"אתיקה מקצועית" - 72 - יחסי עו"ד לקוח: תחולת חיסיון והסודיות לגבי מסירת פרטיו האישיים של הלקוח
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
מס' ההחלטה:
את/191/21

בעקבות פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית בעניין היקף חיסיון עו"ד-לקוח החליטה הוועדה להידרש לסוגיית מסירת מידע אודות פרטיו האישיים של לקוח תוך שמירה על חיסיון עו"ד- לקוח וזאת בהתאם לחוק לשכת עורכי –הדין, התשכ"א- 1961 ולתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי החדשות").

 

כלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986 (להלן: "כלל 19") טומן בחובו חיוב על עורך דין לשמור בסוד כל דבר שיובא לידיעתו בידי לקוח או מטעמו תוך כדי מילוי תפקידו, זולת אם הסכים הלקוח במפורש אחרת. מן האמור בכלל זה עולה כי פרטים שלא נמסרו בכתבי בית הדין או בדרך דומה, הם חלק מהמידע שעורך הדין חב בשמירה על סודיותם.

 

בשולי הדברים, אך לא בשולי חשיבותם, יצוין כי חובת הסודיות, הקבועה בכלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין, רחבה יותר מהחיסיון, והיא חלה על מידע שהגיע לעורך הדין במסגרת מילוי תפקידו, גם אם מידע זה אינו קשור קשר ענייני לשירות המקצועי (רע"פ 751-15 יצחק אברג'יל נ' מדינת ישראל, שם בפסקה 36).

 

על כן, חובת הסודיות בעניין מסירת מידע אודות הלקוח עודנה קיימת גם בהינתן שעורך הדין הפסיק לייצג את הלקוח בתום ההליך, כיוון שאל מול חובת הסודיות עומדת לעורך הדין גם חובת הנאמנות ללקוחו לשעבר לפיכך, עורך הדין אינו רשאי למסור את כתובת לקוחו לשעבר ללא הסכמתו.

 

אולם, יחד עם האמור לעיל, יש לציין כי תקנה 12(4) לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות, מורה כדלהלן:

"כתב הגנה יכלול בחלקו הראשון את הפרטים האלה בלבד ולפי הסדר המפורט להלן:

(1) הערכאה השיפוטית שאליה הוגש כתב התביעה וכן מספר התיק בבית המשפט;

(2) שם התובע ועורך דינו ופרטיהם כפי שהם מופיעים בכתב התביעה ושמו של הנתבע ומספר זהותו;

(3) שם עורך דינו של הנתבע אם הוא מיוצג, לרבות מספר רישיונו;

(4) מען ופרטי התקשרות של הנתבע ושל עורך דינו;

 

עולה כי מען ופרטי ההתקשרות של הנתבע צריכים להופיע בכתבי בית-דין. וכן, כתב טענות שלא יכלול פרטים אלו לא יתקבל לרישום (תקנה 33 לתקנות סדר הדין החדשות), זאת בשונה מתקנה 50 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (התקנות הישנות) ששם לא הופיעה החובה לציין את פרטי ההתקשרות של הלקוח, אם הלקוח היה מיוצג.

 

לאור האמור, פרטים שלא נמסרו בכתבי בית הדין או בדרך דומה, הם חלק מהמידע שעורך הדין חב בשמירה על סודיותו, אולם, אין כל איסור להפנות אל פרטי ההתקשרות ככל ואלו פורטו כנדרש בכתבי בית הדין.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון