"אתיקה מקצועית" - 66 - התמחות: דיווח כוזב בטפסי ההתמחות
06.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
מדובר בתלונה שהוגשה נגד מתמחה ועורכת הדין ששימשה כמאמנת שלה למשך פרק זמן קצר (להלן: "הנילונה"). לאחר שהמתמחה הגישה בקשה להחלפת מאמן וצירפה את דו"ח ההתמחות החתום על ידי הנילונה, פנתה הנילונה ללשכת עורכי הדין וטענה כי הדו"ח, אף שהוא נושא את חתימתה, אינו נכון וכי האמת היא שהמתמחה עבדה מספר שעות נמוך בהרבה מזה המפורט בדו"ח. לטענת הנילונה, היא "הוחתמה" ע"י המתמחה על הדו"ח מבלי לקרוא אותו. הנילונה שלחה דו"ח אחר, המצביע על כמות שעות וימים נמוכה בהרבה מזו הנכללת בדו"ח שעליו חתמה תחילה ואשר הועבר ללשכה ע"י המתמחה, לפיו לא עמדה המתמחה במכסת השעות הנדרשת ע"פ דין ולנוכח זאת, לא הוכרה תקופת ההתמחות בלשכה.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי את הנילונה (המאמנת) ולגנוז את התלונה נגד המתמחה. עמדת הוועדה היא כי הגורם האחראי לאמיתות דו"ח ההתמחות הוא המאמן החותם על הדו"ח.
הוא הדין באחריות לכך שהמתמחה תעבוד במשך מספר השעות והימים הנדרש ותעסוק במהלכם בעבודה משפטית - גם זו קודם כל אחריותו של מאמן, ולא של המתמחה.
מס' ההחלטה:
את/141/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון