תכנית שכר מצווה - חוברת מידע

תכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין 2022 חוברת מידע לציבור 1-700-505-500 יש לך עו"ד לדבר איתו

3 ,חברות וחברים בחברה בנעשה מעורבותה את האחרונות בשנים הרחיבה הדין עורכי לשכת החטיבה באמצעות הן השונות לאוכלוסיות לסייע דגלה על וחרטה הישראלית .שונים מיזמים באמצעות והן שלה החברתית שפועלים ביותר המשמעותיים הפרויקטים לאחד שנה 20 מציינים אנו השנה במסגרת ."מצווה שכר" תכנית – נזקקות אוכלוסיות למען האחרון בדור סיוע ,משגת אינה שידם ,ישראל במדינת אזרחים אלפי מקבלים התכנית לשכת של רגישותה על מעיד זה מבורך פרויקט .כספית עלות ללא משפטי ישירות הנוגעים בנושאים רק ולא חברתיים בנושאים בטיפול הדין עורכי .הדין עריכת למקצוע הלשכה מחוזות בכל הפועלת התכנית על מפורט מידע לקבל תוכלו זו בחוברת כדי הנדרש לתהליך בה תיחשפו ,היתר בין .הארץ ברחבי עמדות ובעשרות האזרחים .מתנדבים דין עורכי אלפי באמצעות משפטי ייצוג בקבלת לזכות משפטי סיוע לקבל יכולים "מצווה שכר" תכנית של בקריטריונים העומדים ,לפועל הוצאה ,אישי מעמד בנושאי זה ובכלל ,ומגוונים רבים משפט בתחומי .ועוד עבודה דיני בהליכים ורק אך סיוע מגישים "מצווה שכר" מתנדבי כי ,להבהיר חשוב לשירותים חופפת ולא משלימה הינה עצמה התכנית ,כן כמו .אזרחיים .הממלכתי המשפטי הסיוע ידי על יכולת למעוטי המוענקים כי שתדעו חשוב אך ,משפטי סיוע לקבלת תזדקקו שלא לכולכם מאחל אני ייצוג בעלות לשאת משגת אינה וידכם שכזה למצב להגיע ונאלצתם במידה .ולמענכם עבורכם שם נמצאת הדין עורכי לשכת ,משפטי ,בברכה ד"אבי חימי, עו הדין-ראש לשכת עורכי

4 תכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין מטרת .מתנדבים דין עורכי מאות באמצעות ,פונים לאלפי מסייעת התכנית שידו מי של זכויותיו על ולהגן המשפט למערכת הנגישות את להגביר התכנית :הלשכה מחוזות בששת פרושה התכנית .ד"עו שירותי לשכור משגת אינה .ודרום צפון ,חיפה ,מרכז ,אביב-תל ,ירושלים יעוץ משפטי ראשוני י המתנדבים הדין עורכי מעניקים התכנית במסגרת ומסייעים ,הארץ ברחבי הפרושים זכויות בעשרות מרכזי בתחומים אזרחיים לגורמים והפנייה זכויות יידוע ,פרטני בטיפול שנה מדי פונים לאלפי .רלוונטיים פונים מעוטי יכולת מייצגים בנוסף, עורכי הדין המתנדבים של התכנית בערכאות השונות בהן: בית משפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה ולשכות ההוצל"פ. של תכנית משלימה לסיוע המשפטי הממלכתי תכנית "שכר מצווה" הינה משרד המשפטים. לשם תכלית זו נקבעו קריטריונים לקבלת סיוע שהינם מעל לרף שקבעה המדינה בחוק, וזאת על מנת לאפשר למעגל רחב יותר של נזקקים למצות את זכויותיהם ולקבל את יומם בהיכל המשפט והצדק. הסיוע המשפטי הממלכתי לעומת תכנית "שכר מצווה" גוף זה מעניק סיוע משפטי :הסיוע המשפטי הממלכתי של משרד המשפטים למעוטי אמצעים בתחום המשפט האזרחי, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק ובתקנות הנלוות. , בהתאם בתחום הפלילי הסנגוריה מעניקה סיוע משפטי הסנגוריה הציבורית: לקריטריונים הקבועים בחוק ובתקנות הנלוות. משלימה, ולא חופפת, לשירותים המוענקים למעוטי תכנית "שכר מצווה": אמצעים על ידי הסיוע המשפטי הממלכתי. התכנית הוקמה על מנת לסייע לפונים אשר אינם זכאים לקבל שירותים משפטיים מהסיוע המשפטי הממלכתי, אולם ידם אינה משגת לשלם עבור שירותי עורך דין, וזאת בהתאם לקריטריונים הכלכליים והענייניים שנקבעו על ידי לשכת עורכי הדין. פונים אשר מתברר כי הם זכאים לקבלת שירותים משפטיים מהסיוע המשפטי הממלכתי, יופנו לקבלת סיוע משפטי בלשכת הסיוע המשפטי הממלכתי, הקרובה לאזור מגוריהם.

5 כיצד פונים לתכנית וכיצד קובעים פגישת ייעוץ . א :הקו החם עשרות סטודנטים למשפטים הפעילים בתכנית מקבלים את שיחות הפונים מכל רחבי הארץ. הסטודנט מעדכן את פרטי הפונה במערכת הממוחשבת ומברר מהי הסוגיה המשפטית. מהדרכים באחת יפעל הסטודנט ,התכנית של לקריטריונים בהתאם :הבאות תיקבע פגישת ייעוץ באחד ממרכזי הזכויות של התכנית. .1 יפנה את הפונה לגורם חיצוני אחר העומד לרשותו, במידה ואינו .2 עומד בקריטריונים של התכנית. יפנה את הפונה לסיוע המשפטי הממלכתי, במידה והפונה עונה לתנאי .3 הזכאות בחוק הסיוע הממלכתי של משרד המשפטים. . ב :שעות פעילות הקו משיבון | ' בימים א'-ה 09:00–17:00 הקו פתוח לשיחות נכנסות בין השעות: .היממה שעות קולי פועל בכל . ג :מענה קולי במידה והפונה מתקשר מחוץ לשעות פעילות הקו או שמא קיים עומס פניות, ניתן להשאיר הודעה במענה קולי. סטודנט מתנדב ייצור קשר עם הפונה בהקדם, בהתאם להודעה שהשאיר. . ד דוא"ל: ניתן לפנות לתכנית "שכר מצווה" גם באמצעות הדוא"ל: pro-bono@israelbar.org.il 1-700-505-500 פניה לקו השארת הודעה מפורטת במענה הקולי הכוללת: שם מלא, טלפון ועיר מגורים המתנה לנציג התכנית שיחזור לצורך בירור פרטים נוספים, סיווג הבעיה המשפטית וקביעת פגישת ייעוץ באחד ממרכזי הזכויות הגעה למרכז הזכויות ביום ובשעה שנקבעו עם כל המסמכים הנדרשים וביניהם: חודשים), צילום ת.ז, רישיון רכב 3 תלושי שכר אחרונים, דף ריכוז יתרות, תדפיס עו"ש ( 3 וחומר משפטי (תיקים בהוצל"פ, תביעות שהוגשו, החלטות בימ"ש וכו')

6 תחומי הסיוע המשפטי במסגרת תכנית "שכר מצווה" לנתבעים משפטי וייצוג ייעוץ מעניקה "מצווה שכר" תכנית :ביניהם בתחומים אזרחיים בלבד ⋅ כספיות/חוזיות נתבעים בתביעות ⋅ דיור ציבורי ⋅ חדלות פירעון ⋅ לפועל הוצאה ⋅ עבודה דיני ⋅ בנזיקין נתבעים ⋅ משפחה (למעט חלוקת רכוש) ענייני :התכנית אינה מעניקה סיוע בתחומים הבאים ⋅ עניינים פליליים ⋅ תעבורה ודוחות חניה ⋅ תביעות נזיקין ולשון הרע ⋅ תביעות כספיות שניתן לגבות בעבורן שכר מותנה ⋅ ענייני מיסים ⋅ ענייני מקרקעין ורישום בטאבו * הרשימות לעיל אינן ממצות, אלא רק מהוות דוגמאות לפניות חשוב לציין: נפוצות. כל מקרה ייבחן לגופו על ידי צוות התכנית. ייתכנו מקרים שיופנו לייצוג במסגרת התכנית אף אם מדובר בנושא שאינו בתחום הייצוג ולהיפך.

7 מרכזי זכויות הפרושים ברחבי הארץ ופועלים מתוך עשרות מרכזי זכויות מפעילה התכנית לשכות רווחה, מתנ"סים, מרכזי שי"ל, מרכזי "עוצמה" ועמותות שונות בהן ניתן ייעוץ ראשוני לפונים. חלק מהפונים המגיעים לפגישות ייעוץ במרכזי הזכויות יבקשו לקבל ייצוג בהליכים משפטיים. עורך הדין המתנדב שפגש את הפונה יבחן את המקרה וייתן ייעוץ ראשוני וחוות דעת. כל הפניות ממרכזי הזכויות מועברות לצוות תכנית "שכר מצווה" להמשך הטיפול בפונה, הכולל איסוף מסמכים רלוונטיים נוספים, ועריכת בדיקת זכאות כלכלית ומשפטית. כדי שפנייתך תטופל במהרה, עליך לשלוח את כל חשוב: המסמכים הנדרשים לצורך עריכת בדיקת זכאותך. תהליך איסוף מסמכים ובדיקת זכאות על ידי ממונה המחוז: ממונה המחוז בו מתגורר הפונה (או שבו ננקטו ההליכים המשפטיים) יקבל את החומר לאחר פגישת הייעוץ ויבקש מהפונה את המסמכים הבאים לצורך עריכת בדיקת זכאות כלכלית ועניינית: ⋅ תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים של הפונה ובני משפחתו המתגוררים עימו. ⋅ דפי חשבון עובר ושב (עו"ש) של שלושת החודשים האחרונים, של הפונה ובני משפחתו המתגוררים עימו, בכל חשבונות הבנק הקיימים. ⋅ חסכונות, פיקדונות וקופות גמל. ⋅ רישיון בעלות רכב. ⋅ מסמכים משפטיים רלוונטיים. ⋅ מסמכים נוספים ככל שידרשו להשלמת התמונה. מנת על ,המחוז ממונה ידי על זכאות בדיקת נערכת ,המסמכים איסוף סיום עם .שנקבעו לקריטריונים בהתאם ,לייצוג הבקשה את לדחות או לאשר האם לקבוע

8 במקרים חריגים, בהם הפונה אינו עומד בקריטריונים של :ועדת חריגים התכנית, ניתן להעביר את המקרה לדיון בוועדת החריגים הרשאית להחליט על אישור בקשה לייצוג, גם כאשר זו אינה עומדת בקריטריונים של התכנית, לאור קיומן של נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. 2022 בדיקת זכאות כלכלית ₪10,428 : במשק ממוצע שכרמבחן הכנסה: מס' נפשות במשפחה רף תחתון ברוטו( ) רף עליון ברוטו() 1 7,069 9,791 2 7,069 9,791 3 7,069 9,791 4 7,702 10,482 5 8,335 11,173 6 8,968 11,865 7 9,601 12,556 8 10,234 13,247 9 10,867 13,938 10 11,500 14,629 11 12,133 15,320 12 12,766 16,011 מבחן רכוש: ₪ 30,000 רכב עד שווי של + ₪ 69,114 חסכונות עד לסכום של מותנית בכך במסגרת הסיוע המשפטי הממלכתי לעומת זאת, קבלת שירותים ₪ 31,653 רכב) של הפונה, אינו עולה על + שסך כל הרכוש (חסכונות

9 הסבר לטבלה 1 . כאשר ההכנסה ברוטו של הפונה הינה מתחת לרף התחתון המצוין בטבלה – הפונה זכאי לקבלת שירותים מהסיוע המשפטי הממלכתי. 2 . כאשר ההכנסה ברוטו של הפונה הינה מעל הרף התחתון ומתחת לרף העליון – הפונה זכאי לסיוע במסגרת תכנית "שכר מצווה". 3 . כאשר ההכנסה ברוטו של הפונה מעל לרף העליון המצוין בטבלה – הפונה אינו זכאי לקבלת שירותים מהסיוע הממלכתי או מתכנית "שכר מצווה". 4 . בנסיבות מיוחדות (כאשר הפונה חורג מהרף העליון) יופנה הפונה, בהתאם לשיקול דעת הממונה, לועדת חריגים, לצורך בחינת זכאות נוספת. אופן חישוב ההכנסה 1 . לצורך קביעת הכנסתו של הפונה, נבדקת הכנסתו מכל מקור שהוא, ובכלל זה: משכורת, קצבאות, תגמולים, רנטה, מענקים, תשלומי מזונות, הכנסות מהשכרת נכסים וכד'. 2 . (בין אם נשואים ובין בת הזוג /הכנסת בן עם ביחד נבדקת הפונה הכנסת אם לאו כאשר הכלל הוא שיש תא משפחתי אחד) וכל הכנסה נוספת של .בני משפחה המתגוררים עמו 3 . בקשות לסיוע בתחום דיני המשפחה - במקרה של בקשה לסיוע חריג: בתחום דיני המשפחה, נבדקות הכנסות מבקש הסיוע בלבד, ואין להתחשב בהכנסתו של בן/בת הזוג (כיוון שהפונה מבקש לפעול כנגדו). באשר לחסכונות המשותפים לבני הזוג, יש להתייחס למחצית הסכום כחלק מחסכונותיו של הפונה, ולבדוק האם הפונה יכול לממש את מחצית הסכום ללא קבלת אישורו של בן/בת הזוג. מבחן רכוש 1 . את לבדוק יש ,עימו הגרים משפחתו ובני הפונה של להכנסותיו בנוסף :זה ובכלל ,זוגו ובן/בת הפונה שבבעלות הרכוש 1 .1. .במקרקעין או במיטלטלין זכויות 1 .2. או גמל קופות ,ערך ניירות ,חוב אגרות ,פיקדונות לרבות כספים .אחרים סחירים מסמכים

10 2 . להלוואה כביטחון לשמש יכול ו/או למימוש הניתן רכוש על בעלות לקבלת זכאות שוללים אינם – במשק הממוצע מהשכר 6 פי עד של בשווי .₪69,114 סיוע במסגרת תכנית "שכר מצווה". סכום זה עומד כיום על 3 . שוללים כמו כן, בעלות הפונה על דירת מגורים אחת ומכונית אחת – אינם זכאות לקבלת סיוע במסגרת תכנית "שכר מצווה", בכפוף לשיקול דעת, ובהתאם לשווי הנכסים במקרה הנדון. שווי הדירה והמכונית לא ייכנסו במסגרת חישוב מבחן הרכוש המתואר לעיל. 4 . הממלכתי מותנית המשפטי לעומת זאת, קבלת שירותים במסגרת הסיוע .₪32,682 בכך שסך הרכוש של הפונה, כולל רכב וחסכונות, אינו עולה על פונה העומד בתנאי מבחן ההכנסה של הסיוע המשפטי הממלכתי, אולם ברשותו רכוש מעל הסכום האמור, תישלל זכאותו לקבלת שירותים במסגרת הסיוע המשפטי הממלכתי.

תכנית "שכר מצווה" מחוז תל-אביב והמרכז: עו"ד באייש איינאו, ממונה מחוז ת"א והמרכז ayano.b@Israelbar.org.il efrat.l@israelbar.org.il | אפרת לויט איבגי ProBonoMoked@Israelbar.org.il | לימור ולדמן probono.ta@israelbar.org.il | לאה-אביבית פנחס תכנית "שכר מצווה" מחוז דרום: עו"ד ליאור אילוק, ממונה מחוז דרום ProBonoDarom@Israelbar.org.il ProBono.D@israelbar.org.il תכנית "שכר מצווה" מחוז ירושלים: עו"ד עדי פנחס מזרחי, ממונה מחוז ירושלים adi.pm@Israelbar.org.il probono.jer@israelbar.org.il תכנית "שכר מצווה" מחוז חיפה והצפון: עו"ד סירין נג'אר, ממונה מחוז חיפה והצפון ProBonoZafon@Israelbar.org.il תכנית "שכר מצווה" לשכת עורכי הדין בישראל 1533-6361320 פקס: 1700-505-500 טל: pro-bono@israelbar.org.il ravit@israelbar.org.il | עו"ד רוית טוכמן נחמיאס מנהלת תכנית "שכר מצווה" צרו קשר: 1-700-505-500

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz