"אתיקה מקצועית" - 54 - ניגוד עניינים: פעולה שאין בה משום טיפול למען לקוח
22.06.2014 | סיון תשע"ד | גליון מס' 54
השאילתא:
שני לקוחות של עורך הדין הפונה חברו לאדם שלישי (להלן – "השלישי") לצורך מיזם משותף. השניים (ללא השלישי) פנו אל עורך הדין על מנת שינסח עבור השלושה הסכם מייסדים, ויקים עבורם חברה בע"מ. החברה הוקמה, ועורך הדין שלח טיוטא של הסכם המייסדים לעיונם של כל השלושה. לימים התברר לו כי השלישי פנה לעורך דין אחר, אשר ניסח עבורו טיוטת הסכם אחרת. הצדדים לא הגיעו אל עמק השווה, ומנסים כעת ליישב את המחלוקת. השלישי הודיע לעורך הדין הפונה, כי אין לו התנגדות שהוא ייצג את השניים במשא ומתן בין הצדדים, אלא שאם המשא ומתן לא יצלח, ויהיה צורך בניהול הליך משפטי, הוא יתנגד לייצוג השניים על ידיו בשל ניגוד עניינים.
ההחלטה:
כלל 16 לכללי האתיקה אוסר על טיפול נגד לקוח. לפי הכלל, מנוע עורך הדין מלטפל כנגד לקוח בעניין או בקשר לעניין שטיפל בו בעבר למען אותו לקוח, או בעניין אליו יש זיקה של ממש למידע שקיבל מאותו לקוח. בסמכות הוועדה לקבוע כי פעולות מסוימות שנעשו אינן ממלאות אחר האיסור כאמור. הואיל ודי בחשש לקיומו של ניגוד עניינים על מנת לאסור ייצוג, נשתמש בסמכות זו בזהירות רבה. על סמך המידע שמוסר החבר הפונה, לכאורה, לא נראה כי קיים חשש לפגיעה בעניינו של האדם השלישי. אם כל המידע נמסר אך ורק על ידי שני הלקוחות של עורך הדין הפונה, ועורך הדין אפילו לא נפגש עם האדם השלישי (לא כל שכן קיבל ממנו מידע או מסמכים), אזי אין לראות בפעולה הטכנית של הקמת החברה, ככזו המונעת ממנו מלייצג את מרשיו גם בהליך משפטי מול האדם השלישי.
הערת העורכת:
הוועדה פנתה לבא כוח האדם השלישי, על מנת שיתייחס לפנייה, שמא יש לו הסתייגות מנומקת אותה ניתן יהיה להביא בחשבון, אך מכתבה לא נענה על ידיו.
מס' ההחלטה:
את/277/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון