"אתיקה מקצועית" - 72 - יחסי חברים: הקלטת שיחות מטעם חברה
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
מס' ההחלטה:
את/27/21

שאילתה:

האם מותרת הקלטת שיחות על ידי חברות שאינן משרדי עורכי דין (להלן: "חברות") כאשר הצדדים לשיחה הם עורכי דין מטעם החברות, ובצד השני עורכי דין המייצגים לקוחות מול החברות.

 

החלטה:

על פי כלל 22 לכללי האתיקה, חל איסור על עורך דין להקליט את חברו למקצוע בנסיבות מקצועיות, והשימוש בהליך משפטי בהקלטה כאמור אסור אף הוא.

 

הוועדה קבעה בשורה ארוכה של החלטות כי כללי האתיקה חלים גם על עורכי דין העובדים תחת חברות, וכי החובה לעמוד על כללי האתיקה ולשמור עליהם חלה על עורכי הדין, גם מקום בו חובה זו מתנגשת עם מדיניות החברה בה הם עובדים.

 

החובה בבסיס כלל 22 נועדה לאפשר שיח חופשי וכן בין עורכי דין, ולמנוע מצב בו צד עושה שימוש ראייתי או אחר בהקלטה כאמור.

 

כאשר נדונה שאלת ההקלטות כאשר הצד המקליט הוא החברה והדובר הוא עורך דין מטעם החברה – מטבע הדברים במקרים רבים עורכי הדין בצד השני של הקו, אינם יודעים שהם מוקלטים – בין אם אין הקלטה אוטומטית המעדכנת אותם בכך, ובין אם את השיחה יזם (כמו שקורה במקרים רבים), עורך הדין מטעם החברה. גם אם אותם עורכי דין יודעים שהם מוקלטים, אין להם ברירה אלא להמשיך בשיחה כדי לקדם את האינטרסים של מרשיהם מול החברה.

 

במסגרת השאילתה, עלתה השאלה כיצד ניתן להתמודד עם מצב זה, העומד בניגוד לכלל 22 כאשר חברות מקליטות את השיחות באופן גורף מטעמי מדיניות, ולעיתים אף טוענים כי חובתם להקליט את השיחות נעוצה בתנאי הרישיון שניתן להם.

 

הוועדה סבורה כי הכשרת הקלטות כאמור, עומדת בניגוד לכלל 22 ופותחת פתח למדרון חלקלק של שימוש באותן הקלטות גם בביהמ"ש, באופן שאף עומד לכאורה בניגוד לדיני הראיות מעבר להפרת החובה האתית על פי כלל 22. יתרה מכך, הכשרה של הקלטות בין עורכי דין ממחלקות משפטיות של חברות שונות לבין חבריהם למקצוע, עשויה להוביל למצב בו עורכי דין העובדים בחברות, יוכלו להקליט את חבריהם למקצוע תחת האמירה כי זוהי מדיניות החברה.

 

לפיכך, הוועדה מבהירה בזאת כי הקלטת שיחות בהן הצדדים לשיחה הם עורכי דין אסורה על פי כלל 22 - גם כאשר צד לשיחה הוא עורך דין מטעם חברה, וזאת אלא אם כן ההקלטה נעשתה בכפוף לאחד מהחריגים המפורשים שנקבעו בהחלטות הוועדה הקודמות. השימוש בחומר ההקלטה כאמור, אסור אף הוא.

 

הוועדה ערה לחוסר הבהירות הקיים בנושא בקרב עורכי דין העובדים תחת חברות בסוגיה זו, ועל כן על החלטה זו תחול תקופת התארגנות של 90 ימים ממועד פרסום גילוי דעת זה, בהם לא תתקבלנה תלונות בעניין שבנדון.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון