"אתיקה מקצועית" - 40 - ניגוד עניינים: ייצוג חברה ובעל השליטה בה
12.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
המתלונן הוא דירקטור בחברה א’ המוחזקת בבעלות בעל שליטה וחברה ב’ (המיעוט). עורך הדין הנילון משמש כבא כוחו של בעל השליטה וגם כבא כוחה של חברה א’. לטענת המתלונן, הנילון פועל בניגוד עניינים אסור הואיל ובבוררות בין בעלי המניות של חברה ב’, הוא מייצג את חברה א’ ובעל השליטה בהיותם צדדים לבוררות.
הנילון השיב כי אין כל סכסוך בין חברה א’ לבעל השליטה בה, המחלוקת הייתה בין בעלי מניות של חברה ב’ וככל שיהיה בעתיד חשש לניגוד עניינים הוא יעביר את הטיפול לעורך דין אחר. מינויו כבא כוח חברה א’ נעשה תחת הסתייגות לפיה מדובר רק בטיפול משפטי שוטף ובכל מקום שבו יהיה חשש לניגוד עניינים ו/או בכל עניין הקשור לסכסוך בין בעלי המניות של החברה הוא לא יטפל. עוד מציין הנילון שהוא לא טיפל עבור חברה א’ בכל עניין הקשור למחלוקת בין הצדדים.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה. מפרוטוקול חברה א’ עולה כי מינוי הנילון כבא כוחה של חברה א’ נעשה לאחר קיום הבוררות (שגם בה חברה א’ הייתה משיבה פורמאלית בלבד). לפי הפרוטוקול המינוי הוגבל לפעילות שוטפת של חברה א’. כך שמה שעולה עובדתית הוא שהנילון מייצג את בעל השליטה והחברה במקביל אך לא עולה שהוא מייצג בעניינים בהם יכול להיות חשש לניגוד עניינים, ולא עולה כי מאז המינוי היה/יש חשש לסכסוך בין בעלי המניות של חברה א’.
מס' ההחלטה:
את 89/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון