Table of Contents Table of Contents
Next Page הפרקליטים - גיליון 53
Information
Show Menu
Next Page הפרקליטים - גיליון 53

 
דבר ראש הלשכה
6

דבר יושבי ראש המחוזות
8

קדם משפט
10

כתבות - הגנת המקצוע
12

כתבות - מה היה לנו שם? האנשים והסוגיות של שנת המשפט 2017
22

חדשות - מחוז תל אביב
16

חדשות - מחוז מרכז
18

מדורים - משפט ועו"ד
36

מדורים - אבעיה
40

מדורים - יום במשרד
44

מדורים - משבץ
46

מדורים - הבטחה
50

מדורים - Law-tech
52

מדורים - לפי הספר
54

מדורים - תיק צד
56

מדורים - המילה האחרונה
58