Table of Contents Table of Contents
Next Page  42 / 92 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 42 / 92 Previous Page
Page Background

,1973

וק המכר (דירות) נחקק בשנת

אלא שמאז חקיקתו חלו תמורות

ואושרו שמונה תיקונים, שמטרתם

להעניק הגנה לרוכשי הדירות

החדשות מהקבלן או היזם בשל פערי הכוחות

הקיימים בין הצדדים.

לחוק המכר

6

אושר תיקון

3.3.2014

ביום

(דירות) הדן במפרט ובסמכות שר השיכון והבינוי

להתקין תקנות. תיקון זה קבע כי המפרט יכלול

פריטים, שלגביהם קבע השר, שיש לציין מחיר

לעניין ויתור עליהם, שינוי מיקומם או הוספתם.

תיקון זה אף היה הבסיס לקביעת טופס מפרט

; באשר

16.7.15

מתוקן, שנכנס לתוקפו החל מיום

לסמכות להתקנת תקנות כאמור לעיל, נציין

כהערת אגב כי סמכותו של שר השיכון והבינוי

הוגבלה מאז, כך שקיימת לשר סמכות להתקין

תקנות בכל הנוגע לביצוע הוראות חוק זה רק

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

)3.3.2014(

מלבד התיקון האמור, באותו היום

לחוק המכר

7

אישרה הכנסת גם את תיקון

(דירות), הדן בהגבלת גובה ההוצאות

המשפטיות שרשאי יזם / קבלן לגבות מרוכש

הדירה בקשר לפעולות רישום שנעשות עבור

בצירוף

₪ 5,000

רוכש הדירה, לסכום של

מע"מ או חצי אחוז משווי הדירה בצירוף מע"מ,

לפי הנמוך מביניהם עד לסכום בדירה ששוויה

. הוראה זו מצאה את ביטויה

₪ 4,642,750

עד

ג (ג) לחוק המכר (דירות).

6

בסעיף

ג(ג) לחוק המכר בוצע

6

פרט לתיקון סעיף

לחוק המכר

10

תיקון נוסף, המצוי בסעיף

(דירות), הקובע כי יזם/ קבלן שאינו מוסר

מפרט לרוכש הדירה ו/או מוסר מפרט שאינו

בהתאם להוראות המכר ו/או דורש השתתפות

בהוצאות משפטיות שאינן בהתאם לאמור לעיל,

שקלים חדשים.

14,400

יחויב בקנס עד לסך של

לחוק המכר

8

התיקון האחרון, שהינו תיקון

ב לחוק

5

(דירות) מצא את ביטויו בהוראת סעיף

המכר (הדירות). תיקון זה קבע ששיעור הריבית

שישלם רוכש הדירה בשל איחור בתשלום לא

יעלה על השיעור שקבע שר הבינוי והשיכון

בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת

הכלכלה של הכנסת. מלבד זאת, תיקון זה קובע

כי רוכש הדירה יחויב בתשלום ריבית פיגורים

ימים

7

החל מיום הפיגור הראשון ובלבד שחלפו

מהמועד לתשלום שנקבע בהסכם המכר. על

אף אישור תיקון זה על ידי שר השיכון והבינוי,

התיקון הנ"ל טרם אושר על ידי ועדת הכלכלה

ובשל כך הוראות תיקון זה טרם נכנסו לתוקף.

נחקק חוק המכר (דירות)

18.11.1974

ביום

(הבטחת השקעות של רוכשי דירות),

במטרה להסדיר את נושא הבטחת

1974־

תשל"ה

ההשקעות של רוכשי דירות, תוך הגנה על

זכויותיו של הרוכש (להלן: "החוק"). נסקור

להלן מספר תיקונים עיקריים מהעת האחרונה,

כאשר תיקונים אלו יתוארו בקצרה.

לחוק העוסק

7

אושר תיקון

1.1.2014

ביום

בהסרת שעבוד המוטל על דירת הרוכש, לטובת

הגורם המממן את פרויקט הבניה. בטרם תיקון

החוק התנהל בשוק "מנגנון" של מכתבי החרגה

בצורה "וולנטרית", אלא שמאז אישורו, ניתן

תוקף מחייב להסדר שחל בגדר "נוהג". התיקון

קבע, כי על המוכר לפנות לבנק או לחברת

הביטוח בדרישה להמצאת מכתב החרגה בתוך

ימים ממועד התשלום הראשון ששילם.

30

לחלופין, במקרים שבהם הפרויקט אינו מתנהל

באמצעות שוברים, יפנה המוכר בדרישה תוך

ימים ממועד הוצאת הערבות הבנקאית או

30

ימים ממועד הוצאת פוליסת הביטוח, כאשר

30

נוסח מכתב ההחרגה נקבע בתוספת לחוק.

מעבר לכך, קובע תיקון החוק שחברת הביטוח או

הבנק נדרשים להמציא למוכר את מכתב ההחרגה

ימים מפניית המוכר, כאשר עם קבלת

30

בתוך

מכתב ההחרגה נדרש המוכר להמציאו לרוכש.

באשר להסרת השעבוד מדירת הרוכש, נציין כי

בתוספת לחוק נקבעו תנאים מצטברים להסרת

השעבוד הקיים בדירה, כאשר התקיימותם של

מלוא התנאים המצטברים מזכה את הרוכש לרשום

את זכויותיו בדירה כשהדירה נקייה מהשעבוד

לטובת הבנק המלווה או חברת הביטוח.

ו(ב)

4

לחוק, תוקן גם סעיף

7

במסגרת תיקון

לחוק ונקבע שסכום העיצום הכספי שיוטל על

לינואר בכל

מפר הוראות החוק וזה יתעדכן ב

שנה בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום

.6.10.2008־

העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב

לחוק הדן

8

אושר תיקון

1.11.2016

ביום

בבטוחה מסוג פוליסת הביטוח. כזכור בתיקון

לחוק זה, נקבע שמוכר לא יהיה רשאי לגבות

4

אחוז ממחיר

7

מהרוכש סכום העולה על

התמורה, אלא אם הובטחו כספי התמורה

שהתקבלו באחת מחמשת הבטוחות שהן:

ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח, שעבוד של

הדירה או הקרקע במשכנתא במדרגה ראשונה

לטובת הרוכש, רישום הערת אזהרה כשהנכס

נקי משעבוד, עיקול או זכות ג' או העברת זכות

הבעלות או זכות אחרת בדירה כשהיא נקיה מכל

שיעבוד או זכות צד שלישי. תיקון זה קובע,

כי כאשר ניתנת בטוחה מסוג פוליסת ביטוח,

אזי נדרש לבחון כי המבטח בפוליסה עונה

על הגדרת מבטח בחוק הפיקוח על שירותים

.1981 -

פיננסים (בטוח), התשמ"א

כמו כן, נדרש לבחון האם המוכר קיבל את

אישורו של הממונה על שוק ההון והביטוח

לצורך הבטחת החזרתם של כספים ששולמו

על ידו. התיקון קובע עוד, כי המוכר המבטח

את כספי הרוכש בבטוחה מסוג פוליסת הביטוח

נדרש לשלם את הביטוח מראש ואף לציין את

שמו של הרוכש כמוטב - בעל פוליסת הביטוח.

בסיפא לתיקון זה נקבע, כי קיימת סמכות לשר

האוצר לקבוע את נוסח פוליסת הביטוח.

לחוק, שכלל

9

אושר תיקון

30.3.2017

ביום

תיקונים טכניים רבים בסעיפי החוק ולצידם תיקון

מהותי. טרם תיקון זה כללה הבטוחה מסוג ערבות

בנקאית גם את רכיב המע"מ, אלא שלאחר חקיקת

, נקבע שהבנק או המבטח יערוב לסכומים

9

תיקון

ששילם הרוכש ללא רכיב המע"מ.

מה חדש בחוקי המכר?

על עיקרי החידושים בחוק המכר (דירות) ובחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)

הוא מפירמת אדורם ושות' עורכי דין ונוטריונים

עו"ד חגי אדורם

היא יו"ר (משותף) ועדת קניין מחוז תל אביב;

עו"ד ציפי רוזנברג

עו"ד ציפי רוזנברג, עו"ד חגי אדורם

אבעיה

2017

דצמבר

42