עורך הדין - גיליון 48 - דצמבר 2021

42 | עורך הדין | 2021 דצמבר | 48 גיליון .1730 ,1720 , פ"ד י' עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית 9/55 עמ""מ 10 .479 ,477 )4 , פ"ד מב(הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בישראל נ' פלוני 1/88 על"ע 11 .)2010( 196 ,195 )1 טו( המשפט גד ברזילי, "השפה הדו-ערכית של עורכי הדין בישראל: פוליטיקה ליברלית, כלכלה ליברלית, שתיקה והתנגדות" 12 .526 ,511 )2 ח'יר נ' גיל, פ"ד סג( 1104/07 רע"א 13 הידרדרות השפה המשפטית משמעה הידרדרות הפרופסיה המשפטית במסגרת תוכנית הלימודים של כל פקולטה ובית ספר למשפטים בישראל, מועבר לפחות קורס חובה או בחירה אחד העוסק בדיני אתיקה מקצועית. עם זאת, העיסוק המעשי בדינים אלה, לרבות תחולתן, מתרחש רק בשלב ההתמחות בתום לימודי התואר במשפטים, ולאחר מכן כאשר אדם מוסמך לעסוק בעריכת דין. מסיבות מוסדיות ידועות, שיש לשאוף לשנותן, קיימת הפרדה מוחלטת בין שלב לימודי המשפט בפקולטות ובבתי הספר למשפטים, לבין שלב ״ההכשרה המעשית״, החל מההתמחות במסגרת מוסדות לשכת עורכי הדין. עניין זה מהווה כשל מוסדי שיש לטפל בו, וכחלק מכך לפתח מנגנונים של שיתופי פעולה אקדמיים בין מוסדות ההשכלה הגבוהה לבין לשכת עורכי הדין. זאת, כדי להשריש את כללי האתיקה המקצועית בקרב הסטודנטים למשפטים כבר בתחילת דרכם, בתוך כותלי האקדמיה. המחויבות לשמירה קפדנית על הרמה האתית אינה באה לעולם עם ההסמכה הפורמאלית כעורכי דין, אלא יש לטפחה בקרב הסטודנטים למשפטים כבר בשלבים מוקדמים בחייהם האקדמיים. הנחת היסוד צריכה להיות כי הפרופסיה המשפטית טובלת כל כולה בערכים של נאמנות, הגינות, יושר, נימוס וכבוד לזולת. בהקשר זה לדיני האתיקה המקצועית תפקיד חשוב מאוד כך Mona Lisa בעיצוב דמותו של המשפטן. ממש כעיני ההן מטרות דיני האתיקה המקצועית: מביטות בצופה בהן מכל ים. מרגע שאדם מוסמך לעסוק ִ נ ְ פ ִ ל ְ י ו ַ נ ְ פ ִ זווית, ובוחנות אותו ל בעריכת דין, עיני הפרופסיה המשפטית משדרות מסר חד וברור: ״... כי פלוני המוסמך הגון הוא וראוי לכך, שהציבור ייתן בו אמון בתחומי מקצוע המשפט ובכל הכרוך בו ומסתעף מסר זה יש להשריש אותו לא רק בקרב מי שמוסמך 10 ממנו״. לעסוק בעריכת דין, אלא להקפיד על כך גם בקרב מי שמבקש ללמוד תואר במשפטים. כאשר הפרופסיה המשפטית עוסקת בשאלת אמון הציבור בה, היא מתעניינת באמון המצרפי של הציבור בכלל עורכי הדין ברמה המופשטת, ולא בעורכי דין קונקרטיים. עורכי הדין אמורים להצטייר בעיני הציבור כאנשים בעלי רמה מוסרית גבוהה, שניתן לסמוך עליהם. בהתאם, עורך דין שסרח איננו פוגע רק בלקוחו, ומשנתפס גם בו עצמו, אלא בתדמיתה של 11 הפרופסיה המשפטית כולה. כנציגים של הפרופסיה המשפטית, עורכי הדין מצווים לשמש ם ִ י ַ ת ָ ע ְ ב ִ דוגמה ומופת לציבור בכללותו. דברים אלה נכונים שׁ דווקא משום שכמשפטנים וכעורכי דין הם עשויים לעמוד במרכז מוקדי ההשפעה בענייני משפט, חברה, כלכלה, 12 פוליטיקה, מדינאות ועוד. שמירה קפדנית על הרמה האתית נוגעת לא רק למעשיהם של עורכי הדין ושל הסטודנטים למשפטים, כי אם גם לאופן התנסחותם. הצטרפות לפרופסיה המשפטית היא זכות בפני עצמה ונגזרות ממנה זכויות משנה רבות. בצד זכויות אלה לֹנו חובות אתיות מגוונות. עם אלה נמנית ְ ק ִ צ ּ ְ נושא עורך הדין ב החובה של עורך הדין לטעון את טיעוניו, בכתב ובעל פה, בדרך ארץ, תוך שמירה על כבוד הצד שכנגד ועל כבוד כל אדם אחר הקשור בהליך השיפוטי. ואם דברים אלה נכונים ביחס לעורך הדין, הרי שיש להפנים זאת כבר בשלב רכישת החינוך המשפטי בפקולטות ובבתי הספר למשפטים. השפה המשפטית משקפת בהכרח תרבות במישור המושגי, ייחודית של הפרופסיה המשפטית, שהיא יוקרתית, מכובדת ואצילית. הידרדרות השפה המשפטית משמעה בהכרח הוא הידרדרות יוקרתה, אצילותה, וכבודה של הפרופסיה המשפטית, 13 וכנגזרת מכך גם של החברים הנמנים עימה. עבור עורך הדין השפה היא לחם חוקו. בעזרתה במישור המעשי, הוא מנהל את יחסיו עם הלקוח, הצד שכנגד ועורך דינו, בית המשפט ורשויות המדינה. בעזרתה הוא גם יכול לשכנע, וזה עיקר עיקריו של העיסוק בעריכת דין – הכוח לשכנע. יהא עניין זה אשר יהא, כוחם של דיני האתיקה המקצועית אינו מתמצה בעצם כתיבתם ובהטמעתם בקרב סטודנטים למשפטים, מתמחים ועורכי דין, אלא קיים הכרח לקבוע מנגנוני אכיפה יעילים. בעניין הזה נועד לבתי הדין למשמעת תפקיד קרדינלי, בהיותם הגוף המוסמך להעניק הגנה יעילה על התכליות והמטרות המונחות ביסוד דיני האתיקה המקצועית. בבוא בתי הדין למשמעת לגזור את במה דברים אמורים? דינו של נקבל ספציפי, הכרח כי לנגד עיניהם תעמוד תמיד הפרופסיה המשפטית. היא העיקר, היא כל העיקר, והיא העיקר כול כולו. לדעתי, בשונה מהמשפט הפלילי, לא שיקולי גמול, לא שיקולי הרתעה (כללית ו/או אישית), ולא שיקולי שיקום הם אלה שצריכים להדריך את חברי בתי הדין בגזירת הדין המשמעתי. י, העונש המשמעתי צריך לשקף את מידת הגינוי ִ יד ִ א דּ ָ יבּ ִ לּ ַ א החברתי והסלידה של חברי הפרופסיה המשפטית ממעשיו של תוֹ. היקף ועוצמת ָ ל ָ ק ְ ל ַ ק ְ ס בּ ַ פּ ְ ת ִ מי מחבריהם לפרופסיה אשר נ העונש המשמעתי הם נגזרת ישירה של מידת הפגיעה בתכלית ובמטרות דיני המשמעת. פרופ׳ מוחמד ותד

RkJQdWJsaXNoZXIy MTczMjUz