"אתיקה מקצועית" - 53 - עורך הדין וכספים: חשבון נאמנות
02.02.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
עורך דין הפונה נדרש על ידי הבנק בו הוא מנהל את חשבונו לפתוח חשבון נאמנות עבור כל לקוח של משרדו. הפונה מציין שמדובר בסכומים המתקבלים בגין פיצוי בתביעות נזיקין, הוא מנכה מהם את שכר טרחתו ומעביר את היתרה מידית ללקוח מבלי לעכבה בידיו. הפונה אינו מבין את דרישת הבנק ומבקש מהוועדה "אישור רשמי" כי אין מניעה להפקיד את הכספים ב"חשבון הפעילות של המשרד", ואין צורך לפתוח חשבון נאמנות נפרד עבור כל "תיק".
ההחלטה:
א. מכוח הוראת כלל 39 אין להפקיד כספי נאמנות בחשבון המשרד הרגיל, ויש להפקידם אך ורק בחשבון נאמנות נפרד.
ב. ככל שהדבר ניתן מבחינת הוראות החוק והנחיות בנק ישראל, וכאשר מדובר בהפקדה לטווח זמן קצר (לדוגמא כאשר מטרתה הינה ניכוי שכר הטרחה המגיע לעורך הדין והעברת היתרה באופן מידי ללקוח), אין מניעה להפקיד הכספים בחשבון פיקדונות כללי.
ג. ככל שמדובר בהפקדה לטווח ארוך, או לחלופין ככל שדרישת רשות מוסמכת כלשהי (לדוגמא הנחיית בנק ישראל עקב גובה הסכום) מחייבת הפקדה בחשבון נפרד וספציפי, הרי אין מנוס מפתיחת חשבון נפרד עבור כל הפקדה ספציפית כאמור.
ד. השאלה אם אי קיום הוראת בנק ישראל גרידא היא עבירה אתית נותרת ללא התייחסות בשלב זה. נשארת בצריך עיון ותתברר במקרה המתאים לפי נסיבותיו.
מס' ההחלטה:
את 113/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון