עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

98 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון בעיני עורך הדין המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב- , בהתאם להמלצות הוועדה 2010 יפו הוקמה בדצמבר )Corporate Governance "לבחינת קוד ממשל תאגידי ( בישראל", שבראשה עמד פרופ' זוהר גושן. התכלית שעמדה בבסיס הקמת מחלקה זו היא ליצור ערכאת שיפוט יעילה ומקצועית, ששופטיה יתמחו בדיני חברות ובדיני ניירות ערך וירכזו את כל ההליכים הפליליים 2 והאזרחיים העוסקים בעניינים כלכליים. במשך עשרות שנים סבלו דיני החברות וניירות ערך (הן חקיקה הן פסיקה) מקיפאון מתמשך. למרבה הצער, בתי המשפט בישראל לא היוו חלופה ראויה להכרעה מהירה ומקצועית בסכסוכים עסקיים בין בעלי מניות לאכיפת זכויותיהם של בעלי מניות, לפיתוח הדין והתאמתו לעולם העסקי הדינאמי ולמתן מענה מקצועי ויעיל לציבור המתדיינים. סטגנציה מתמשכת זו בדיני החברות וניירות הערך גרמה לפגיעה בשוק ההון ובכלכלה הישראלית כולה. אולם, הקמת בית משפט מומחה לדיני חברות וניירות ערך הגדילה את האפקטיביות של מנגנוני האכיפה הפרטית בשוק ההון. זאת, בין היתר, באמצעות הליכי תביעה נגזרת, תובענה ייצוגית ומנגנונים נוספים הקבועים בדין, שיישומם עד הקמת המחלקה היה מצומצם יחסית. כלים אלה משלימים את פעולתם של הרגולטורים, ומאפשרים למתן את מנגנוני האכיפה שהם מפעילים. פסיקותיו של בית המשפט הכלכלי מהדהדות בציבור ויוצרות דין וכללי התנהגות אשר מרתיעים חברות ובעלי שליטה מפגיעה בבעלי מניות מיעוט, ומכוונות את אופן הפעולה ותהליכי קבלת ההחלטות של דירקטורים ונושאי משרה בכלל, ולא רק של הצדדים המתדיינים הרלוונטיים. מדינה שיודעת לקיים מערכת משפט כלכלי שהוא מקצועי, יעיל, מפותח ואפקטיבי, יוצרת ודאות למשקיעים וסביבה מזמינה ובטוחה לביצוע השקעות. לא אחת הוכח כי קיים קשר חיובי בין איכות ההגנה הניתנת למשקיעים, לבין צמיחה כלכלית וקיומו של שוק 3 הון מפותח, הוגן ומשוכלל. המחלקה הכלכלית אינה בית המשפט הראשון המתמחה בתחום משפט ייעודי שהוקם מכוח חוק במדינת ישראל. כך למשל, קיימים בתי משפט לענייני משפחה, בתי סוגיית 4 משפט לעניינים מנהליים, בתי דין לעבודה ועוד. תרומתם של בתי משפט המתמחים בתחומי משפט ייעודיים נידונה רבות בשיח מלומדים. מחד גיסא, מטרתה של מערכת המשפט היא ליצור דין ודאי, יעיל ועקבי בכל תחום משפט. משעה שכל תחום משפט מתאפיין בעולם מושגים שונה, קיימת חשיבות דלאוור פינת ויצמן – הפיכתה של המחלקה הכלכלית לשחקנית מפתח בכלכלה הישראלית עו"ד אהרן מיכאלי* * שותף, ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון במשרד גולדפרב זליגמן ושות'. ). הקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט https://goo.gl/JriZZf)2006 ) בישראל Corporate Governance דוח הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי ( רשות ניירות ערך 1 (להלן: "חוק בתי המשפט"). 1984 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 59 המחוזי בתל-אביב-יפו נעשתה מכוח תיקון .1984 (נוסח משולב) התשמד- לחוק בתי המשפט ב 42 כהגדרתם בס' 2 Ross Levine , Stock Market Development and Long Run growth, 10 World Bank Econ. Rev על הקשר שבין פיתוח שוק ההון והצמיחה של המשק, ראו מבין רבים, . 3 )323 (1996 ,1969 ; חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 2000 ; חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס – 1995 בתי משפט אלו הוקמו מכוח חוק בתי משפט לענייני משפחה, התשנ"ע – 4 בהתאמה. אהרן מיכאלי

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz