"אתיקה מקצועית" - 72 - יחסי עו"ד-לקוח: מימון הוצאות משפטיות של לקוחות
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
מס' ההחלטה:
את/114/21

שאילתה:

האם נכון כי לחברה למימון הוצאות משפטיות של לקוחות אין 'מונופול' על מתן הלוואות למימון הליכים משפטיים ללקוחות קצה, והאם ניתן להציע ללקוחות לקחת מימון מחברות נוספות. כמו כן, האם יש מניעה שהחברה תשווק את הגיוס ברשתות בהתאם לתנאי רישיון רכז הצעה?

 

החלטה:

בהתייחס לרישא שבשאילתה, לחברה למתן הלוואות למימון הליכים משפטיים (להלן: "החברה") ללקוחות קצה אין 'מונופול' וכן ניתן להציע ללקוחות לקחת מימון מחברות נוספות.

 

יצוין, כי עורך הדין יכול להפנות את לקוחותיו לכל חברה חוקית הנותנת הלוואה למימון עלויות המשפט וזאת בכפוף לסייגים הבאים:

  • על עוה"ד לפעול בהתאם להחלטת ועדת האתיקה 217/17 המורה כי חל איסור על עורך דין לייצג לקוח שלוקח הלוואה מחברה שעורך הדין ו/או בן משפחה מדרגה ראשונה שותף בה, לרבות עורך דין אחר ממשרדו שאז הוא עובד עבירה אתית של ניגוד אינטרסים.
  • על עוה"ד חל איסור ליטול חלק מרווחי החברה המממנת ו/או לעשות שימוש בהכנסות, שכן, מתן אחוזים מטעם עוה"ד המייצג לחברה אינו ראוי ומהווה שיתוף אסור בהכנסות.
  • על עוה"ד חל איסור להיות צד להסכם, שכן, על החברות המממנות להתקשר בהסכם המימון עם הלקוח בלבד.
  • הוצאות שונות של משרדי עורכי דין אינם יכולים להיות ממומנים על ידי החברה.
  • עוה"ד רשאי להפנות את הלקוח לחברה המממנת, אך חל איסור על עוה"ד לבצע את גיוס הכספים בעצמו / באמצעות שמו, בכל דרך לרבות פרסום.
  • החברה, עוה"ד והלקוח יקפידו על כך שהסכם ההתקשרות יהיה אך ורק מול הלקוח והמימון יהיה לטובתו וזאת בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל.

בהתייחס לסיפא המתוארת בשאילתה, בהתקיים ששת הסייגים הנזכרים לעיל, החברה יכולה לשווק את גיוס הכספים ברשתות ועורך הדין יכול להפנות אליה לקוחות בהתקיים התנאים הבאים:

  • מדובר בחברה הרשומה ברשם החברות, ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, לרבות חברה הרשומה במרשם הרכזים ואשר עומדת בתנאי הדין לרבות לגיוס המונים.
  • החברה יכולה לקבוע אפריורית כי הגיוס יינתן אך ורק למשרדים שלעיסוקם יש לדעת המשקיעים ערך חברתי (כמתואר בשאילתה). בהקשר זה, שימת הלב לסעיף 11ב' לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו- 1986, שכן, עוה"ד יכול להפנות לקוחות לחברה ולא להפך.
  • עמידה בכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א-2001.
  • על החברה לקבל את הסכמת הלקוח לחשיפת פרטיו, לרבות פרטי המדיה.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון