"אתיקה מקצועית" - 66 - חיסיון: תלונות המוגשות לוועדת האתיקה
05.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
העובדות:
במסגרת תלונה שהתבררה בוועדת האתיקה הארצית כקובל נוסף, נטען ע"י נילונה כי המתלונן, שהוא עורך דין, שיקר בטופס תלונתו עת טען כי לא הגיש תלונות ב-5 השנים האחרונות נגד עורכי דין אחרים, בעוד שבפועל הוא הגיש מספר תלונות, לרבות תלונה שהוזכרה בתגובת הנילונה.
הוועדה נתבקשה לבחון האם קיים חיסיון על המידע בדבר עצם הגשת תלונות בוועדות האתיקה המחוזיות.
ההחלטה:
המידע בדבר עצם הגשת תלונות לוועדות אתיקה מחוזיות הוא מידע חסוי כלפי כולי עלמא, ואולם החיסיון אינו חל בין ועדות האתיקה אשר רשאיות לעשות שימוש במידע המתקבל מוועדות אתיקה אחרות, לצורך ביצוע תפקידיהן שנקבעו בחוק לשכת עורכי הדין.
במקרה הספציפי הוחלט להעביר את טופס הגשת התלונה לוועדת האתיקה המחוזית להמשך בירור, בשים לב לכך שבטופס נדרש להצהיר רק על תלונות קודמות שהוגשו ב"אותו עניין" נגד עורכי דין אחרים.
מס' ההחלטה:
את/205/17 (את/68/17)]
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון