"אתיקה מקצועית" - 66 - משרדו של עורך הדין: קליניקות - שילוב סטודנט במשרד עו"ד כחלק מהתנסות במסגרת קליניקה משפטית
06.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
עורכת הדין הפונה שואלת האם שילוב סטודנט הלומד משפטים במשרדה, כך שיוכל ללמוד ולהתנסות בעבודה משפטית 8 שעות בשבוע במשך שנה אקדמית ויוכל לצבור ניקוד אקדמי, על בסיס התנדבותי תמורת הקניית ניסיון מעשי, ללא תשלום שכר וללא יצירת יחסי עובד מעביד, מהווה עבירה אתית?
ההחלטה:
הוועדה אינה רואה בעיה אתית בשילוב הסטודנט במשרד הפונה בעבודה מעשית בהתנדבות לצורך צבירת ניסיון וניקוד אקדמי במסגרת השתתפותו בקליניקה משפטית אולם יובהר כי בהתאם לס’ 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 יהיה הסטודנט מנוע מעשיית כל פעולה שיוחדה לעורך דין והאחריות לכך מוטלת באופן בלעדי ומוחלט על הפונה.
יובהר כי חוות דעת זו נוגעת להיבטים האתיים בלבד של הסוגיה שהובאה בפנינו, ואין באמור לעיל משום הבעת עמדה בנוגע לקיומם או העדרם של יחסי עובד-מעביד בין המשרד הקולט ובין הסטודנט המתנדב. ככל שיתקיימו יחסי עובד מעביד- אי תשלום שכר עשוי להוות עבירה אתית.
מס' ההחלטה:
את/233/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון