"אתיקה מקצועית" - 53 - כלל 10: אסור לעורך דין לערוב להתחייבות של הלקוח
29.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
מס' ההחלטה:
את 237/12

עובדות

משרד הכלכלה דורש מקבלני כוח אדם המבקשים לחדש את רישיון העסק שלהם להמציא הצהרה מבוקרת בידי רואה חשבון בדבר קיום דיני העבודה, ובכלל זה גם תשלום שכר מינימום, דמי נסיעה/אחזקת רכב, דמי חופשה, דמי הבראה והפרשות לגמל או פנסיה. נוסח האישור שערך המשרד לחתימת רואה החשבון כולל גם התייחסות לבדיקה של חוות דעת, אשר ניתנה בחתימת היועץ המשפטי של החברה, ואשר נתנה "גיבוי משפטי", כך כהגדרת הטופס, להצהרת הנהלת החברה.

 

בעקבות זאת פנתה ועדת האתיקה הארצית אל מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והודיעה לו כי הדרישה לספק אישור או "חוות דעת" של היועץ המשפטי של החברה, כמוה כדרישה כי היועץ המשפטי ייתן את ההצהרה במקום הלקוח, או יערוב להצהרתו או לחובתו של הלקוח.

 

במכתב תשובה שנתקבל, נמסר כי הכוונה לא הייתה להחזיק את עורך הדין בחזקת מתחייב במקום הלקוח, אלא רק לחייב את הקבלנים לקבל חוות דעת מיועצם המשפטי ובה יפורטו הכללים שעל הקבלנים לקיים. עוד הודגש במכתב התשובה, כי החברה אינה נדרשת להעביר את חוות הדעת של היועץ המשפטי למשרד. משרד הכלכלה גם התחייב לתקן את הטופס כדי לסלק אי בהירות שהייתה בו.

 

הוועדה נדרשת כעת להכריע האם ההבהרה האמורה ותיקון הטופס יאפשר לעורכי דין לחתום על חוות הדעת האמורה.

 

החלטה

מכתב התשובה אל הוועדה אינו מספק מענה לחשש שהעלתה הוועדה. היא הנותנת: אם הטופס אינו מיועד לשמש הצהרה במקום הלקוח, או ערבות לחיוב של הלקוח, הרי שכלל אין בו צורך. הלקוח הוא זה שצריך להתחייב מול משרד הכלכלה, לקיים את הכללים על פי החוק, ולמעשה גם התחייבות כזו, אם שוקלים את העניין לעומק, היא מיותרת, שהרי אין שום צורך לתת תיקוף נוסף לדין הקיים. זאת ועוד: גם אם נלך לשיטתו של משרד הכלכלה, לא ברור כלל מדוע דווקא "היועץ המשפטי" של החברה הוא זה שחייב לתת את "חוות הדעת". ומה אם החברה תבחר לקבל את חוות דעתה מיועץ אחר? האם יש בזה פסול? מה סמכותו של משרד ממשלתי לכפות על חברה פרטית לקבל יעוץ דווקא מגורם ספציפי?

 

על משרד הכלכלה לבטל דרישה זו לחוות דעת של היועץ המשפטי של החברה. עורכי דין אשר יחתמו על חוות דעת כזו מסתכנים בעבירת משמעת לפי כלל 10 לכללי האתיקה - מתן ערבות להתחייבות הלקוח. (החלטה מספר את 237/12)

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון