"אתיקה מקצועית" - 72 - יחסי עו"ד-לקוח: שכר טרחה לפי תוצאות
03.08.2022 | אב תשפ"ב | גליון מס' 72
השאילתא:
האם מותר לקבוע שכר טרחה לפי התוצאות בהליך הגשת עתירה מנהלית בנושא פלילי (ערר שנדחה)? האם ניתן לגבות סכום ראשוני, ובמידה והעתירה תתקבל ניתן יהיה לגבות אחוזים/סכום נקוב?
ההחלטה:
סעיף 84 (א) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961, (להלן: "החוק"), קובע כדלקמן: "לא יתנה ולא יקבל עורך דין בעד שירותו במשפט פלילי שכר טרחה התלוי בתוצאות המשפט".
ועדת האתיקה הארצית סבורה כי יש לפרש את החוק על פי תכליתו והגיונו באופן שיחול על כל שלבי המשפט הפלילי, עם זאת, ברבות השנים נקבע כי כאשר מדובר בהליך לוואי בעל גוון מנהלי, אין מניעה לגבות את שכר הטרחה על בסיס תוצאות ההליך.
לאור האמור, הוועדה סבורה כי במקרה שלפנינו וככל ומדובר בהליך מנהלי כפי שמוצג בשאילתה ניתן לגבות שכר טרחה התלוי בתוצאות ההליך, שכן, הליך מנהלי בו מוגשת עתירה בנושא פלילי, אינו נכלל באיסור הקבוע בסעיף 84 לחוק.
מס' ההחלטה:
את/204/21
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון