עורך הדין - גיליון 49 - יולי 2022

- כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל עורך הדין 2022 יוני | 49 גיליון מס' העמדתההלוואות,סכומן,שיעורהריביתותנאיהן(כוללבטחונות)כפופיםלקריטריוניםהנהוגיםבבנקולשיקולדעתוובהתאםלוותקהחברה,כושרההחזר הלוואות: שלהלווהולמקורותהסילוק.פרסוםזהאינומהווההצעהאוהתחייבותלהעמדתהלוואה.איעמידהבפירעוןההלוואהעלוללגרורחיובבריביתפיגוריםוהליכיהוצאה התשואהעלההשקעהבמתקןאינהמובטחתואינהבאחריותהבנק.התשואהתלוייהבפרמטריםשוניםשעלהלקוחלבדוקולהיוועצות הלוואהסולארית: לפועל 31.12.2022 הלקוחעםגורמיםמומחיםבתחוםטרםביצועהעסקה כלההטבותכפופותלעמלתמינימוםולקריטריוניםהנהוגיםבבנק האמורבעלוןזהבתוקףעדליום לאומירשאילשנותאולבטלאתהתנאיםבכלעתוללאהודעהמוקדמת פרטיםמלאיםומחייביםלגביההטבותיינתנובסניפילאומיבהםקיימתמחלקתעסקים. הלוואהמיוחדת למימון רכישת משרדיםבבנייה (לשימושעצמי) מיליון ש”ח לעסקה 2 עד מימון. 70% - ולא יותר מ שנים. 15 פריסה לתקופה של עד למשרדים בהקמה בלבד אפשרות שנים 3 לדחיית תשלום הקרן עד עורכי דין - לאומי רוצה לעשות אתכםעסק >> לפרטים נוספים לקוחות עסקיים נהנים מ: ₪ 250,000 הלוואה עד תשלומים 120 בפריסה של עד p+0.65% - בריבית החל מ הלוואה להתקנת מתקן סולארי בעסק - לאומי תומך באיכות הסביבה ומאפשר לבחון קבלת הלוואה לרכישה והקמה של מתקן סולארי על גג העסק שלכם. שנה 15 פריסת תשלומים עד > במימון מערכת ראשונה ניתן להגיע עד > מימון 100% - ל ריבית מיוחדת > הטבות בניהול החשבון העסקי עו”ש, ני”ע , מט”ח ועוד)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz