"אתיקה מקצועית" - 40 - חסיון וחובת הסודיות: דיווח לבית המשפט ביוזמת עורך הדין
12.02.2011 | אדר תשע"א | גליון מס' 40
העובדות:
עורכת הדין הפונה ערכה הסכם להעברת מניות ולהחזרת הלוואת בעלים כשהיא מייצגת את כל הצדדים להסכם – קונים, מוכרת והחברה בה הועברה המניות. כחודשיים לאחר חתימת ההסכם וביצוע חלק מהוראותיו התברר לפונה שכעת ניתן צו לפירוק החברה המוכרת. בקשת הפירוק הוגשה לבית המשפט מספר חודשים לפני החתימה על ההסכם אך לא הייתה ידועה לפונה. לפי חוק החברות, פירוקה של חברה בידי בית המשפט יחשב כאילו נעשה ביום בו הוגשה בקשת הפירוק וכי כל עסקה בנכסי החברה לאחר הפירוק בטלה, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.
שאלת הפונה היא האם חלה עליה חובת דיווח לבית המשפט לגבי ההסכם, וזאת לאור חובת הסודיות וחיסיון עורך דין-לקוח.
ההחלטה:
בהתחשב באמור בסעיף 90 לחוק הלשכה (לעניין החסיון) ובכלל 19 לכללי האתיקה (לעניין חובת הסודיות) ובנסיבות העניין הגיעה הועדה למסקנה כדלקמן:
ללא הסכמה מפורשת של הלקוחות, ההסכם וכל הנוגע בו הינו חומר חסוי שלעורכת הדין אסור מיוזמתה לגלותו. הוועדה אינה מתייחסת לסיטואציה שבה נערכה פנייה רשמית מצד בית המשפט ו/או המפרק או רשות מוסמכת אחרת, הואיל ודבר זה להבנתנו אינו רלוונטי בשלב זה.
הואיל ויש לפונה יסוד סביר להניח כי החברה מצויה בהליכי פירוק אלו ואחרים, עליה להקפיא מצב עד לקבלת הנחיות מתאימות מבית המשפט והמפרק.
אין באמור לעיל משום חוות דעת לעניין הוראה אחרת בדין הכללי הרלוונטית להליכי פירוק וכד’.
מס' ההחלטה:
את 213/10
רשימת הכתבות
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון