"אתיקה מקצועית" - 53 - ניגוד עניינים: עורך דין חבר גוף נבחר או ממונה
23.01.2014 | שבט תשע"ד | גליון מס' 53
השאילתא:
השואל הינו חבר ועד מקומי נבחר של מושב הנמצא בשטח שיפוט של מועצה אזורית. הוא מבקש לדעת – באופן כללי וללא פירוט של הליך ספציפי - האם יוכל לייצג לקוחות כעורך דין פרטי מול המועצה האזורית ו\או הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
ההחלטה:
כללי לשכת עורכי הדין (חברי גופים נבחרים או ממונים), התשכ"ט – 1969 אוסרים על עורך דין שהינו חבר במועצה לייצג לקוחות מול המועצה בכל הליך. לפי הכללים, הגדרת "מועצה" כוללת פרט למועצה עצמה גם את ועדת התכנון, וכן כל גוף הכפוף למועצה או שהיא בעלת זכויות בה.
הואיל והשאילתא מנוסחת באופן כללי, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, הוועדה סבורה שככלל יהיה בייצוג לקוחות כנגד המועצה האזורית ו\או ועדת התכנון משום מעבר על האיסור הקבוע בכללים. יחד עם זאת, ככל שיהיה מדובר במקרה פרטני, אשר בו לא יהיה חשש לניגוד עניינים בין התפקיד בוועד המושב לבין הייצוג כעורך דין פרטי, רשאי השואל לפנות בבקשה ספציפית להיתר ייצוג וזו תידון באופן נקודתי.
מס' ההחלטה:
את 195/13
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון