עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

63 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון לניסיון של המדינה להצר את צעדיה באמצעות שימוש באתיקה המקצועית. עורך הדין של ארגון שלטוני או מסחרי לא צריך לחשוש מהצגת עמדתו המקצועית. המסגרת המשמעתית האוטונומית מהווה אם כן גדר בפני חריגה מחובת הנאמנות, ומגנה על עורכי דין הפועלים מתוך נאמנות ללקוח מפני התקפה לא לגיטימית מצד לקוח, גורם שלטוני ואף בית המשפט. דוגמאות לא חסרות, למשל במקרים של חקירת עורכי דין בקשר לשירות המקצועי שלהם, דרישה לחשוף מידע לחץ להגיע להסדר שאינו משרת את הלקוח ועוד. 3 סודי, זה מכבר נשמעת הטענה לפיה האוטונומיה המשמעתית היא מעין הסדר שהשיגו עורכי הדין כמעט בגניבה, וכאילו מדובר באינטרס פרטי שלהם, הפוגע בנגישות למשפט ואינו מאפשר אכיפה 4 משמעתית הולמת. צר המקום מכדי להתפלמס עם הטענות השונות בעניין זה. על קצה המזלג נאמר שלשכת עורכי הדין אינה "מונופול", על אף הביטוי הרווח (גם בבית המשפט ובעולם האקדמי), שכן היא לא ספק שירותים, אלא רגולטור המאגד ספקים שונים ומתחרים. עורכי הדין לא הכתיבו ולא היה בידם להכתיב למחוקק או לבתי המשפט לקבוע רגולציה עצמית של המקצוע. מותר להניח כי רשויות המדינה שנוהגות כך כשישים שנה, מוצאות יתרון מהותי באוטונומיה מקצועית. למאפיינים האוטונומיים באתיקה המקצועית יש היסטוריה של מאות שנים, והם קיימים במדינות 5 רבות. מצד שני, האוטונומיה המשמעתית של לשכת עורכי הדין בישראל אינה מוחלטת כלל. מבנה מערך האתיקה כמו גם הוראות האתיקה היסודיות (ובהן: הגדרת המקצוע וייחוד המקצוע, התאגדות משרד עורכי דין, חובת הנאמנות והמסירות ועמה הסודיות ועוד) נקבעו כללי האתיקה שקובעת המועצה הארצית 6 בחוק של הכנסת. של הלשכה מחייבים אישור של משרד המשפטים, ובפועל זוכים לבקרה אינטנסיבית וקרובה של אגף החקיקה במשרד המשפטים. 7 הן החוק והן כללי האתיקה עומדים לביקורת שיפוטית. בוועדות האתיקה יושבים נציגי ציבור שהם משפטנים שאינם בירור 8 עורכי דין, והחלטותיה עומדות לביקורת שיפוטית. קובלנות נעשה בפני בתי דין של הלשכה בדלתיים פתוחות (בשתי ערכאות). על פסקי הדין של בית הדין לערעורים של הלשכה יש ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי, ועל פסק דינו אפשר להגיש בקשת רשות לערער (בגלגול רביעי). בית המשפט העליון 9 לא מהסס לתת בקשת רשות כזו במקרים הנראים לו מתאימים. האוטונומיה המשמעתית אינה מוחלטת, ובכל צומת יש איזון ובקרה. יתרה מכך, המינויים לבתי הדין נעשים בידי ועדת מינויים, שהרכבה נקבע בחוק לשכת עורכי הדין ושבראשה עומד שופט רב ניסיון הממונה על ידי שר המשפטים. המינויים לוועדות האתיקה גם בהיבט הפרסונלי יש איזון מחייבים אישור של ועדת מינויים. ובקרה. החלופות לדין משמעתי אוטונומי מעוררות קשיים עקרוניים נערכה באנגליה רפורמה רבתי בהסדרת 1990 ומעשיים. בשנת כחלק מכך בוטל ייחוד המקצוע והותר גם למי שאינם 10 המקצוע. עורכי דין לתת שירות משפטי ללקוחות. במקביל הוקם מוסד ), שבין השאר מטפל ברישוי SRA רגולטיבי עצמאי מחוץ ללשכה ( יש להפוך את מערך ועדות האתיקה למערך אחיד והיררכי, שבראשו תעמוד ועדת האתיקה הארצית כגורם הקולט את התלונות ומחליט אם לטפל בהן, או להעבירן לוועדות אתיקה מחוזיות שישמשו כוועדות משנה (או במתכונת דומה) .17 , ע' 2009 . ואפשר שלחשוש תמיד צריך: ד' ארד-אילון, החקירה האחרונה של דיויד וינר, ספר דיויד וינר, עורכים ד' ארד-אילון, י' רבין, י' ואקי, הפרקליט 3 ); ש' אלדר, "הזכות לסוס בלי מושכות: על הקשר בין הזכות לייצוג על 2002( 43 . ע' זלצברגר, "קשר המשפטנים הישראלי: על לשכת עורכי הדין ובעלי בריתה", משפטים ל"ב 4 ); ל' זר-גוטמן, "הרפורמה בדין המשמעתי של עורכי הדין: האם תוקנו הליקויים", 2006 ידי עורך דין למעמדה המונופליסטי של לשכת עורכי הדין בישראל", קרית המשפט ט' ( ). לעמדה שונה בתכלית ראו: עו"ד מתי 2010( 159 )1 ). נ' זיו, "רגולציה של עורכי דין ישראלים: מאוטונומיה מקצועית לרגולציה רב-מוסדית", המשפט טו( 2010( )1 המשפט טו( .)1989 עצמון, "האם לשכת עורכי הדין היא גילדה?", הלשכה, לשכת עורכי הדין מחוז ירושלים, ( . מאפיינים אוטונומיים בהסדרים משמעתיים של עורכי דין נמצאים בין השאר באוסטרליה, בניו זילנד, ביפן, בשוודיה, בדנמרק, בצ'כיה, בהולנד ובחלק ממדינות ארה"ב 5 https ://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8cf55a2c-9732-e811-80de , אתר הכנסת. - 2004 ליאור בן-דוד, "טיפול בעבירות משמעת של עורכי דין: מבט משווה", 00155d0a0235/2_8cf55a2c-9732-e811-80de-00155d0a0235_11_8667.pdf לעיל). 2 (ראו: עצמון, ה"ש 1961 . חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 6 עו"ד גאנם ואח' נ' ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי הדין ואח' (מאגר נבו). 4330/94 בג"צ 7 עו"ד שטוב נגד ועדת האתיקה הארצית ועו"ד הכהן (מאגר נבו). 7640/13 למשל: עע”מ 9 8 ועדת האתיקה המחוזית בתל-אביב נ' עו"ד ידיד (מאגר נבו). 1190/18 למשל: בר"ש 9 .2006 . רפורמה נוספת נערכה ביחד לבאריסטרים בשנת Courts and Legal Services Act, 1990 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz