"אתיקה מקצועית" - 53 - חקירת עורך דין במשטרה
27.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
מס' ההחלטה:
את 191/13

שאילתא

עורך הדין הפונה ערך עבור שני לקוחות תצהירים שצורפו לשומה שהגישו לפקיד השומה. לימים נפתחה חקירת משטרה והוא נחקר (שלא באזהרה). הוא הודיע שלא ישיב לשאלות בשל חיסיון עורך דין-לקוח. בשלב זה הופסקה החקירה כשהחוקרים מסרו שהם ייוועצו איך לנהוג ואולי יפנו לבית משפט לקבלת הוראות. לנוכח זאת שואל עורך הדין איך לנהוג בהמשך ומבקש ליווי של עורך דין מטעם הוועדה בחקירה.

 

החלטה

חקירת עורך דין בידי רשות חוקרת בכל הקשור לעבודתו המקצועית מוסדרת בהנחיית היועץ המשפטי מס' 4.2202 (ראו "דרור ארד-אילון, "חקירת עורכי דין" אתיקה מקצועית 19 עמ' 1). כמפורט בהנחיה, אם מתעוררת בחקירה שאלה של חיסיון מקצועי יש להתיר לעורך הדין להתייעץ עם עורך דין מטעמו או עם ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ואין לחקור אותו במטרה לגרום להפרת החיסיון.

 

בכל הקשור לחיפוש ולתפיסה חל, כמובן, ההסדר הקבוע בסעיפים 235א-235ד לפקודת מס הכנסה, אשר קובע את הדרך בה ייקבע האם יש חיסיון. גם הסדר זה אינו מקנה כוח למסור מידע חסוי שחל עליו החיסיון הקבוע בסעיף 48 לפקודת הראיות.

 

לאור דברים אלה, אם ייקרא הפונה לחקירה חוזרת וישאל שאלות שלהבנתו מפרות את החיסיון הוא חייב לא להשיב להן, והוא זכאי להיוועץ עם עורך דין מטעמו או עם ועדת אתיקה בלשכה.

 

לגופו של דבר, המידע החסוי הוא רק מידע שהוחלף בין הלקוח לעורך הדין בקשר ענייני לשירות המקצועי ושהלקוח לא ויתר על החיסיון במפורש או מכללא. כך, זהות הלקוח והסדרי התשלום אינם חסויים. אם עורך הדין החתים את הלקוח על תצהיר, עצם זיהוי החתימה של הלקוח ושל עורך הדין אינם חסויים וכך גם תשובות לשאלות באשר לפעולות הגלויות המפורטות באזהרה (קרי: הלקוח הופיע בפני, במקום כזה וכזה, הזהרתי אותו כמפורט באזהרה וכו'). יחד עם זאת, התהליך שבו נמסרו הדברים והפכו לתצהיר ובכלל זה הדברים שהוחלפו בין עורך הדין והלקוח באשר לגרסה שבגוף התצהיר הוא חסוי על כל פניו ורכיביו, ואל לעורך הדין להשיב לשאלות בעניין זה (אלא אם כן שוכנע שהלקוח ויתר על החיסיון). (החלטה מספר את 191/13)

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון