שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 32

שו"ת ועוד 7 מעמדו של סימן המסחר במשפט העברי ,לסיכום מוכר, להלכה והלכה למעשה. נפקותו מצויה במישורים שונים ומופנית להגשמת תכליות שונות: הגנת הצרכן, הגנת היצרן, שמירה על חיי המסחר וגינויו של המשתמש בסימן לשם הטעיית הציבור. וכיאה לתשתית ולעובדות של מקרנו – זהו בושם ישן בבקבוק חדש. המשפט העברי שם דגש בכלל של “ועשית הישר והטוב” (דברים ו, יח. וכן ראו פירוש הרמב”ן שם.) השיטה מתבססת על איסורים שנגזרים מכללי מוסר במשפט העברי. אין לרמות, אין להטעות, אין לגנוב דעת. השוק רשאי – ואף חייב – להשתנות. אך הוא חייב להיות הוגן והגון, תוך שימוש ב”מהלכים” אבל גם בהליכות והלכות. זהו שימוש אחר בדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק – “הישן יתחדש והחדש יתקדש” (אגרות הראיה א, ריד.)והרי איסורים רבים ביחס להתנהלות שבין אדם לחברו מופיעים בפרשת “קדושים.” “אין בית המדרש בלא חידוש”, ו”הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל”. אמרות אלה, שנאמרו בהקשרים שונים, נכונות גם ביחס לספרות השאלות-ותשובות (להלן: שו”ת), מעמודי התווך של המשפט העברי. ספרות השו”ת, רחבה היא מני ים, וכוללת לא רק דברי הלכה, אלא גם דברי הגות ופרשנות, אגדה . היבט מיוחד ניתן גם 1 ודרוש, קבלה ופילוסופיה . אכן, בעוד שמספרן של השו”ת 2 למעמדה המשפטי בימינו הולך ורבה, כחול אשר על שפת הים, עדיין ספונים בכתבי יד שבבתי עקד ספרים ובאוספים פרטיים אוצרות שלמים של שו”ת. דוגמא לכך ניתן להביא מספר שו”ת חדש שעומד להופיע בימים אלה שו”ת רבי יוסף אבן ,(בהוצאת מכון “אהבת שלום”) ח [להלן: ריא”צ], מחכמי ירושלים ודמשק, בן דורו ַ יא ִ צ של מרן רבי יוסף קארו במאה הט”ז. * רשימה זו היא קיצור דברים מתוך דברי מבוא לשו”ת רבי יוסף אבן ציאח שרואה אור לראשונה מכתב ידו של המחבר עי הטוב הרב חנן בניהו, שהמריצני לעשות במלאכה ומכוחו בא ֵ בהוצאת מכון “אהבת שלום”. תודתי והוקרתי נתונה לר מאמר זה לעולם. לפני כעשור שנים שוחחנו על פועלו של רבי יוסף אבן ציאח והאצתי בו לפעול להוצאת כתב היד החשוב לאור עולם, וב”ה שזכינו לברך על המוגמר לאורו. ; שמואל גליק, קונטרס התשובות החדש, כרך ד 1223-1222 ’ לון, המשפט העברי, ירושלים תשמ”ח, עמ ֵ . מנחם א 1 (ירושלים תש”ע). ; ברכיהו ליפשיץ, “מעמדה המשפטי של ספרות השאלות ותשובות”, שנתון 1217-1215 ’ לון, המשפט העברי, שם, עמ ֵ . א 2 .300-265 ,) המשפט העברי ט-י (תשמ”ב-תשמ”ג שו”ת בית יוסף, כתובות, סימן יא. שו”ת אבקת רוכל, סימן קצ. .3 .248-134 ’ דותן ארד, “לדמותו של בעל הלכה מוסתערבי במאה השש-עשרה: ר’ יוסף ן’ ציאח”, שלם ח (תשס”ט), עמ .4 למרות חשיבותו, לא זכה עד היום חיבורו ההלכתי המיוחד לראות אור עולם. מלבד תשובות בודדות שפורסמו בעשרות השנים האחרונות, זעיר פה זעיר שם, נותרו רובן-ככולן ספונות עלי כתב יד, והשבח לאל שנמצא להן גואל. ריא”צ זכה להערכה עצומה בעיני בני דורו. כך, למשל, אלופי ומיודעי, החכם פונה אליו מרן, רבי יוסף קארו: “ . למרות גדולתו – בתורת 3”השלם הדיין הנעלה נר”ו הנגלה והנסתר כאחת - המוכחת הן מן החיבור שלפנינו, הן מחיבוריו בקבלה, קורות חייו נותרו עלומים במידה רבה עד יובל השנים האחרונות. אלה נתגלו טיפין טיפין, באמצעות הערות קצרות שבאו זעיר פה זעיר שם בכתבי חכמים ומלומדים שונים, ובהמשך במאמרים שבחנו בעיקר את יצירתו הקבלית. לפני כעשור וחצי, נכתבה על ידי ד”ר דותן ארד עבודת מחקר גדולה ומעמיקה על ריא”צ ופועלו .4 ההלכתי, ועיקרה פורסם במאמר רחב היקף מתוך כל אלה עולה ובוקעת יצירתו של הריא”צ, והנהגתו כדיין קהילת המסתערבים בירושלים שו“ת קם לתחייה – תשובות רבי יוסף אבן ציאח* עו"ד פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" ועמית מחקר בכיר, מכון ון ליר בירושלים.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz