"אתיקה מקצועית" - 12 - ייצוג תאגיד בבית משפט
21.01.2005 | שבט תשס"ה | גליון מס' 12
העובדות:
מתמחה שבמקביל להתמחותו עובד (בהיתר הלשכה) גם כשכיר בחברה הופיע בבית המשפט בשם החברה בה הוא מועסק כשכיר.
השאילתא:
האם יש בייצוג החברה בבית המשפט משום השגת גבול המקצוע על-ידי המתמחה?
ההחלטה:
לגנוז את התלונה כיוון שלא נעברה כל עבירה.
הערת העורכת:
מן הראוי להביא את נימוקי ההחלטה –
"סעיף 30 לתקנות סדר הדין האזרחי קובע כי: "בעל דין שהוא תאגיד, רשאי מנהל התאגיד או פקיד מפקידיו, שהורשו לכך כראוי, לעשות מטעם התאגיד כל מה שהתאגיד עצמו יכול היה לעשות אילו היה יחיד".
לאור האמור לעיל, נראה לנו כי סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, המפרט את הפעולות שלא ייעשו אלא על-ידי עורכי דין, משמעותו, בענייננו, היא שלא ימנו אדם זר לחברה שאינו עובד שלה ואשר אינו עורך דין, לבצע פעולות אשר יוחדו לעורכי דין ואין הכוונה לעובד שכיר של החברה, כפי שהיה במקרה בו עסקינן. לעובדה שהנילון היה גם מתמחה באותה עת - אין כל נפקות."
מס' ההחלטה:
את 135/04
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון