"אתיקה מקצועית" - 53 - דין משמעתי: שימוש במסמכים מתיק הנדון בדלתיים סגורות לצורך ברור משמעתי
29.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
מס' ההחלטה:
את 273/12

שאילתא

האם רשאי אדם להעביר לוועדת האתיקה פרוטוקול דיון המתנהל בבית המשפט בדלתיים סגורות, לשם עריכת ברור משמעתי?

 

החלטה

השאלה האם מסירת מסמכי בית דין וראיות לידי ועדת האתיקה, הלקוחים מתוך תיק ובו איסור פרסום, אינה בדיני האתיקה אלא בדין המהותי.

 

לפי חוות דעת משפטית שהובאה בפנינו, מסירת תלונה לועדת האתיקה היא בגדר פרסום ולפיכך, אם חל על הדברים איסור פרסום עלולה מסירת הדברים לוועדת אתיקה להיות הפרה של איסור פרסום. מכאן, שכדי למסור פרטים אסורים בפרסום יש לקבל אישור של בית המשפט לעניין זה.

 

עוד נאמר בחוות הדעת שעצם העובדה שעורך דין פלוני הופיע כמייצג בהליך, ללא מסירת שמות הצדדים, כשלעצמה אינה אסורה לפרסום, אלא אם הוטל על כך איסור פרסום ספציפי, וככל שהדבר נדרש לבירור תלונה אין בכך הפרת הפרסום.

 

כל האמור לעיל כמובן מתייחס להיקף איסור הפרסום עליו הורה בית המשפט או הדין בכל מקרה ומקרה, וברור שאת כל הפרטים שמותרים לפרסום - ניתן להעביר לוועדת האתיקה ללא כל סייג.

 

בכל הקשור לתלונה הספציפית, משנמסר לוועדה מידע שמצביע על אפשרות מוחשית שנעברה עבירה אתית בתיק שחל עליו איסור פרסום, הוועדה מנחה את באת כוחה לבקש את הסרת איסור הפרסום מבית המשפט בהיקף הדרוש לצורך הוכחת העבירה המשמעתית. (החלטה מספר את 273/12)

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון