבודו ובטיב שירותיו של עורך הדין המייצג את החייב, טעמים אלו מצטמצמים גם הם משום שבעל התפקיד פועל בידו הארוכה של בית המשפט או רשם הוצאה לפועל ולא מטעמו של צד מסוים להליך, בדומה לבית המשפט הוא נעדר אינטרס אישי , ואין הוא מבקש להטיב עם אחד הצדדים להליך נגד החייב.

 

מכאן, שכאשר בעל התפקיד מעוניין לפנות ישירות לחייב המיוצג על ידי עורך דין, במצב שבו הדבר נחוץ בנסיבות העניין, יש להתיר פנייה כזו תוך שמירה על זכויות החייב ועל כבוד עורך הדין המייצג את החייב.

 

יחד עם זאת יש להקפיד על מספר כללי אצבע בעת פנייה לצד מיוצג:

  1. פנייה ישירות לחייב מיוצג על ידי עורכי דין, תעשה רק כאשר הדבר נחוץ בנסיבות העניין, ככל שלא מתקיים תנאי זה, על בעל התפקיד לפנות לצד המיוצג באמצעות עורך דינו.
  2. כאשר בעל התפקיד סבור כי פנייה ישירה אל החייב עצמו נדרשת לשם התנהלות יעילה של הליך חדלות הפירעון, הוא רשאי לפנות אל החייב תוך יידוע עורך הדין המייצג את החייב בדבר הפנייה אל החייב. יידוע עורך הדין על הפנייה לחייב, יעשה בד בבד עם הפנייה לחייב, ואם לא ניתן הדבר, אזי בהקדם האפשרי. ככל שהפנייה של בעל התפקיד אל החייב נעשית בכתב או באמצעות דוא"ל, יש לכתב בפנייה גם את עורך הדין המייצג את החייב.
  3. בעל תפקיד הפונה ישירות אל החייב, נדרש לתעד בכתב את דבר הפנייה ואת תוכנה בתמצית, ולציין את הטעמים אשר הצדיקו את הפנייה ישירות אל החייב. בדו"ח המוגש לבית המשפט או לרשם הוצאה לפועל, על בעל התפקיד לפרט את הפניות שנעשו על ידיו ישירות אל החייב.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון