עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

72 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון זכות העמידה בבג"ץ גישה מרחיבה במאמר זה אבקש להצביע על החשיבות המרכזית, והיתרונות הרבים הטמונים בהיקפה הרחב של זכות העמידה לעותרים ציבוריים בבג"ץ. כידוע, הכללים בנוגע לזכות העמידה בבג"ץ הינם פרי פסיקתו של בית המשפט העליון. במהלך השנים הורחבה זכות זו, כך שכיום מוקנית לעותר הציבורי זכות עמידה רחבה, שככלל אינה דורשת ממנו להוכיח עניין אישי בעתירה, ומטרתה להביא להכרעה שיפוטית בנושאים הדרושים לצורך שמירה והגנה על שלטון החוק במובנו הרחב. לרבות, במסגרת עתירות העוסקות בשחיתות שלטונית, בנושאים חוקתיים ובנושאים בהם פעילות המנהל נגועה בפגם חמור אחר. דומה כי עמדתו של אדם בנוגע לשאלת היקפה הראוי של זכות העמידה לעותרים ציבוריים, תתגבש בראש ובראשונה, בהתאם לתפיסות היסוד שלו ביחס לתפקידו של בית המשפט הגבוה לצדק בחברה דמוקרטית. אדם הרואה בבית המשפט גורם שכל תפקידו להכריע בסכסוכים שמתייחסים לפגיעה בזכויות באופן ישיר, יצדד בעמדה המבקשת לצמצם את זכות העמידה לעותרים ציבוריים. לעומתו, אדם הסבור כי תפקידו של בית המשפט לשמש כמגן וכשומר על עקרון שלטון החוק, תוך עיצובן של הנורמות הציבוריות הראויות ואכיפתן על רשויות השלטון - נוסף על תפקידו כמכריע בסכסוכים בנוגע לזכויות באופן ישיר - יצדד בהרחבת זכות העמידה ובמתן משקל רב יותר לתפקיד הביקורת השיפוטית .2 בתחום המשפט הציבורי סבורני כי לבית המשפט העליון תפקיד מרכזי, בעל חשיבות מהמעלה הראשונה, בהגנה ובשמירה על שלטון החוק. מסקנה זו מתחייבת ונגזרת מעצם העיקרון לפיו רשות ציבורית היא נאמן של הציבור ומשכך עליה לפעול למען כל פרט בציבור. שכן, מעצם עקרון חובת הנאמנות הציבורית החל על רשות מנהלית כלפי הציבור, עומדת זכותו של הפרט לדרוש מכל רשות מנהלית כי זו תפעיל את סמכותה תוך שמירה והקפדה על קיום עקרון שלטון החוק. מכאן נובעת זכותו של הפרט בחברה להגיש עתירה ציבורית, שתגן על האינטרס הציבורי בכך שתחייב את השלטון לפעול במסגרת החוק מקום שאינו עושה זאת. גישה זו, בנוגע לתפקידו של בג"ץ כשומר סף בנושאים בעלי חשיבות ציבורית, קנתה לה בעשורים האחרונים מעמד של קונצנזוס במשפט הישראלי. מעצם מהותו של תפקיד זה מתחייב להקנות את הזכות לעתור לעותר הציבורי, היינו, לא רק למי שזכותו האישית נפגעה במובן ההופלדיאני, אלא גם כאשר הפגיעה היא בציבור כציבור או בשלטון החוק ככזה. זכות עמידה רחבה דיה מהווה, אפוא, מכשיר מרכזי בהבטחת שלטון החוק. שכן, בלא מתן הכרה משמעותית לעותר ציבורי, כמי שרשאי לפנות לבית המשפט בסוגיות הנוגעות ליישום עקרונות שלטון החוק גם מבלי להיות מעורב אישית בנושא, הרי שהלכה למעשה לא היה בנמצא מי שישיג על החלטות רבות בנושאים בעלי חשיבות ציבורית עצומה, שהתקבלו על ידי רשויות ציבוריות. כך, לשם המחשה, בלא הקניית זכות עמידה רחבה לעותר הציבורי, הייתה נמנעת האפשרות לעתור נגד היועץ המשפטי לממשלה, בדרישה לבחון את שיקול דעתו בנושאים שונים שעניינם אכיפת שלטון החוק בשלטון. העותר הציבורי – אמצעי מרכזי להגנה על שלטון החוק וזכויות האדם עו"ד דפנה הולץ-לכנר* * הכותבת הינה שותפה מייסדת במשרד דפנה הולץ-לכנר משרד עורכי דין, מייצגת בהליכים המתקיימים בבג"ץ עותרים ציבוריים, וכן ייצגה עותרים ציבוריים בכמה עתירות המאוזכרות במאמר זה. ,651/03 [פורסם בנבו] ודברי כבוד השופטת פרוקצ'יה בבג"ץ 458 ,441 )2 , רסלר נ' שר הבטחון, פד' מב( 910/86 ראו בעניין זה את דברי כבוד השופט ברק (כתוארו אז), בבג"צ 1 ) [פורסם בנבו]. 69 ,62 )2 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש עשרה, פד' נז( דפנה הולץ-לכנר

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz