עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

81 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון על פי המשפטן החדש, כבודו ומעמדו של עורך הדין נובע בעיקר ממידותיו ומטיבו המוסרי-ערכי, המשלבים בצד זכותו לשאת רווחים וקיום בכבוד, גם את חובו לחברה הנובע ממעמדו הציבורי המיוחד 2 ומאמון הציבור בו, כמוציא לפועל של הצדק. אין זה ראוי כי משפטנים יקדמו רק את חזונם ותפיסתם של בעלי הממון ויזניחו את הזכויות החברתיות של השכבות החלשות בחברה. ציבור המשפטנים צריך להיות פה גם למי שגורלו לא שפר עליו ומצוי בתחתית הסולם החברתי. הטעם החמישי נוגע לתפיסת עורכי הדין כשומרי שערי בית המשפט. הם המוציאים והמביאים, הם מי שבוחרים את הנושאים שיידונו בפני בית המשפט והם אלה שבוחרים את העניינים המשפטיים שיונחו בפני השופטים. אלה האחרונים נותנים הלכות בנושאים הללו, ובכך מצליחים המשפטנים לקדם את תפיסת העולם של המתדיינים שהם מייצגים, ושאת מדיניותם הם מבקשים לבסס. למותר לציין, כי תדמיתם של עורכי הדין תצא אף היא נשכרת מפעילויות התנדבותיות מעין אלו, שכן הציבור יראה במשפטנים ככאלו המסייעים לו ולא רק ככאלו הזוכים במשאביו. בהקשר לשירות ) הייתי מציע לאמץ בישראל PRO-BONO משפטי שניתן פרו בונו ( כלל הממליץ על היקף התנדבות ראוי לציבור עורכי הדין, שיהווה רף .3 מינימום לא בכדי נקטתי ברשימתי זו, כמו גם ברשימתי המקורית, בלשון "המשפטן החדש" ולא בלשון "עורך הדין החדש". הגדרת המשפטן מטיבה, ומטבעה רחבה יותר מ"אחיו" עורך הדין, ונוסף על עורכי הדין היא כוללת גם את הסטודנט למשפטים, את המתמחה, את אנשי האקדמיה, את אנשי לשכת עורכי הדין וכמובן את השופטים היושבים בדין. על כל אלה, מוטלת החובה לכבד כל אדם שנברא בצלם, לשמור, להוקיר ולכבד את זכויותיו, לקדמם ולבססם, איש איש בתחומי אחריותו, איש איש במסגרת התפקיד המיוחד המוטל עליו בשדה המשפטי, ובראש ובראשונה, על ציבור עורכי הדין. לשמחתי, המסר חלחל, ותוכנית "שכר מצווה" מבית לשכת עורכי הדין, עורכי דין מתנדבים, בעלי משרדים 1,000- מאגדת בתוכה כיום מעל ל ויחידים, המעוניינים לשלב בתוך הפרקטיקה המשפטית שלהם סיוע משפטי לנזקקים. בעיני וכך גם בעיניו של ראש הלשכה הנוכחי, עו"ד אבי חימי, תוכנית "שכר מצווה" מהווה את התוכנית המשפטית החשובה ביותר של 100 לשכת עורכי הדין. בהתאם לכך, חזוננו המשותף הוא לפרוס תחנות סיוע) ולאייש אותן 60 תחנות סיוע ברחבי הארץ (כיום יש כבכמה שיותר עורכות ועורכי דין מתנדבים. המשפטנים החדשים לאור חזונו של הנביא מיכה שׁ ֵ ה דּוֹר ָ הו ְ ה י ָ ה טּוֹב וּמ ַ ם מ ָ ד ָ ךָ א ְ יד ל ּ ִ ג ִ "ה הנביא מיכה למדנו כי יךָ". ֶ לֹה ֱ ם א ִ ת ע ֶ כ ֶ ל ַ ע ֵ נ ְ צ ַ ה ְ ד ו ֶ ס ֶ ת ח ַ ב ֲ ה ַ א ְ ט ו ּ ָ פ ְׁ ש ִ שׂוֹת מ ֲ ם ע ִ י א ּ ִ ךָ כ ּ ְ מ ִ מ חזון זה יכול להפוך למציאות כבר מחר, אם יהיו די עורכי דין שיתנדבו ויהיו מחויבים לתוכנית. בכוחות משותפים ועם הרבה רוח התנדבות, ניתן יהיה להטביע חותם של חסד במשפט בישראל בכלל, ובלשכת עורכי הדין בפרט, ואין זמן מתאים יותר לגרום לזה לקרות מחגיגות שישים שנה להיווסדותה של לשכת עורכי הדין. לשכת עורכי הדין ועורכות ועורכי כולי תקווה שבאופן זה יצליחו בעצמם, להגדיל את זכות הייצוג בחברה הישראלית, לשמש פה הדין לאלו שזקוקים לכך יותר מכל, ולהיות עמוד האש ההולך לפני המחנה ומובילו, עבור הקהילה והחברה בישראל. הערבות ההדדית וההתנדבות הן מנשמת אפה של החברה הישראלית, וקשורים קשר בל ינתק למקורות התרבות של העם היהודי לדורותיו (לרבות סיוע לגר אשר בתוכנו). דווקא על החזקים בחברה מוטלת החובה להושיט יד מסייעת למוחלשים. הבה נירתם איש איש בחלקת אלוהים הקטנה או הגדולה שלו. במשרדים הפרטיים, במגזר הציבורי, בלשכת עורכי הדין ובתוכנית שכר מצווה. הבה נמשיך וניצק תוכן ראוי לתפקיד המשפטן, הוא המשפטן החדש. בכוחות משותפים ועם הרבה רוח התנדבות, ניתן יהיה להטביע חותם של חסד במשפט בישראל בכלל, ובלשכת עורכי הדין בפרט, ואין זמן מתאים יותר לגרום לזה לקרות מחגיגות שישים שנה להיווסדותה של לשכת עורכי הדין כי: "רמתם המוסרית והאינטלקטואלית של עורכי הדין בישראל תהיה גורם חשוב בעיצוב המשטר המשפטי וההכרה המשפטית בתוכנו. מקצוע 1954 דוד בן גוריון כתב בשנת 2 עורך דין שונה ממקצוע המהנדס, הרופא, המורה וכדומה. עורך הדין אינו כבול למלאכה אחת - ידו בכל ויד כל בו. הוא בא במגע עם כל חוגי הציבור ועם כל ענייני החברה, המשק, המדינה והמוסר, והליכותיו של עורך הדין, שיחו והתנהגותו, יחסו ומעמדו, כשרו המשפטי והמוסרי – קובעים לא במעט, דמותו המשפטית והמוסרית של הציבור". מתוך .)1959( 33 ,20 ספרו של אברהם וינשל, "מעמד עורך הדין במדינה ובציבור", הפרקליט טז לצורך ההשוואה, בארה"ב, למשל, שהיא בעלת מסורת משפטית מפוארת, מונהגת בכמה מדינות החובה לתת שירות משפטי פרו בונו (בניו יורק, לדוגמה, המינימום המומלץ 3 שעות התנדבות בשנה). 100 לעורך הדין עומד על

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz