שו"ת ועוד - עלון המשפט העברי - גיליון מספר 32

שו"ת ועוד 5 חיי מסחר שוקקים ומפותחים הגנה על השוק. .21 דורשים הגנה על סימני מסחר. חשיבותם היא “ביטוי לאינטרס הציבורי לאפשר תחרות הוגנת, שהיא סם החיים של הכלכלה ושל המדינה הדמוקרטית. ההגנה על סימן המסחר מגנה גם על הצרכן, שלא יוטעה לייחס סחורתו של אחד לאחר. זהו כלי שיצר הדין עלמנת למנוע מבעד סוחר לא ישר להונות את הציבור לרכוש את מוצריו בדרכי כזב. באופן זה מקדמת ההגנה הפרוסה על סימני המסחר גם יעילות כלכלית הן בחיסכון המופק בעלויות החיפוש אחר המוצר – עלויות שבהן אנוס לשאת הצרכן, והן בתמריץ הניתן לעוסק להשקיע בקידומה ובשימורה של W.M LANDES , R.A. איכות המוצר שהוא משווק) POSNER , TRADEMARK LAW- AN ECONOMIC (דברי השופט PERSPECTIVE [76], at pp. 268-270 לא ייפלא אפוא 338 א’ ריבלין בעניין מקדונלד, עמוד .( שאין כיום פוסק שמתיר את השימוש בסימני מסחר של אחר. פוסקי ההלכה בני זמננו דנו בנושא מזוויות שונות, וביססו את מסקנותיהם על יסודות שונים. לפי גישה אחת, האיסור על שימוש בסימן מסחר הוא מדין “מרחיקין מצודות הדג.” מקורו של דין זה בקביעה התלמודית כי אסור לדייג לפרוש את רשתו בסמוך למקוםשבו הונחה כבר מלכודת בידי דייג אחר, וכי עליו לפרוש אותה במקום מרוחק יותר (תלמוד בבלי, בבא בתרא כא, ב.) ניתן להסביר את טעם חובת הריחוק בכך שמאמציו של הדייג הראשון גרמו לדגים להגיע למלכודת, ולדייג השני אסור “לרכוב” על מאמציו של הדייג הראשון (ראו דיון בסוגיה זו התאחדות התעשיינים בישראל נ 8127/15 ’ברע”א Merck Sharp &Dohme Corp.f/k/a ' ) וכן ראו את 15.6.2016(. לחוות דעתי 20 פסקה הדיון שם בעמדתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, לפיה בשל אופייה של שיטת המשפט העברי ואופן התפתחותה לאורך הדורות, פיתוח הדין מתבסס על דוגמאות קונקרטיות. בהתאם, הרב הרצוג סבור שאפשר למצוא במקורות את הגרעין המחשבתי שיש בו כדי להנחות, ולו בקווים כלליים, את ההלכה בעניין )דיני הקניין הרוחני (מובא בהקשר של דיני הפטנטים ISAAC HERZOG ,THE MAIN INSTITUTIONS OF JEWISH LAW 1: THE LAW OF PROPERTY 132 (1939 ) באופן דומה, ככל שהמוניטין של בעל סימן מסחר הם שמושכים לקוחות לסחורתו, אסור לאחר למשוך לקוחות באמצעותו (משפטיך ליעקב, חלק ג, סימן א, אותיות ח-יא.) יששקבעו כי הבסיס לאיסור על שימוש בסימן מסחר של אחר הוא דיני התחרות ההוגנת, שבהם קבוע דין “היורד לאומנות חברו” (ראו תלמוד בבלי, סנהדרין פא, א; שם, בבא בתרא כא, ב.) דין זה אוסר סוגים מסוימים של תחרות שנתפסים כבלתי הוגנים, ויש הטוענים כי שימוש בסימן מסחר של אחר הוא סוג כזה של תחרות בלתי הוגנת, שאסורה משום ה”ירידה לאומנות חברו”) אברהם שיינפלד חוק לישראל – וההפניות הרבות שם(נחום רקובר עורך, 236 נזיקין התשנ”ב.)) אפשרות נוספת היא לקבוע כי כיום “מנהג הסוחרים” או “תקנת הסוחרים” הם שסוחר אחד לא ישתמש בשמו של סוחר אחר, נוכח ערכם הרב של משפטיך 237 המוניטין בחיי המסחר כיום (שם, עמוד ; ליעקב, חלק ג, סימן א, אות יג.) באופן דומה ורחב יותר, יש שאסרו שימוש בסימן מסחר של אחר מכוח הכלל “דינא דמלכותא דינא,” ולפיו יש לדין המדינה מעמד הלכתי מחייב גם בגדרי המשפט העברי(שם, אות יד; הרב יעקב אברהם כהן עמק המשפט – זכויות יוצרים חלק ד, סימן קלב, ד”ה “והנה זה” (להלן:עמק המשפט.)) גישה מעניינת מציעה לפרש את האיסור על “גניבת דעת” כמקנה לבעליו של קניין רוחני זכות ייחודית להשתמש בו (הרב ד”ר מיכאל אברהם “גניבת דעת ) תשס”ה.)) על האיסור 350 וקניין רוחני” תחומין כה של גניבת דעת נרחיב להלן. כעת נציין רק כי מדובר בשינוי המשמעות הרגילה של המילה “דעת” בהקשר זה. על פי רוב – וכך התייחסו לאיסור זה חכמי הדורות – גניבת הדעת מבטאת תרמית או הטעיה של אדם. הדעת הנגנבת היא דעתו של המוטעה או המרומה. ראובן גונב את דעתו של שמעון, בכך שהוא יוצר בפניו מצג שווא. ברם, לפי פירושו של הרב אברהם, ה”דעת” היא גם “מידע” והאפשרות לשימוש ייחודי בו. הנפגע מהאיסור אינו רק מי שהוטעה, אלא גם בעל הזכויות במידע, שלא הוטעה כלל. לפי דבריו הדין חל גם במקום שבו אין כל הטעיה או תרמית. דבריו של הרב אברהם כוונו בעיקרם לזכויות יוצרים, אך הגיונם תקף גם ביחס לשימוש בסימן מסחר שלבעליו יש זכות לשימוש ייחודי בו. ראובן משתמש בסימן המסחר של לוי, ובכך “גונב” ממנו “דעת” – מידע ייחודי – כדי להטעות את שמעון, הלקוח של ראובן. פרשנות כזו, שמותחת את גבולות הכלי ההלכתי הוותיק, מדגימה את גמישותה של פסיקת ההלכה ביציקת תוכן חדש לכלי ישן. כך או אחרת, לענייננו החשיבות אינה טמונה דווקא בגישה המדויקת של כל אחד מהפוסקים, אלא התמונה העולה מן המכלול. דומה כי ההכרה הגורפת כיום במעמדם של סימני המסחר אינה רק על רקע הפגיעה בפרט, אלא נובעת מהבנת תפקידם של סימני המסחר במציאות הכלכלית המודרנית, קרי

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz