"אתיקה מקצועית" - 49 - תצהיר: כיצד על עורך הדין לנהוג כאשר המצהיר אינו יכול לחתום על התצהיר לפי דרישת פקודת הראיות
13.01.2013 | שבט תשע"ג | גליון מס' 49
מס' ההחלטה:
את 4/12

עובדות

עורך הדין המתלונן מייצג לקוח הנתבע על-ידי לקוח המיוצג על-ידי הנילונים. לטענת המתלונן, הנילונים הגישו תצהירים שלא כדין באשר הם נחתמו שלא בפני הנילונים אלא באמצעות הפקס ושנכתבו בעברית למרות שהלקוחות אינם דוברים עברית והאמור בהם תורגם בשיחת טלפון לחו"ל שם גרים המצהירים.

 

הנילונים השיבו שלתצהירים שהוגשו צורפה הודעה לבית המשפט במסגרתה צוין במפורש כי המצהירים הוזהרו ואישרו נכונות הצהרתם וכי עם הגעתם ארצה תושלם החתמת נוסח האזהרה כדין. וכי בנוסח התצהירים לא נכללה כלל הזהרה אלא נכתב במפורש ובצורה מדויקת כיצד נחתמו התצהירים וכך גם צוין שהמצהירים דוברי רוסית בלבד. כך שהדברים היו גלויים ולא נעשה כל ניסיון להטעות את בית המשפט והוא זה שיכריע כיצד יוכשרו כדין תצהירים אלו.

 

הנילונים טוענים שדווקא המתלונן עצמו הגיש תצהיר (במסגרת ההליך) מטעם מרשו שלא כדין ובית המשפט קבע כי תצהיר זה לא יסולק מהתיק וכן הסדיר את הדרך שבה ניתן יהיה להסתמך עליו כדי שישמש ראיה קבילה.

 

החלטה

לגנוז את התלונה. משהוגשו התצהירים תוך הפניית תשומת לב שלא נחתמו כדין והתחייבות שייחתמו כדין בעת הדיון, ובנסיבות בהן עניין דומה כבר הוכרע באותו הליך בעניינו של הצד השני, מצאנו שאין מקום להעמיד לדין.

 

בשולי הדברים, נבקש להבהיר איך צריך לנהוג עורך דין כאשר מצהיר פוטנציאלי שלו אינו יכול לחתום על תצהיר בישראל או בחו"ל לפי פקודת הראיות:

  1. ראשית, המסמך שמוגש כתחליף תצהיר לא יוכתר כ'תצהיר' ועורך הדין לא יציגו כ'תצהיר' (אלא כ'הצהרה', 'הודעה' או כל ביטוי דומה לכך).
  2. שנית, ככל שיש בידי עורך הדין לעשות כן, רצוי שיפנה מראש בבקשה מנומקת לבית משפט כדי להתיר לו להגיש ההצהרה כתחליף תצהיר, ובנסיבות אלה עליו לפעול לפי החלטת בית המשפט.
  3. כמובן שאם בית המשפט או ערכאה שיפוטית אחרת אינם מתירים להגיש הצהרה כזו, אין לעשות כן בדרך של דין עצמי.

 

רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון