עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

90 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון שם קבע, כי בנסיבות מסוימות יש להחיל את חובת השימוע גם על יחסים שבין עובד קבלן כוח אדם, לבין מזמין השירות שאינו מעסיקו. אחת הסוגיות המעניינות בקשר למדיניות בתי הדין בחלל הנורמטיבי, נוגעת בהתעמרות והתנכלות במקומות עבודה. על אף קיומן של שתי הצעות חוק למניעת התעמרות בעבודה ), עד למועד כתיבת שורות אלה הצעות 2019 ו- 2015 (משנים החוק לא התגבשו לכדי חוק. אף על פי כן, ובהתחשב בצורך הקריטי במתן פתרונות מעשיים לתופעות אלה ובריבוי הפניות בנושא לבתי הדין לעבודה, קנה לעצמו בית הדין סמכות לדון בנושא, לקבוע בו מסמרות ואף לתת סעדים במקרה הצורך. בריק הרגולטורי הקיים קבע בית הדין לעבודה מהי "התעמרות" ואלו מעשים מהווים התנכלות אסורה במערכת יחסי העבודה, והחל להבהיר את העשה והאל תעשה ביישום הברירה הניהולית במקומות העבודה. גם בנושא זה יכול היה בית הדין לעבודה להימנע מלעסוק בנושא או מלקבוע פיצוי, בהיעדר מקור נורמטיבי סדור לכך. עם זאת נענה בית הדין לעבודה לצרכים העולים "מן השטח", ואיזן בין הקולות המנוגדים והזכויות המתנגשות, תוך שהוא סולל את .)7 הדרך לוודאות בנושא (ראו למשל בעניין מני נפתלי קצרה היריעה מלפרט ברשימה זו סוגיות משמעותיות נוספות הנוגעות למשפט העבודה. בית הדין לעבודה הוא אשר קיבע את הסטטוס באשר להיות הטיפים שמקבלים מלצרים, תגמול שכר; הוא זה שהגדיר מהן גבולות ההתנהגות המהווה הטרדה מינית; הוא זה שקבע מי חוסה תחת סטטוס "עובד" מי לאו; הוא זה שקבע מהם כללי ההתנהגות המחייבים בעת התארגנות ראשונים וביחסי עבודה קיבוציים. הכל, בהיעדר הסדרה רגולטורית מספקת. יחסי העבודה בישראל רווים בחקיקה ישנה ובלתי עדכנית. למרות זאת, אתגרי מגפת הקורונה הובהלו לאכסניה הראויה של בית הדין לעבודה, אשר רגילים לקבוע מדיניות ראשונית בעולם בו קיים ריק נורמטיבי. על כן, דווקא בתקופת המגפה, כאשר עובדים ומעסיקים כאחד נזקקו למסגרת ולסט כללים ברור יותר, שוב מצאנו את שופטי בית הדין לעבודה יצירתיים, קשובים ואמיצים מתמיד. כל זאת, על מנת שיוכלו למלא את החלל הקיים בתוכן נורמטיבי ראוי ומתאים. קשה שלא לאמץ את דבריה המלמדים של פרופ' רות בן ישראל המנתח את תפקידו של בית הדין לעבודה במערכת 8 במאמרה המשפט הישראלית, "שהמדובר בסיפור הצלחה". כך ממש. חיים פרנס נ' נציב שירות המדינה ואח' 176/63 בג"ץ 4 .)2003( 448 )2003 , לח(ד"ר יוסי גוטרמן - המכללה האקדמית עמק יזרעאל 1027/01 ) ע"ע (עבודה ארצי 5 )22.5.18 (פורסם בנבו ) בע"מ נ' סמי הפוטה וחברת החשמל 1995( התאמה השמה ומידע 47271-06-18 ) ע"ע (ארצי 6 פורסם בנבו] 10.02.16[ נפתלי נ' מדינת ישראל משרד ראש הממשלה 38335-03-14 ) סע"ש (י-ם 7 , תשנ"ד. 431 – 442 בן ישראל, ר. תפקידו ומקומו של בית הדין לעבודה במערכת המשפט הישראלית, הפרקליט (ספר היובל )עמ' 8 השופטת ורדה וירט לבנה, נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, בהרצאתה בכנס השנתי של הלשכה באילת

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz