"אתיקה מקצועית" - 66 - פרסומת: עורכי דין המעניקים ייעוץ משפטי במסגרת קבוצת "וואטסאפ"
04.12.2018 | כסלו תשע"ט | גליון מס' 66
השאילתא:
עורכת הדין הפונה שואלת האם רשאי עורך דין יחיד או קבוצה של עורכי דין להקים קבוצת "וואטסאפ" (WhatsApp) פתוחה שבה יינתן מענה לשאלות מתייעצים שאינם עורכי דין?
ההחלטה:
הוועדה אינה רואה כל מניעה כי עו"ד יפתח קבוצת "וואטסאפ" (WhatsApp) בה יינתן מענה לשאלות מתייעצים שאינם עורכי דין, וזאת, בכפוף לכך שיישמרו האיסורים וההיתרים אותם קבעה ועדה זו בגילוי הדעת בנושא "פעילות עורכי דין ברשתות חברתיות" שהתפרסם בגיליון "אתיקה מקצועית" מס’ 57.
על הפונה לשים לב לאחריותה כמנהלת קבוצת "וואטסאפ" שכזו לכך שהכללים שקבעה וועדת האתיקה יישמרו בקבוצת הוואטסאפ, ובכלל זה עליה להתרות בחברים שאינם ממלאים אחר הכללים, ולהרחיקם מהקבוצה במידת הצורך.
הערת מנגנון: גילוי הדעת בנושא "פעילות עורכי דין ברשתות חברתיות" מגיליון מס’ 57 מתייחס לפרסומים ברשתות: Facebook ,Twitter ,LinkedIn ,Whatsapp ,YouTube ,Google.
מס' ההחלטה:
את/199/17
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון