"אתיקה מקצועית" - 53 - ניגוד עניינים: בעניין שבו טיפל עורך הדין בעבר
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
עורך הדין הפונה כיהן במשרת סגן ראש שלוחת תביעות במשטרת ישראל. במסגרת תפקידו זה נדרש אישורו להגשת כתבי אישום. לימים פרש מתפקידו במשטרה. חלפו כמה שנים וכעת פנה אליו נאשם באחד התיקים שבו ניתן אישורו להגשת כתב האישום במסגרת תפקידו הקודם, בבקשה שייצגו.
הפונה טוען שלאור חלוף זמן של שלוש שנים, בהיות האישור להגשת כתבי האישום "פורמלי" גרידא ומאחר ולא הייתה לו כל נגיעה מעשית לניהול התיק, לא מתקיים ניגוד עניינים ואין הוא מנוע מלייצג. אך הוא פונה לקבלת חוות דעת הוועדה.
ההחלטה:
קיים במקרה זה ניגוד עניינים ואסור לפונה לייצג. עורך דין הנותן במסגרת תפקידו בתביעה הכללית אישור להגשת כתב אישום מצהיר (ומתחייב) בכך מניה וביה כי ישנן לדעתו ראיות המוכיחות את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר. לפיכך, ניגוד העניינים הקיים הינו חמור ואפילו קיצוני. בייצוג הנאשם יידרש עורך הדין לטעון נגד העמדה שעליה הצהיר בשם המדינה.
מס' ההחלטה:
את 180/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון