"אתיקה מקצועית" - 53 - חובת נאמנות כאשר עורך הדין מייצג תובע בתובענה ייצוגית
23.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
מס' ההחלטה:
את 178/13

שאילתא

עורך הדין הפונה, מייצג שני לקוחות בתובענה ייצוגית שהוגשה לאישור בית המשפט. אחד הלקוחות מבקש להסתלק מהתביעה בהתאם להוראת סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2007.

 

הפונה שואל: (1) למי נתונה חובת הנאמנות מרגע שהוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית? (2) האם ניתן למחוק מהבקשה את הלקוח שביקש זאת, שכן התוצאה תהיה פגיעה בקבוצה כולה, לאור העובדה שמבין שני המבקשים רק לגביו התקיימה העילה האישית שבבסיס התובענה – והאם מחיקתו מהבקשה לאישור לא תהיה בניגוד לחובת הנאמנות לכלל הקבוצה? (3) בהנחה כי לקוחו של הפונה יימחק כתובע ייצוגי, האם רשאי הפונה לציין את מסכת האירועים האמורה בפני בית המשפט שידון בתובענה הייצוגית, כחלק מהמסכת העובדתית, וזאת אף אם הלקוח מתנגד לכך, זאת לאור חובת נאמנותו של הפונה גם כלפי הקבוצה כולה?

 

החלטה

על עורך הדין לפעול על-פי הוראות לקוחו ולהגיש בקשת הסתלקות לפי הקבוע בסעיף 16 לחוק. על עורך הדין להימנע מלעשות שימוש, במסגרת התובענה, במידע שמסר לו הלקוח שהסתלק, ללא אישורו של האחרון. (החלטה מספר את 178/13)

 

הערת העורכת

מפאת חשיבות ההחלטה אני מבקשת להביא את נימוקי הוועדה שהובילו להחלטה האמורה.

הגם שעמדתו של בית המשפט בת"צ 4263-03-11 אשל היאור בע"מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ (ניתן ב- 5/4/2012) היא כי חובת הנאמנות כלפי הקבוצה כולה קמה מרגע שהוגשה הבקשה, נראה כי לפחות בכל הקשור להוראות סעיף 16 לחוק, המחוקק יצא מנקודת הנחה כי תובע או מבקש רשאי להסתלק מתובענה, גם אם תוצאת הדבר תהיה פגיעה בקבוצה – ולמעשה, מחיקת הקבוצה כולה מהתובענה. ברי, כי לא ניתן לכפות על לקוח להמשיך להיות מעורב בהליך משפטי, גם אם הוא זה שיזמו מלכתחילה. לקוח רשאי לשנות את דעתו – וגם מהסעיפים הרלבנטיים בחוק הדנים בהסתלקות מתובענה ייצוגית, לא עולה כוונה של המחוקק למנוע ממי שחפץ להסתלק, לממש את רצונו זה. כל שקבע המחוקק, במקרה מעין זה, הוא חובת גילוי נאות באשר לנסיבות ההסתלקות – והתנייתה באישור בית המשפט, לאחר שהלה יבדוק את הנסיבות הללו. ולכן על הפונה להגיש בשם לקוחו בקשה להסתלקות בהתאם להוראת סעיף 16 לחוק.

 

מידת הפגיעה בקבוצה, היא עניין לבית המשפט שבפניו נדונה התובענה, לעסוק בו. אין לומר, כפי שעולה משאלותיו של הפונה, שהואיל והסתלקות משמעה פגיעה בקבוצה, אזי כל אימת שלקוחו של עורך דין בתובענה ייצוגית יבקש להסתלק מהתובענה, יועמד עורך הדין המייצג במצב של ניגוד עניינים בין חובותיו כלפי אותו לקוח לבין חובת הנאמנות שלו כלפי הקבוצה. אם היה יסוד לדבר, מן הסתם עורך דין לא היה רשאי לעולם לפעול על-פי הוראותיו של לקוח המבקש להסתלק - וברי כי לא זו הייתה כוונת המחוקק. השיקול בדבר תוצאת ההסתלקות, שהיא מחיקת הקבוצה כולה מההליך, יעמוד, מטבע הדברים, בפני בית המשפט שידון בבקשת ההסתלקות – אולם אין לו פן משמעתי.

 

לאחר שהלקוח הסתלק מהתובענה, עורך הדין אינו רשאי לעשות שימוש במידע שהלה מסר לו, לצורך ייצוגו את הלקוח השני (שנותר בה כתובע) - אלא בהסכמת הלקוח שהסתלק. מידע זה שייך ללקוח שהסתלק, וגם אם יש לעורך הדין חובת נאמנות כלפי הקבוצה (דבר המוטל, כאמור, בספק, בשלב שלפני אישור התובענה כייצוגית – שכן קבוצה זו לא באה עדיין לעולם, באותו שלב), אין היא גוברת על חובת הסודיות המוטלת על עורך הדין.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון