"אתיקה מקצועית" - 66 - ניגוד עניינים: ייצוג בעלים בתמ"א
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
מס' ההחלטה:
את/139/17

השאילתא:

עורך הדין הפונה מפנה להחלטה מספר את/4/14 שפורסמה בגיליון "אתיקה מקצועית" מס' 55, אשר קובעת כי עורך דין המייצג בעלי זכויות בקרקע במשא ומתן מול יזם לכריתת חוזה על פי תמ"א 38 אינו רשאי לייצג גם את היזם, לא לעניין העסקה עצמה וגם לא לעניין הרישום. כמו-כן נקבע כי עורך דין המייצג את הבעלים יימצא בניגוד עניינים אם יכרות הסכם שכר טרחה עצמאי בו יוסדר שכר טרחתו ישירות מול היזם. לטענת עורך הדין ישנן מספר שאלות אשר לטעמו, ההחלטה אינה נותנת לגביהן מענה.

 

להלן השאלות ותשובות ועדת האתיקה הארצית:

 1. כאשר עורך הדין המייצג את הבעלים קיבל את שכרו ישירות מהיזם והנפיק חשבונית ליזם, האם הוא יימצא בניגוד עניינים אם יפעל נגד היזם במקרה של סכסוך בינו לבין הבעלים?
  תשובה: התשובה לשאלה זו נגזרת מההחלטה בתיק את/4/14. אם עורך הדין מייצג את הבעלים, ודאי שאין הוא בניגוד עניינים כאשר הוא פועל בשמם כנגד היזם. כל עוד הסדר תשלום שכר הטרחה עוגן כך שמדובר בהחזר הוצאות שהיזם משלם לבעלים ולא בשכר שהיזם משלם לעורך הדין בגין יעוץ שעורך הדין מעניק ליזם, אין כאן קושי שונה מזה שאליו התייחסנו בהחלטה הנ"ל, וזאת גם אם בהקשר של דיני המס, הוצאה חשבונית ישירות ליזם (ככל שהדבר מותר ואפשרי על-פי הנחיות רשות המיסים). בעניין זה, הנך מופנה להחלטת ועדת האתיקה הארצית המצ"ב, שמספרה את/238/14 (אשר פורסמה בגיליון מס' 56).
 2. האם מותר לעורך הדין לפנות אל היזם ששילם את שכר טרחתו עבור הבעלים?
  תשובה: התשובה זהה לזו שפורטה לעיל. כל אימת שמבחינת מהות העסקה, עורך הדין מייצג רק את בעלי הקרקע, אין שום קושי בכך ואף יותר מזאת – חובתו של עורך הדין לייצג את שולחיו (בעלי הקרקע) בנאמנות ובמסירות.
 3. האם הקבלן יהיה מנוע מלטעון כנגד עורך הדין בגין פעילות בניגוד עניינים?
  תשובה: החלטותיה של ועדת האתיקה אינן מטילות השתק על מי שאינו עורך דין. הקבלן או היזם יוכל, כמובן, להעלות כל טענה שיחפוץ. יחד עם זאת, כאמור לעיל – במקרה בו מערכת היחסים הוסדרה מראש כך שעורך הדין מייצג את בעלי הקרקע בלבד, והסכומים אשר שילם היזם שולמו כהשתתפות שלו בהוצאות של בעלי הקרקע ולא כשכר טרחה בגין שירות מקצועי שניתן לו על ידי עורך הדין – עורך הדין לא יימצא בניגוד עניינים אם יפעל למען האינטרסים של שולחיו - בעלי הקרקע וכנגד הקבלן או היזם.
 4. האם הסכמת הקבלן בכתב המופנית לבעלים ולעו"ד, כי הוא מסכים שעו"ד יהיה רשאי לפנות כאמור, גם אליו או כנגדו, וכי הוא מנוע מטענה לניגוד עניינים, פותרת את הבעיה?
  תשובה: הוועדה סבורה שאין כלל 'בעיה' לפתור, בכפוף למה שנכתב עד כה. יחד עם זאת, אין פסול בכך שהקבלן או היזם יחתום על מסמך נוסף שמבהיר את מערכת היחסים. לגבי השתק / מניעות – כאמור, מדובר כבר בשאלה אשר חורגת מתחום הדיון האתי ו'זולגת' אל מערכת היחסים החוזית שבין הצדדים.
 5. אם הקבלן יימנע מתשלום שכ"ט הנ"ל לעו"ד... יהא רשאי עורך הדין לדרוש או לתבוע מהקבלן, בשם הבעלים, את התשלום?
  תשובה:
  בכפוף לדברים שנכתבו לעיל, התשובה היא חיובית.

[מספר החלטה: את/139/17]

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון