"אתיקה מקצועית" - 72 - יחסי עו"ד-לקוח: התחדשות עירונית
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
השאילתא:
הפונה הינה עו"ד המייצגת 80% מדיירי פרויקט תמ"א. במסגרת הייצוג ערכה עבורם מכרז לצורך איתור קבלן/יזם לפרויקט ואף ערכה טיוטת חוזה להתקשרות עם קבלן/יזם אשר דחה את ההצעה. בהמשך, הוצע לדיירים (לא על ידי הפונה) יזם אחר לצורך טיפול בפרויקט, אשר נמנה עם לקוחותיה הקבועים של הפונה. הדיירים אותם מייצגת הפונה ידעו על קשריה של הפונה עם היזם והיא הודיעה להם כי עומדת להם ברירה בין הפסקת ייצוג על ידה או אפשרות לחתום על מכתב הסכמה שהיא תייצג אותם על אף שהיזם הינו לקוח קבוע במשרדה. הדיירים המיוצגים על ידה בחרו לחתום על מכתב זה. משכך, הפונה מבקשת אישור לייצוג הדיירים. ככל ויינתן אישור ייצוג, מבקשת לדעת אם תוכל לייצג את שני הצדדים בנושאים בהם אין ניגוד עניינים בין הצדדים.
ככל שאינה יכולה לייצג את הדיירים, מבקשת לדעת האם תוכל לייצג בפרויקט את היזם בלבד, וכי הדיירים ישכרו עו"ד חדש.
ההחלטה:
במענה לשאלה הראשונה, עמדת הוועדה היא כי בהתאם להחלטה את/67/21 וכן בהתאם לכלל 14(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, הפונה אינה יכולה להמשיך לייצג את הדיירים מול היזם אשר הינו לקוח קבוע שלה, שכן, קיים חשש כי לא תמלא את חובתה המקצועית כלפי הדיירים בשל התחייבות וחובת נאמנות שלה כלפי היזם אותו היא מייצגת דרך קבע.
במענה לשאלה השנייה, עמדת הוועדה היא כי בהתאם לנסיבות המתוארות בשאילתה הפונה מייצגת את הדיירים גם אם טרם קיבלה תמורה עבור עבודתה וזאת לאור עריכת מכרז לעבודה והכנת טיוטת חוזה מפורט עם יזם אחר, פעולות המעידות כי קיימים יחסי עו"ד- לקוח בינה לבין הדיירים. בנסיבות העניין ובהתאם לכלל 16 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986, הפונה אינה יכולה לייצג את היזם נגד הדיירים באותו פרויקט.
מס' ההחלטה:
את/40/22
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון