"אתיקה מקצועית" - 54 - כלל 25: מגע עם אורגן של גוף ציבורי מיוצג
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
מס' ההחלטה:
את 114/13

שאילתא

עורך הדין הפונה ייצג חברה שנתבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל")– שיוצג בהליך על-ידי עו"ד א'. התביעה נדחתה, ונפסקו לחובת המל"ל הוצאות ושכר טרחה. הגם שחלפה יותר משנה, המל"ל לא שילם את ההוצאות ושכר הטרחה שנפסקו נגדו. עורך הדין ביקש את אישורה של עו"ד א' לפנות ליועץ המשפטי של המל"ל ולנציב תלונות הציבור של המל"ל – ולהתריע על כך שמוסד ציבורי אינו מכבד את פסיקת בית המשפט, אולם היא סירבה לאשר לו זאת.

 

הפונה שואל האם הוא רשאי, נוכח העובדה שמדובר בגוף ציבורי, לפנות ישירות לנושאי תפקידים במל"ל, למרות שיוצגו על-ידי עורך דין בהליך המשפטי.

 

החלטה

ההליך המשפטי תם ונשלם – ופסק הדין שניתן בו חלוט. במצב דברים זה, גם תם הייצוג – וכשם שעורך דין רשאי לפתוח תיק הוצאה לפועל נגד מי שלא כיבד את פסק הדין שניתן לטובת לקוחו, מבלי שיהיה עליו לפנות בעניין זה לעורך הדין שייצג את החייב לפני מתן פסק הדין, כך אף לא מוטל על הפונה לפנות למל"ל בהקשר להוצאתו לפועל של פסק הדין, אך ורק באמצעות מי שייצג את המל"ל בהליך.

 

משהמל"ל אינו מקיים את פסק הדין – ופנייתו של עורך הדין בעניין זה לעורך דין א' לא הועילה – אין כל מניעה לכך שעורך הדין יפנה ליועץ המשפטי של המל"ל. כפי שציין הפונה, מדובר בגוף ציבורי – והיועץ המשפטי שלו הינו בעל התפקיד המתאים לטפל במחדלים כגון דא. הוא הדין באשר לפנייה לנציב תלונות הציבור של המל"ל – מדובר באורגן בעל סמכויות משלו, וכל אזרח רשאי לפנות לנציב התלונות ולהלין על התנהלותו של המוסד הציבורי (ועורך הדין, בשם מרשתו, אינו יוצא מהכלל בהקשר זה). אין לאסור על עורך דין לפנות, בשם מרשו, לנציב תלונות של מוסד ציבורי ולהצביע בפניו על פגם בפעילותו של המוסד, רק משום שאותו מוסד יוצג בהליך (קל וחומר - בהליך שהסתיים כבר) על-ידי עורך דין.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון