"אתיקה מקצועית" - 40 - סודיות: היקף הגילוי בו חב עורך דין המייצג קבלן ובעל קרקע בעסקת קומבינציה
12.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
מס' ההחלטה:
את 53/10
שאילתא

האם חלה חובה על עורך הדין של הקבלן שייצג את הקבלן ואת בעל הקרקע בעסקת קומבינציה - לפיה היה הקבלן אמור לבנות בנין על מגרשו של הלקוח - להעביר לבעל הקרקע מידע בדבר הסיבות שגרמו לאיחור של כשמונה שנים בבניית הבניין.

עורך הדין של הקבלן סרב להעביר את המידע בטענה לפיה עורך דין שערך הסכם לשני צדדים אינו רשאי לייצג אחד מהצדדים נגד משנהו בסכסוך ביניהם בפרט כשהסכסוך נובע מאותו עניין; ולפיכך הוא מנוע גם מלסייע לאף אחד מהצדדים להסכם; ומציע לפונה להפנות שאלותיו ישירות לקבלן.

 
החלטה

התבקשנו לתת את דעתנו להיקף הגילוי בו חב עורך דין בעסקת קומבינציה שבה הוא מייצג שני צדדים בעסקה (בעל הקרקע והקבלן). לאחר שעיינו בסוגיה, החלטנו להרחיב מעט את היריעה וזו עמדתנו:

 

א. הכלל הוא שעל עורך הדין המייצג שני צדדים בעסקה חלה חובת גילוי רחבה כלפי שני הצדדים ביחס לעניינים הקשורים לעסקה, גם אם נודעו לו על-ידי צד אחד בלבד.     
הכלל חל הן על השלב של גיבוש העסקה, בהנחה שאכן הושלמה, הן על שלב מימוש העסקה, והן בייצוג הצדדים בקשר לעסקה.

 

ב.אכן ישנם מקרים בהם בידי עורך הדין מידע מסוים שהגיע אליו מאחד הצדדים שראוי לחסות בסודיות כלפי הצד השני, אך זהו החריג ופרט המידע אינו יכול להיות קשור ללב העסקה ולשליחות שקשורה לצדדים ולייצוג.

 

ג. עניין זה מטיל חובה משמעותית על עורך דין בייצוגו שני צדדים לעסקה, ולפיכך, יש להקפיד כי במקרה המתאים יהיה מיוצג כל צד על-ידי עורך מטעמו.

 

מן הכלל אל הפרט, על הפונה לתת לבעל הקרקע כל מידע בקשר להסכם או בקשר לאירועים צפויים שהיה בידיו בעת ניהול המשא ומתן ולאחריו.
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון