"אתיקה מקצועית" - 53 - ניגוד עניינים: ייצוג נגד לקוח לשעבר שלא באותו עניין וללא זיקה של ממש למידע
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
העובדות:
המתלוננת נמצאת בהליכים נגד בן זוגה המיוצג על-ידי הנילונה. לטענתה, אסור לנילונה לייצג את בן זוגה נגדה בגלל ניגוד עניינים הואיל ובעבר הנילונה ייצגה אותה וכן ערכה לשני בני הזוג הסכמי זוגיות.
הנילונה השיבה שאת הסכם הזוגיות ערך עורך דין אחר וכי אכן ייצגה את הנילונה בשני עניינים שאין להם כל קשר לעניין ייצוג בן הזוג כעת. הראשון, במכירת רכבה של המתלוננת והשני במכירת נכס מקרקעין של המתלוננת. מכירת הנכס הסתיימה בשנת 2010 ובידי הנילונה נותר סכום פעוט בחשבון הנאמנות ולו תמצא הנילונה נאמן חדש.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. לא מתקיימים תנאי כלל 16 – הייצוג בעבר לא היה באותו עניין ואין גם זיקה של ממש למידע.
מס' ההחלטה:
את 137/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון